HATAY DEVLETİ BAŞBAKANI DOKTOR ABDURRAHMAN MELEK’İN YENİ MECMUA’DAKİ YAZILARI ÜZERİNE

Bilindiği üzere basın dünyada dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. Basın, halkın yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Abdurrahman Melek de bu gücü kullanan kişiler arasında yer almıştır. Melek bu doğrultuda Antakya’da yayınlanan Yeni Mecmua’da muhtelif yazılar kaleme almıştır. O, neredeyse bütün yazılarında bir şekilde sağlık ile bağlantı kurma çabası göstermiştir. Mesleki bilgi ve tecrübesini yazılarına yansıtmaya çalışmıştır. İlaveten verdiği siyasi mesajlarla İskenderun Sancağı halkını çeşitli konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istemiştir. Bu makalenin kapsamı sadece Abdurrahman Melek’in Yeni Mecmua’daki yazıları ile sınırlıdır. Makalenin amacı ise Hatay Devleti Başbakanı Abdurrahman Melek’in yazarlık yönünün de bilim dünyasına tanıtılmasıdır. Melek’in gazetede yer alan 15 makalesinin 12 tanesi başyazı özelliği göstermektedir. İlk yazısı 15 Mayıs 1928, son yazısı ise 8 Ekim 1934 tarihinde yayınlanmıştır.

ON THE WRITINGS OF DR. ABDURRAHMAN MELEK, THE PRIME MINISTER OF HATAY STATE, IN YENİ MECMUA

As it is known media is known as the 4th power all over the World. Media has been used for directing, and informing the folks. Abdurrahman Melek was among those who used this power. For this purpose, he wrote up several articles in Yeni Mecmua issued in Antakya. İn nearly all his articels he tried to put up a relation with health. He also tried to reflect his professional experience in his writings. Moreover, through political messages, he wanted to inform and raise awareness in the society of İskenderun province about several issues. The extent of this article is limited only with the writings of Abdurrahman Melek in Yeni Mecmua. The purpose of this article is to introduce the writership of Abdurrahman Melek, the prime minister of Hatay State, to the world of science. 12 of Melek’s 15 articles show the property of editorial. His first writing was issued on May 15, 1925, while the last one on October 8, 1934.

Kaynakça

Abdurrahman Faik, “Veraset ve Muhit”, Yeni Mecmua, 15 Mayıs 1928, Yıl 1, S 1, s. 1-4.

Abdurrahman Faik, “Hasta Kadın”, Yeni Mecmua, 1 Haziran 1928, Yıl 1, S 2, s. 1-3.

Abdurrahman Faik, Muhite Hürmet, Yeni Mecmua, 15 Haziran 1928, Yıl 1, S 3, s. 1-2.

Abdurrahman Faik, “Genç Mektepli”, Yeni Mecmua, 1 Temmuz 1928, Yıl 1, S 4, s. 1-3.

Abdurrahman Faik, “Göl Kenarında”, Yeni Mecmua, 15 Temmuz 1928, Yıl 1, S 5, s. 1-2.

Abdurrahman Faik, “Altıncı İzdivaç”, Yeni Mecmua, 1 Ağustos 1928, Yıl 1, S 6, s.1-2.

Abdurrahman Faik, “Ümid ve İstiklal”, Yeni Mecmua, 1 Eylül 1928, Yıl 1, S 8, s.1-3.

Abdurrahman Faik, “Şükrü Beye Mektup”, Yeni Mecmua, 1 Teşrin Evvel (Ekim) 1928, Yıl 1, S 10, s.1-2.

Abdurrahman Faik, “Türk Yazısı”, Yeni Mecmua, 15 Teşrini Sani 1928, Yıl 1, S 13, s. 3.

Abdurrahman Faik, “Terekki Yolları”, Yeni Mecmua, 1 Birinci Kanun 1928, Yıl 1, S 14, s.1.

Abdurrahman Faik, “Medeniyet Nasıl Başlar”, Yeni Mecmua, 1 İkinci Kanun (Ocak) 1929, Yıl 1, S 16, s.1.

Abdurrahman Faik, “Medeni Teşkilat ve Kulüpler”, Yeni Mecmua, 15 Şubat 1929, Yıl 1, S 19, s. 1.

Abdurrahman Faik, “Neşeli Olmalı”, Yeni Mecmua, 15 Nisan 1929, Yıl 1, S 23, s. 6.

Abdurrahman Faik, “Birinci Yıl”, Yeni Mecmua, 1 Mayıs 1929, Yıl 1, S 24, s. 1-3.

Abdurrahman Faik, “Yenigüncülere”, Yenigün, 8 Birinci Teşrin (Ekim) 1934, Yıl 7, S 980, s.1.

Akkoyun, Turan, Cumhuriyet’in Başlarında Nüfus Siyaseti ve Bekârlık Vergisi Teşebbüsleri, Kümbet Yayınları, Afyonkarahisar, 2013.

Aktaş, Özgül, Boşanma Nedenleri ve Boşanma Sonrasında Karşılaşılan Güçlükler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2011.

Cufalı, Mustafa, Türk Parlamento Tarihi VIII. Dönem (1946-1950), TBMM, Ankara, C 3, 2012.

Demirkasımoğlu, Nihan, “Toplum Yaşamında Kurallar: Birey-Kural İlişkisi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 13, S 1, Mart 2015, s. 138-156.

Duman, Olcay Özkaya, Sancak’tan Devlet’e Hatay Basını (1921- 1939), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2013.

Galioğlu, Rengin, “Hatay Devleti Başvekili Dr. Abdurrahman Melek”, Güneyde Kültür, C 12, S 7, Temmuz 2003, s. 8-24.

Galioğlu, Rengin, Hatay Kültür Tarihinde 1921-1939 Dönemi ve Bu Dönemin En Önemli Eğitim Kurumu Antakya Lisesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hatay 2004.

Gökalp, Ziya, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Haz. İbrahim Kutluk, Kültür Bakanlığı, Ankara 1976.

Hayata Yön Veren Öyküler, derleyen Akın Alıcı, Epsilon Yayıncılık, İstanbul 2004.

http://www.hatay.gov.tr/hatayda-saglik. (Erişim: 13.10.2017 saat:14.00)

https://www.iktisatsozlugu.com/ (Erişim: 18.11.2017 saat 14.30)

http://www.saglikvakti.com/testis-iltihabi-orsit/ (Erişim: 11.10.2017 saat:12.00)

http://www.sozce.com/nedir/240899-olaycilik (Erşim: 18.11.2017 saat 14.00)

Küçük, Sabahattin, “Batı ve Doğu Düşünce Sistemlerinde İnsan Anlayışı ve Sömürgeci Zihniyet”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, C V, Sayı 2, s.181-189.

Öztürk, Kâzım, Türk Parlamento Tarihi, TBMM IX. Dönem 1950- 1954, TBMM C VII. Ankara 1998, s.456-457.

Payaslı, Volkan, “Hatay’da Harf İnkılâbı’nın Kabulü ve Yeni Alfabenin Uygulanması (1928-1938)”, Turkish Studies, C 6/1, Kış 2011, s. 1697-1712.

Sağlam, İsmail, “Çocuklarda Davranışların Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörlere Teorik Bir Yaklaşım”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C 10, S 2, 2001, s. 209-223.

Sarısaman, Sadık, “Eyüp Sultan Fukaraperver Cemiyeti Hayriyesi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul 2005, Eyüp Belediyesi, s.70-77.

Sarısaman Sadık, “Taşrada Harf İnkılabının Uygulanışı (Afyonkarahisar Örneği)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C VIII, S 3 (Atatürk Özel Sayısı) / Aralık 2006, s 93-136.

Talas, Mustafa, “Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Perspektifi”, Türklük Bilimi Araştırmaları TÜBAR, C. XXIX, Bahar 2011, s.384-401.

Tekin, Mehmet, “Gençspor Kulübü”, Güneyde Kültür, S 16, Haziran 1990, s. 15-21.

Tekin, Mehmet, Hatay Basın Tarihi, Kültür Basımevi, Antakya 1985.

Tuğluoğlu, Fatih, “Türkiye’de Sıtma Mücadelesi (1924-1950)” Türkiye Parazitoloji Dergisi, C 32 (4), 2008, s, 351-359.

Türkçe Sözlük, Haz. Şükrü Haluk Akalın vd., 10. bsk., Türk Dil Kurumu, Ankara 2009.

Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması TBNA 2014, Editör Mustafa

Turğut, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980, Mete Tuncay vd., Cem Yayınevi, Ankara 1989.

Yıldırım, Hüsamettin, “Vahdet Gazetesi’nin Harf İnkılabını Hatay Türkleri’ne Yansıtması” Misak-ı Milli’nin 80. Yıldönümünde İskenderun ve Çevresi Paneli, Yay. Haz. N. Birgül Gündüz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2001, s. 56-76.

Kaynak Göster