BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DENGE VE TORK KAVRAMLARINI ANLAMALARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı denge ve tork ile ilgili gündelik yaşamdan bir biçimlendirici değerlendirme sorusu kullanarak yapılan öğretim uygulamasını tanıtmak ve değerlendirmektir. Uygulama bir devlet lisesinde fizik dersinde iki şubede öğrenim gören toplam 52 tane, 11. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak denge ve tork ile ilgili biçimlendirici yoklama sorusu çalışma başında ve sonunda kullanılmıştır. Öğrencilerin denge ve tork ile ilgili sahip oldukları bilgiler ortaya çıkarıldıktan sonra, bu konuda hazırlanan gösteri deneyi Tahmin-Açıklama-Gözlem-Açıklama süreçlerini içerecek şekilde uygulanmıştır. Öğrencilerin yapmış oldukları tahminlerin frekansı ve açıklamaların örnekleri sunularak değerlendirme yapılmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilerin çoğunluğunun özdeş olmayan nesnelerin ağırlık merkezinde her iki taraftaki ağırlığın eşit olduğu düşüncesine sahip oldukları anlaşılmıştır, ancak bunun fiziksel olarak mümkün olmadığı çalışmada gösterilmiştir. Yapılan uygulama sonrasında, öğrencilerin denge ve tork konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda anlamlı bir fark bulunmuştur. Biçimlendirici değerlendirmeye dayalı öğretim uygulamalarının lise fen bilimleri dersleri ve öğretmen eğitimi programlarında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir

EFFECT OF FORMATIVE ASSESSMENT-BASED INSTRUCTION ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF BALANCE AND TORQUE

The intent of this research is to evaluate the use of a formative assessment probe about balance and torque. The lesson was conducted with 52, 11th grade students studying in two physics classes at a state high school. A formative assessment probe was used at both the beginning and end of the study. After the students' prior knowledge about equilibrium and torque was determined, the demonstration experiment on this topic was applied to include the processes of Predict-Explain-Observe-Explain. At the beginning of the instruction most students believed that the weights of the objects on both sides were equal, though they in fact cannot be equal in the physical situation shown. After instruction, students showed significant increase on their conceptual understanding of the topic. Applications of this research include using formative assessment probes followed by experimentation in high school science classes as well as using such methods in teacher preparation programs

Kaynakça

Akkaya, M.M. (2006). Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin moment konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balıkesir.

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airiasian, W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., & Pintrich, P. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational outcomes: Complete edition. NY: Longman.

Aydeniz, M., & Pabuçcu, A. (2011). Understanding the impact of formative assessment strategies on first year university students’ conceptual understanding of chemical concepts. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 5(2), 18-41.

Bransford, J. D., Brown, A., & Cocking, R. (1999). How people learn: Mind, brain, experience, and school. Washington, DC: National Research Council.

Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2013). Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili uygulama örneklerinin tanıtılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 119-135.

Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2014). Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili uygulama örneklerinin tanıtılması II. Yeni Türkiye Dergisi, 59, 1278-1283.

Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2016). Biçimlendirici değerlendirme sorusu kullanılarak lise öğrencilerine eylemsizlikle ilgili yapılan öğretimin değerlendirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 6(2), 50-62.

Bulunuz, N., Bulunuz, M., Karagöz, F., & Tavsanlı, Ö. F. (2016). Achievement levels of middle school students in the standardized science and technology exam and formative assessment probes: A comparative study. Journal of Education in Science, Environment and Health, 2(1), 33-50.

Bulunuz, N., Bulunuz, M., & Peker, H. (2014). Effects of formative assessment probes integrated in extra-curricular hands-on science: Middle school students' understanding. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 243–258.

Büyükkarcı, K. (2010). The effect of formative assessment on learners’ test anxiety and assessment preferences in efl context (Unpublished dissertation). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Carlson, M. O. B., Humphrey, G. E., & Reinhardt, K. S. (2003). Weaving science inquiry and continuous assessment: using formative assessment to improve learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage publications.

Clark, I. (2012). Formative assessment: Assessment is for self-regulated learning. Educational Psychology Review, 24, 205–249. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1007/s10648-011- 9191-6

Clark, I. (2015). Formative assessment: Translating high-level curriculum principles into classroom practice. Curriculum Journal, 26(1), 91-114. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/09585176 .2014.990911

McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). New York: Pearson Publishing.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskı). (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayınevi.

Metin, M., & Birişçi, S. (2009). Biçimlendirici değerlendirmenin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye etkisi ve adayların değerlendirme hakkındaki düşünceleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(370), 31-39.

Meusen-Beekman, K. D., Brinke, J., & Boshuizen, H. P. A. (2015). Developing young adolescents’ self-regulation by means of formative assessment: A theoretical perspective. Cogent Education, 2(1), 1071233.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Fizik öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?isl em=1&kno=217 adresinden erişildi. Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen Bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretimprogramlari/icerik/72 adresinden erişildi.

Karataş, F. Ö. (2003). Lise 2 kimyasal denge konusunun öğretiminde bilgisayar paket programları ile klasik yöntemlerin etkililiğinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Keeley, P. (2008). Science formative assessment: 75 practical strategies for linking assessment, instruction, and learning. California: Corwin & NSTA Press.

Keeley, P., & Harrington, R. (2010). Uncovering student ideas in physical science: 45 new force and motion assessment probes, Vol.1. California: Corwin & NSTA Press.

Love, N. (2002). Using data/getting results: A practical guide for school improvement in mathematics and science. Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers. Ökten, A. (2009). Effects of formative assessment application on students’ language proficiency and beliefs in language learning in e.f.l context: A case study (Unpublished master’s thesis). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Rowlands, S., Graham, T., & Berry, J. (1998). Indentifiying stumbling blocks in the development of student understanding of moments of forces. International Journal of Mathematics Education in Science and Technology, 29(4), 511- 531.

Sato, M. (2003). Working with teachers in assessment-related professional development. In J. M. Atkin & J. E. Coffey (Eds.), Everyday assessment in the science classroom (pp. 109–120). Arlington, VA: National Science Teachers’ Association Press.

Solgun, A. (2014). The effects of formative assessment on students’ participation in an English language program (Unpublished master’s thesis). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Stake, R. (2003). Case studies. In N. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Strategies of qualitative inguiry (pp. 134-164). Thousand Oaks, CA: Sage.

Tan, Ş. (2010). Öğretimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Trauth-Nare, A., & Buck, G. (2011). Using reflective practice to incorporate formative assessment in a middle school science classroom: A participatory action research study. Educational Action Research, 19(3), 379-398.

Trumper, R., & Gorsky, P. (1996). A crosscollege age study about physics students' conceptions of force in pre-service training for high school teachers. Physics Education, 31(4), 227-236.

Wayne, D. (2011, August 26). Balancing forks on the tip of a toothpick trick [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=G0 NNRhob0PA

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster