ÜÇ FARKLI ZAMAN ARALIĞINDA (2001, 2011, 2017) HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ FUSİDİK ASİDE KARŞI DİRENÇ DURUMLARI

Fusidik asit eski bir antibiyotik olmasına rağmen, özellikle metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) dahil tüm stafilokokal deri, yumuşak doku ve kemik enfeksiyonlarında halen kullanılan etkili bir antibiyotiktir. Bu çalışmada 2017 yılında poliklinik hastaları ve yatan hastalardan izole edilen MRSA ve metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) suşlarının fusidik asit duyarlılıkları otomatize sistemle belirlenmiş ve 2001 ve 2011 yıllarında disk difüzyon testi ile elde edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır. İzole edilen toplam 374 Staphylococcus aureus suşu için fusidik asit direnci % 8,173 MRSA suşu için % 13.2, 201 MSSA suşu için bu oranı % 3.4 olarak belirlenmiştir.Fusidik asitin MRSA ve MSSA tüm stafilokokal enfeksiyonlarda uzun süreli kullanıma rağmen halen etkinliğinin yüksek olduğu tespit edilmişse de özellikle fusidik asidin kullanım alanı olan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında toplum kökenli metisiline dirençli Staphylococcus aureus (TK-MRSA) suşlarının, sıklığı ve fusidik asit direnç oranının tespitinin epidemiyolojik olarak önemini vurgulamak çalışmamızın bir diğer amacı olmuştur. İzole edilen 173 MRSA suşundan 21'ini toplum kökenli suşlar olarak belirlerken bu suşlardan beşinin (% 23.8) fusidik aside dirençli olduğu çalışmada saptanmıştır. Fusidik asit, metisiline dirençli ve duyarlı stafilokokların etken olduğu enfeksiyonlarda iyi bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma sonucunda fusidik asidin stafilokokal enfeksiyonların tedavisinde halen gözardı edilmemesi gereken bir antibiyotik olduğu görülmektedir

Investigation of Fusidic Acid Resistance Status of Staphylococcus aureus Strains Isolated in Our Hospital in Three Different Time Intervals (2001, 2011, 2017)

Investigation of Fusidic Acid Resistance Status of Staphylococcus aureus Strains Isolated in Our Hospital in Three Different Time Intervals (2001, 2011, 2017)Although fusidic acid is an older antibiotic, it is an effective antibiotic that is stil used in all staphylococcal skin, soft tissue and bone infections, especially including methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). In this study, fusidic acid susceptibilities of MRSA and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) strains isolated from polyclinic patients and inpatients in 2017 were determined by automated system and compared with results obtained by disk diffusion test in 2001 and 2011. We determined the fusidic acid resistance for 374 S.aureus strains as 8 %, 13.2 % for 173 MRSA strains and 3.4 % for 201 MSSA strains. Although the activity of fusidic acid against MRSA and MSSA in all staphylococcal infections is stil high, the frequency of community acquired MRSA strains and the incidence of fusidic acid resistance in infections which fusidic acid use is indicated such as the skin and soft tissue infections, have been an other aim of our study to emphasize the importance of the detection of fucidic acid resistance in epidemics. Of the 173 MRSA strains isolated, 21 were identified as community-acquired strains and five (23.8 %) of these strains were found to be resistant to fusidic acid.Fusidic acid is a good treatment option for infections caused by methicillin resistant and sensitive staphylococci. As a result of the study, fusidic acid is an antibiotic that should not be ignored in the treatment of staphylococcal infections

Kaynakça

1. Altunok ES, Meriç M, Karahan ZC, Deniz B, Ünal Ç, Willke A. Toplum kökenli metisiline dirençli Staphylococcus aureus’un neden olduğu bir nekrotizan fasiit olgusu, Klimik Derg. 2014; 27(1): 26-9.

2. Atmaca S, Özekinci T, Özerdem N. Metisiline duyarlı ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının fusidik aside karşı duyarlılığı, Mikrobiyol Bült. 2001;35(1):25-8.

