Nahivcilerin Allah Lafzına Yönelik Saygı İfadeleri

Bu araştırmamızda nahiv alimlerinin AllahuTeâlâ’ya karşı edep hakkında söyledikleri, edep olarak uygulanması gereken; ancak birçoğunun gafil olduğu ifadeleri toplamaya çalıştık. Araştırmamızı iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde nahiv alimlerinin şerhlerinde Allah azze ve celleye karşı edep bağlamında dönmüş oldukları bazı kavramlardan bahsettik. İkinci bölümde ise Nahiv alimlerinin ve müfessirlerin AllahuTeâlâ’ya ve noksansız şeriatına karşı edebe aykırı ifadeler kullanmak korkusuyla son derece dikkatli ifadelerle kendilerini tevil etmeye zorladıkları bazı ayeti kerimeleri tartıştık. Bu konuda söylenmiş bazı beyitleri açıkladık ve sonuçlara yer verilen bir kapanış bölümüyle araştırmamızı tamamladık. Her bir başlığın altında konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmayı, böylece nahiv alimlerinin Allahu Teâlâ’ya karşı edepli olma konusunda uyardıkları bazı sözcüklerin tartışmasına girerek konuya daha fazla açıklık getirme yöntemini benimsedik. “Bedel’i mutabık” konusunda olduğu gibi belki de bir yerde birden fazla söylenmesi edebe uygun düşecek ifadeyi bir araya getirdik. Ayrıca tercih edilmeyen ifadelere karşı cevap vermek için bazı nahiv alimlerinin sözlerini tartışarak, aksini tercih etmemizin sebebini beyan ettik. “Naib’i fail” konusunda el-Sabbân’a cevap verirken, birkaç bilimsel risale yazmış olduğum “zâid harf’i cerler” konusu gibi sözü uzatmaya ihtiyaç duyan bazı konularda, konumumuzun darlığı ve araştırmamızın kısa olması nedeniyle son derece kısa tartışmayla yetindik.

Arab linguists' respect for the Word of Allah

In this research, we tried to collect statements that the nahiv scholars said about decency against AllahuTaâlâ, which should be applied as decency; however, many of them were unaware of. We divided our research into two parts. In the first part, we talked about some concepts that the scholars of nahiv have turned to in the context of decency against Allah in their commentary. In the second part, we discussed some of the verses that Nahiv scholars and commentators forced to interpret with extremely careful expressions for fear of using indecent expressions against AllahuTala and his flawless shari'ah. We explained some couplets said on this subject and completed our research with a closing section with the results. We have adopted the method of clarifying the subject more by making a short explanation under each heading, thus entering into the discussion of some words that the scholars of nahiv warned about being decent towards Allah. We have put together a phrase that would be appropriate to say more than one in one place, as in the topic "Bedel’i Mutabık". In addition, we discussed the words of some nahiv scholars in order to answer the expressions that are not preferred, and declared the reason why we preferred the opposite. While answering to al-Sabban on the subject of "Naib’i Fail", we were contented with extremely short discussions on some issues that need to be prolonged, such as the subject of "zâid harf’i cerler’’, which I have written in a few scientific treatises, because of the shortness of our position and the shortness of our research.

Kaynakça

ابن الأثير، نصر الله بن محمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت 2000.

Ibnul Esir, nasrullahi ibni Muhammed, el Meselusair fi edebilkatibi ve sair, tahkik: muhammed muyiddin abdulhamid, el mektebetul asriyye, beyrut 2000.

الأمير، محمد، حاشية الأمير على شذور الذهب، المكتبة المحمودية، إسطنبول.

Elemir, Muhammed, hasiyetul emir ala suzuri ezzeheb, elmektebetul mahmudiyyeh, Istanbul.

جانكير، إسلام، النحو والصرف والإعراب دراسة تأصيلية في المصطلح والمفهوم، من كتاب جماعي (مراجعات في علوم اللغة والأدب التراثية والوافدة المصطلح)، سونجاغ أكاديمي، أنقرة 2020.

Janker, Aslam, annhuv ve assrf vel iyrab drastun tassilyytn fil lsstleh vel mefhum, suncag akadimi, ankrt, 2020.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، دار ابن حزم، بيروت-لبنان 2002.

Ibnul cevzi, Abdurrahman bin Ali, zadulmesir fi ilmittefsir, darubni hazm, beyrut 2002.

ابن جرير الطبري، محمد بن جرير، تفسير جامع البيان، تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر للطباعة، 2001 م.

Ibnulcerir ettaberi, muhammed bin cerir, tefsirulcamiul beyan tahkik Abdullah el turki daru hecr.

ابن جزي، محمد بن أحمد، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: عبد الله الخالدي، دار الأرقم، بيروت.

Ibnu cuzey, muhammed ibnu ahmed, etteshil liulumittenzil, tahkik Abdullah elhalidi darul erkam.

ابن السراج، محمد بن السري بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

Ibnu serrac, Muhammed bin seyri sehl, elusul fi nahv, tahkik: abdulhuseyn el fatli, muessesetur risale, beyrut.

ابن سيده، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت 2000.

Ibnu side, ali bin ismail, el muhkem velmuhitil azam, tahkik: abdulhemid hendavi, darul kutubul ilmiyyebeyrut 2000.

ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 2000م.

Ibnu asur, muhammed attahir, ettahrir vettenvir, arap tarih kurumu, beyrut 2000.

ابن مالك، محمد بن عبد الله، شرح الكافية الشافية، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة.

Ibnu malik, muhammed bin abdilleh, serhul kafiyeti essafiye, tahkik: abulmunim Ahmet, camiatu ummil kura, merkezul albahsul ilmi.

ابن مضاء القرطبي، أحمد بن عبد الرحمن، الرد على النحاة، تحقيق: شوقي ضيف، دار الفكر العربي، القاهرة 1947.

Ibnu mada elkurtubi, ehmadubnu abdirrahman, erraddu alanuhati, tahkik: sevkideyf, derul fikril arabi, elkahire1947.

ابن هشام الأنصاري، عبد الله، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: بركات يوسف هبود، دار ابن كثير، ط 2، دمشق 2008.

Ibnu hisaminil elansariy, Abdullah, evdahul mesaliki ela elf;yetibni malik, tahkik: beraket yusuf hebbud, derubni kesir, 2, dimesk 2008.

ابن هشام الأنصاري، عبد الله، شرح شذور الذهب، تحقيق: بركات يوسف هبود، دار ابن كثير، ط 3، دمشق 2013.

Ibnu hisaminil elansariy, Abdullah, serhu suzurizehebi, tahkik: beraket yusuf hebbud, derubni kesirin, 3, dimesk 2013.

ابن هشام الأنصاري، عبد الله، شرح قطر الندى، تحقيق: بركات بوسف هبود، دار الفكر، بيروت 1997م.

Ibnu hisaminil elansariy,Abdullah serhu kitrinnide tahkik;beraketu yusuf hebbud derul fikri beyrut 1997.

ابن هشام الأنصاري، عبد الله، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار اللباب، إسطنبول 2018.

Ibnu hisaminil elansariy, Abdullah, mugnillebib en kutubil earib, tahkik: fagruddin kabavah, daru ellubab, isatnbul 2018.

ابن يعيش الموصلي، علي بن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، قدم له: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 2001م.

Ibnu yaisinil mevsuliy, ali ibnu yais serhul mufassili lizemagseriy, tahkik: imel yakup, derul kutububil ilmiyyeti, beyrut 2001.

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن حيان، البحر المحيط، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت 2000.

Ebu hayyen elandurusiy, muhammed ubnu yusuf, elbahrul muhit tahkik: sidki muhammed cemil, darul fikr, beyrut 2000.

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، التذييل والتكميل على شرح التسهيل، تحقيق، حسن هنداوي، دار القلم، دمشق (من 1 إلى 5)، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا.

Ebu hayyan el endelusi, muhammed ubnu yusuf, ettezyil vettekmil ala serhi etteshil, tahkik: hasan hindavi, dar ulkalem, dimesk.

الآثاري، شعبان بن محمد، كفاية الغلام في إعراب الكلام، تحقيق: زهير زاهد، وهلال ناجي، مكتبة النهضة 1987.

El asare, saban ibn muhammed, kfaytul glam fi earabil klam, tahkik: zuheyr Zahid ve hilal naci mektebetunnahdati 1987.

الأزهري، خالد بن عبد الله، التصريح على التوضيح، دار الفكر، القاهرة وعلى هامشه حاشية ياسين الحمصي على التصريح.

Elezhari, galid ibnu abdillah, ettasrih alettevdih, derul fikr, elkahire ve hasiyesi uzerine hasiyetu yasin elhimsi.

الأزهري، خالد بن عبد الله، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، تحقيق: عبد الكريم مجاهد، دار الرسالة، بيروت 1996م.

Elezheri, galid ibnu abdillah, muvsilu ettullab ile kavaidil irab, tahkik: abdulkerim mucahid, daru risale, beyrut 1996

البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر، دار المعرفة، بيروت 2013.

Ekbeydavi Abdullah ibnu omer enveruttenzil ve esraruettevil tahkik;muhammed muhyeddin elesfer darul marife 2013.

التهانوي، محمد بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 1996م.

Ettehanavi, muhammed ibni ali, mevsuatu kessaf istilahatul funun vel ulum, tahkik: ali dehruc, mektebetu lubnan nasirun, beyrut 1996

التوقادي، أحمد بن محمد، حل معاقد القواعد اللاتي ثبتت بالدلائل والشواهد، اعتنى به وحققه مركز الهاشمية للدراسات وتحقيق التراث، إسطنبول 2017.

Ettokadi, ahmedu bnu muahmmed, hallu meakidil kavaid ellati tesbutu biddelaili ve ssevahidi, tahkik: merkezul hasimiyye liddiraseti, Istanbul 2017

الخضري، محمد مصطفى، حاشية الخضري على ابن عقيل، تحقيق: محمد هادي المارديني، ديار بكر.

Elhuderi, muhammed Mustafa, hasiyetul huderi ala ibni akil, tahkik: muhammed hadi el mardini, Diyarbakir.

الدرويش، محيي الدين، إعراب القران وبيانه، دار اليمامة ودار ابن كثير، ط12، دمشق، بيروت 2014.

Eddervis, muhyiddin, irabul kurani ve beyanuhu, darul yemameh ve daru ibni kesir, 12, dimesk 2014.

الدمشقي، عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 1998م.

Eddimeski, Omer ubnu ali, ellubab fi ulumil kitab, tahkik: adil ahmed ve ali muhammed, darul kutubul ilmiyye, beyrut 19997

الرازي، محمد بن عمر، تفسير مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، ط 3، بيروت2000ـ

Errazi, muuhammed ibni omer, tefsiru mefatihi elgaybi, daru ihyai etturas , 3, beyrut 2000.

الرضي، محمد بن الحسن، ومعه حاشية السيد الجرجاني، شرح الكافية في النحو، المكتبة المرتضوية [طبعة حجرية قديمة لم يوجد عليها غير هذه المعلومات].

Erradi , muhammed ibni elhasen, ve meahu hasiyetu esseyyid elcurcani, serhul kafiyeti finnahvi, elmektebetul murtedeviyyeh.

الرملي، محمد بن أحمد المصري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المكتبة الإسلامية، ماردين.

Errameli, muhammed ibni ahmed el misri, nihayetul muhtac ila serhil minhac, almktebetul islamyyt, mardin.

الزركشي، محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القران، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ثم صوَّرته دار المعرفة، بيروت 1957م.

Ezzerkesi, muhammed ubnu Abdullah, elburhan fi ulumil kuran, tahkik: muhammed ebul fadl Ibrahim, daru ihyail kutubil arabiyyeh isa elbabi elhalebi ve surekauhu summe ve daru elmarifeh, beyrut 1957.

الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، تفسير الكشاف، دار الكتاب العربي، ط 3، بيروت 1987.

Ezzemahseri, Mahmudu bnu omer, tefsiru elkessaf, daru elkitabi alrabiyye, 3, beyrut 1987.

السامرائي، فاضل، معاني النحو، دار الفكر، عمان الأردن 2000م.

Essamerrai, fadil, meani enhavi, daru elfikr, amman 2000.

السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، تفسير الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

Esseminu lhalebi, ahmedu bnu yusuf, tefsir eddurru elmesun fi ulumil kitabil meknun, tahkik: ahmed muhammed el harrat, dar ulkalem, dimesk.

سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1988.

Sibeveyhi, omeru bnu Osman ibni kanber, elkitab, tahkik: abdusslam harun, mktebetul hanci, al kahire, 1988.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع بشرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.

Essuyuti, Abdurrahman ubnu ebi bekrin, hemul hevami biserhi cemi el cevami, tahkik: abdulhamid hindavi, elmektebetu etvfikiyyeh, misir.

الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار الفكر، بيروت 2014.

Essaban, muhammed ubnu ali, hasiyetu essabban ala elasmuni ala elfiyeti ibni malikin, darul fikr, beyrut 2014.

عباس، حسن، النحو الوافي، دار المعارف القاهرة، ط 15.

Abbas, hasan ennahvulvafi, darul mearif, el kahire, 15.

عبد الرحمن، حاشية عبد الرحمن على الجامي، مكتبة البشرى، كراتشي 2016.

Abdurrahman, Hasiyetu Abdurrahman alel cami, mektebetul busra, keratsi 2016.

عبده، محمود، محمد الغزالي داعية النهضة الحديث، نشره مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، مكتبة مؤمن قريش، بيروت 2009.

abduh, Mahmud, muhammed elgazali daiyetu nnehdetil hadise, merkezul hadareti litenmiyetil fikril islamiyyi, mektebetu mumin kureys, beyrut 2009.

العكبري، عبد الله بن الحسين، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن.

