MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ

Bu çalışmada, Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) küçük ölçekli balıkçılığı ele alınmıştır. 30 balıkçı ve 24 adet balıkçı teknesi incelenmiştir. Teknelerinin uzunluk ve motor güçleri sırası ile 5.58-175.13 HP ve 5.28-10.8 m arasındadır. Balıkçılıkta ahşap tekneler faaliyet göstermektedir. Solungaç ağları, fanyalı ağlar, el oltaları, kamış oltalar ve algarnalar balıkçılıkta kullanılmaktadır. Özellikle, istavrit, dil, kırlangıç balığı ve derin su pembe karidesi hedef türlerdir. Balıkçı tekneleri en fazla 5 av aracı için tasarlanmıştır. Balıkçı tekneleri, avlama yöntemlerine ve büyüklüğe göre radar, balık bulucu, Gps, pusula, ağ makarası, trol vinci ve ışıldak bulunmaktadır. Balıkçıların yaşları 25-75 arasında değişmektedir. En yüksek yaş dağılımı 50-59 arasında bulunmuştur. Balıkçılar ve emekliler ana gruplardır. Balıkçıların %52.2’si gelirlerinden memnundur. Balıkçıların %56’sı baba mesleğine devam etmektedir. Balıkçıların büyük kısmı 41 yıl ve daha fazla balıkçılık tecrübesine sahiptir. Balıkçılar farklı eğitim seviyelerine sahiptir. Balıkçıların % 82.6' sının sağlık sigortası varken,% 73.9’unun en azından bir evi vardır.

SMALL SCALE FISHING ACTIVITY AND ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF FISHERMEN IN THE MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ)

In this study, we considered the small scale fishery of Marmara Ereğlisi (Tekirdağ). 30 fishermen and 24 fishing boats were examined. Length and engine power of boats range 5.58-175.13 HP and 5.28-10.8 m respectively. Wooden boats operate in the fishery. Gill nets, trammel nets, handlines, pole and lines and beam trawls are used in the fishery. Especially, horse mackerel, sole, red snapper and deep water pink shrimps are the target species. Fishing boats were designed for up to 5 fishing gears. Fishing boats have radar, fish finder, Gps, compass, overhead net drum, trawl crane and projector according to fishing methods and size. Age of the fishermen vary between 25-75 years. The highest age distribution was found to be between 50-59 years. Fishermen and retirees are the main groups. 52.2% of the fishermen are satisfied with their income. 56.6 % of the fishermen continue father job. Majority of fishermen have fishing experiences of 41 year or more. The fishermen have different levels of education. 82.6% of the fishermen have health insurance, while 73.9 percent of them had an home at least.

Kaynakça

Abdikoğlu, D.İ., Azabağaoğlu, M.Ö., Unakıtan, G. (2015). Tekirdağ ilinde balık tüketim eğilimlerinin belirlenmesi. Balkan ve Yakındoğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 69-75.

Aksoy, R., Koç, G. (2012). Küçük ölçekli balıkçılığın genel profili: zonguldak ili merkez ilçesinde bir saha çalışması. International Journal of Economic and Administration Studies, 8, 87-103.

Akyol, O., Perçin, F. (2006). Tekirdağ İli (Marmara Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), 423-426.

Anonymous (2003-2014). Gıda Tarım Raporları. Tekirdağ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=47 (Erişim tarihi:10.09.2019)

Anonymous (2014). Gıda Tarım Raporları. Tekirdağ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=47 (Erişim tarihi:10.09.2019)

Bayrak, A. (2017). Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sorunları. M. Sezgin, F. Şahin & U. Özsandıkçı (Edt.), Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı Kitabı (123-126). Sinop. Şimal Ajans. ISBN:978-605-88024-3-8.

Benli, K. (2009). Marmara Denizi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlaması. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi. 186 s.

Can, M.F., Serpin, D., Can, M.F. (2012). İskenderun körfezi’nde küçük çaplı balıkçılığın genel durumu. İskenderun, arsuz ve konacık örneği. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 7(3), 167-175.

CİMER, (2019). T.C.Tekirdağ Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sayı :13327431-140.99-E.616202. İlgi: 11.02.2019 tarihli ve 93510155-33423 sayılı yazıya cevap.

Demirci, S., Aytekin, N., Şimşek, E. (2015). İskenderun balıkçı barınağında sosyo-ekonomik durum. SUMDER Su Ürünleri Sayı: 58-60, 58-63.

Demirkol, O., Aktaş, N. (2002). Tekirdağ açıklarından ve izmit körfezi’nden avlanan istavrit balıklarında ağır metal birikimi üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 8(2), 205-209.

DLH (2011). Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi. Sonuç Raporu I-II. http://www.aygm.gov.tr/BLSM_WIYS/DLH/tr/DOKUMAN_SOL_MENU/Balikcilik_Kiyi_Yapilari/20110527_151837_10288_1_46492.pdf (Erişim tarihi: 02.09.2019).

Doğan, K. (2009). İstanbul İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Analizi. Ulusal Su Günleri Sempozyumu. 29 Eylül-1 Ekim 2009. Elazığ.

Doğan, K. (2010). İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi. Journal of Fisheries Sciences.com 4(4), 318-328. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010035

Doğan, K., Gönülal, O. (2011). Gökçeada (Ege denizi) balıkçılığı ve balıkçıların sosyo-ekonomik yapısı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(3), 57-69.

Doğan, K. Alıçlı, T.Z. (2018). Şile (İstanbul) su ürünleri kooperatifi ve ortaklarının sosyo-ekonomik analizi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 11(2), 20-24.

Düz, G. (2011). Bursa ve Kocaeli İlleri Kıyı Balıkçılığının Karşılaştırmalı Sosyo-Ekonomik Analizi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Sayfa, 89.

Eroğlu, İ. (2016). Tekirdağ limanının coğrafi özellikleri ve türkiye limanları arasındaki yeri. Humanitas, 4(7), 189-213. https://doi.org/10.20304/husbd.94134 FAO, (2015). http://www.fao.org/fisheries (Erişim 10.09.2019).

Göktürk, D., Deniz, T. (2016). İstanbul prens adaları’nda küçük ölçekli balıkçılık yapısının değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(4), 415-424.

Göktürk, D., Deniz, T. (2017). Development of sustainable small-scale fisheries management in Turkey. Journal of Aquaculture & Marine Biology, 6(1), 00142. https://doi.org/10.15406/jamb.2017.06.00142

Güngör, G., Özen, S.Ş., Güngör, H. (2007). Marmara denizi balıkçılığının sosyo-ekonomik yapısı ve deniz ürünleri pazarlaması: Tekirdağ ili sahil şeridi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 4(3), 311-325.

Güngör, H., Güngör, G., Benli, K. (2014). İstanbul İli (Marmara Denizi Sahil Şeridi) Deniz Balıkçılığında Faaliyette Bulunan Tekne Sahiplerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun.

MEGEP (2016). T.C. Millieğitim Bakanlığı (2016) Denizcilik (Balıkçı tekneleri). http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Balıkçı%20Tekneleri.pdf (Erişim tarihi: 02.09.2019).

Mutlu, C., Uncumusaoğlu, C.M., Verep, B. (2018). Giresun ilindeki balık avlama filosunun teknik özellikleri. Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 3(2), 68-76.

Öztürk, B. (2009). Investigations of the rose shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Northern Marmara Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 15(3), 123-134.

Sağlam, N.E., Çalık, S. (2016). Giresun ili balıkçılığına genel bir bakış. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 28-37.

Şahin, S. (2006). Tekirdağ İli Deniz Balıkçılığının SosyoEkonomik Durumu ve Pazarlama Yapısı. Tekirdağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi. 97 s.

Şimşek, D.S., Korkut, A.B. (2009). Kıyı şeridi rekreasyon potansiyelinin belirlenmesinde bir yöntem uygulaması: tekirdağ merkez ilçe örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3), 315-327.

Taşdan, K., Çeliker, S.A., Arısoy, H., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A. (2010). Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi 22-24 Eylül 2010. Şanlıurfa.

TUİK (2018). 2018 Su Ürünleri İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (erişim:05.09.2019).

Uzmanoğlu, S., Soylu, M. (2006). Karasu (Sakarya) bölgesi deniz balıkçılığının sosyoekonomik yapısı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-3), 515-518.

Yağlıoğlu, D. (2013). Akçakoca (Batı Karadeniz) balıkçılığı ve balıkçıların sosyoekonomik analizi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 9(1), 35-42.

Yıldız, T., Karakulak, F.S. (2013). İstanbul balıkçılık kıyı yapılarının mevcut durumu. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 16-28.

Yücel, Ş. (2006). Orta Karadeniz bölgesi balıkçılığı ve balıkçıların sosyo-ekonomik durumu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-3), 529-532.

Zengin, M., Güngör, G. (2017). Su ürünleri kooperatiflerinin balıkçılık yönetimi içerisindeki rolü: Marmara Denizi örneği, Türkiye. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 32(2), 102-119. https://doi.org/10.18864/TJAS201709

Kaynak Göster