Elakberi, Abdullah ibnu elhuseyin, imlau ma menne bihi errhaman min vucuhi elirabi ve elkiraat fi cemii elkuran. {taski baskidir, kitab hakkinda bir bilgi yok.}

الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار المعرفة، ط 3، بيروت 2008.

Elfeyruz ebadi, muhammed ubnu yakup, elkamusul muhit, darul marifet, beyrut, 3 2008.

الكفراوي، حسن بن علي، شرح متن الآجرومية، ومعه حاشية الحامدي، شركة القدس للنشر، القاهرة 2007.

Elkefravi, hasan ubnu ali, serhu metnul ecrumiyyeh, ve meahu hasiyetul hamidii, seriketul kudus linnesri, elkahire 2007.

جبل، محمد حسن، علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، مكتبة الآداب، 2006.

cebel, Muhamed hasan, ilmul istikak nazariyyen ve tatbikiyyen, mektebetul adab, 2006.

معصوم، محمد، حاشية تشويق الخلان على شرح الدحلان على الآجرومية، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

masum, Muhammed, hasiyetu tesvikil helan ala serhi eddehlan ala elecrumiyyeh, matbaatu isa elbabi elhalebi, kahire.

المحيمد، ياسين بن جاسم، تلحين النحويين للقراء، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت 2006.

Elmuheymid, yasin ubnu casim, telhinunnahviyyin lilkurra, muessesetu erreyyan littabaati vennesri, beyrut 2006.

مسلم ابن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة 2010.

Muslim ubnl haccac ennisaburi, sahihu muslim, tahkik: muhammed fuad abdul baki, darul hadis, elkahire 2010.

مصطفى، إبراهيم وزملائه، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط 2، القاهرة 1972.

Mustafa, Ibrahim ve Arkadaslari, Mucemul Vasit, Mecmeul lugatil Arabiye, 2, Kahire 1972.

النجار، محمد عبد العزيز، ضياء السالك إلى أوضح المسالك، مؤسسة الرسالة، بيروت 2001م.

Enneccar, muhammed abdul aziz, diyaussalik ila evdahilmesalik, muessesetu rrisaleti, beyrut 2001.

هارون، عبد السلام محمد، كناشة النوادر، مكتبة الخانجي، القاهرة 1985م.

Harun, abdusselam muhammed, kunnaesut ennevadir, mektebetul hanci, elkahire 1985.

الحمصي، ياسين، حاشية على شرح الفاكهي على متن قطر الندى، المكتبة المحمودية، ط2، إسطنبول 1971.

Elhimsi, yasin, hasiyetun ala serhil fakihi ala metni katri enneda , elmektebetul mahmudiyyeh , 2 , Istanbul 1971.

يوخنا مرزا، موسوعة المصطلح النحوي من النشأة إلى الاستقرار، دار الكتب العلمية، بيروت.

mirza, Yohanna, mevsuuatul mustalahin nahviyyi min neseti ilal istikrar, darul kutubil ilmiyyet, beyrut.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artukluakademi790919, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {449 - 469}, doi = {10.34247/artukluakademi.790919}, title = {تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ}, key = {cite}, author = {Hali̇d, Halid and Muhemi̇d, Musab} }
APA Hali̇d, H , Muhemi̇d, M . (2020). تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ . Artuklu Akademi , 7 (2) , 449-469 . DOI: 10.34247/artukluakademi.790919
MLA Hali̇d, H , Muhemi̇d, M . "تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ" . Artuklu Akademi 7 (2020 ): 449-469 <
Chicago Hali̇d, H , Muhemi̇d, M . "تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ". Artuklu Akademi 7 (2020 ): 449-469
RIS TY - JOUR T1 - تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ AU - Halid Hali̇d , Musab Muhemi̇d Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34247/artukluakademi.790919 DO - 10.34247/artukluakademi.790919 T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 449 EP - 469 VL - 7 IS - 2 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - doi: 10.34247/artukluakademi.790919 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ %A Halid Hali̇d , Musab Muhemi̇d %T تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ %D 2020 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 7 %N 2 %R doi: 10.34247/artukluakademi.790919 %U 10.34247/artukluakademi.790919
ISNAD Hali̇d, Halid , Muhemi̇d, Musab . "تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ". Artuklu Akademi 7 / 2 (Aralık 2020): 449-469 .
AMA Hali̇d H , Muhemi̇d M . تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2020; 7(2): 449-469.
Vancouver Hali̇d H , Muhemi̇d M . تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. Artuklu Akademi. 2020; 7(2): 449-469.
IEEE H. Hali̇d ve M. Muhemi̇d , "تأدُّبُ النُّحَاةِ معَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ", Artuklu Akademi, c. 7, sayı. 2, ss. 449-469, Ara. 2020, doi:10.34247/artukluakademi.790919