3. Aydın N, Gültekin B, Eyigör M, Gürel M. The antibiotic resistance of staphylococci isolated of clinical specimens, Journal of Adnan Menderes University Medical Faculty. 2001;2(3):21-6.

4. Baysal S, Düzgöl M, Çağlar İ, Kara A, Ayhan Y, Bayram N, Devrim İ. Toplum kökenli metisilin dirençli Staphylococcus aureus absesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Derg. 2016;6(3):227-30.

5. Beğendik FM, Fidan I, Sultan N, Türet S. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşları- nın fusidik aside direnç durumu, ANKEM Derg. 2000;14(1):45-50.

6. Comite de L’antibiogramme de la Societe Française de Microbiologie. Communique 1996, Path Biol. 1996;44(1).

7. Çelen MK, Ayaz C, Özmen E, Geyik MF, Hoşoğlu S. Resistance to fucidic acid in clinical Staphylococcus aureus isolates, Klimik Journal. 2005;18(3):114-6.

8. David MZ, Daum RS. Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus: epidemiology and clinical consequences of an emerging epidemic, Clin Microbiol Rev. 2010;23(3):616- 87. https://doi.org/10.1128/CMR.00081-09

9. Ekşi F, Gayyurhan ED, Bayram A. Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları, ANKEM Derg. 2008;22(4):203-8.

10. EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 8.0, 2018. http://www.eucast.org

11. Jones RN, Castanheira M, Rhomberg PR, Woosley LN, Pfaller MA. Performance of fusidic acid (CEM-102) susceptibility testing reagents: Broth microdilution, disk diffusion, and etest methods as applied to Staphylococcus aureus, J Clin Microbiol. 2010;48(3):972-6. https://doi.org/10.1128/JCM.01829-09

12. Keşli R, Cander S, Çelebi S. Fucidic acid resistance of meticillin resistant and sensitive Staphylococcus strains isolated from clinical specimens, Medical Journal of Kocatepe. 2004;1(5):33-6.

13. Kollef MH,Micek ST. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a new communityacquired pathogen? Curr Opin Infect Dis. 2006;19(2):161-8. https://doi.org/10.1097/01.qco.0000216627.13445.e2

14. Nergiz Ş, Atmaca S, Özekinci T, Tekin A. Staphylococcus aureus suşlarında 10 Yıl ara ile (2001-2011) fusidik asit direnci, Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1668-72. https://doi.org/10.5336/medsci.2011-27892

15. Özel Y, Büyükzengin KB, Yavuz MT. Klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli ve duyarlı Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotik direnç profilinin araştırılması, ANKEM Derg. 2017;31(2):41-7.

16. Rybak MJ, LaPlante KL. Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a review, Pharmacotherapy. 2005;25(1):74-85. https://doi.org/10.1592/phco.25.1.74.55620

17. Tünger O, Arisoy A, Kurutepe S, Akçali S, Ozbakkaloğlu B. In vitro susceptibility of Staphylococcus aureus and coagulase-negative Staphylococcus strains to fusidic acid, Int J Antimicrob Agents. 2001;18(5):445-7. https://doi.org/10.1016/S0924-8579(01)00433-2

18. Ünal S, Mert A, Ulusoy S. Fusidik asit ile, yeniden, www.infeksiyondunyasi.org. 24.10.2013

19. Yaman G, Çıkman A, Berktaş M, Parlak M, Güdücüoğlu, Karahocagil MK. Hastane kökenli Staphylococcus aureus izolatlarında MLSB, Fusidik asit ve diğer antibiyotiklere direnç, ANKEM Derg. 2010;24(3):130-5.

20. Yazgı H, Ertek M, Aktaş O. Investigation of fusidic acid susceptibility of Staphylococcus strains isolated from various clinical specimens, Journal of the Turkish Microbiological Society. 2003;33(1):12-5.

21. Yıldız Ö, Çoban AY, Şener AG et al. Antimicrobial susceptibility and resistance mechanisms of methicillin resistant Staphylococcus aureus isolated from 12 Hospitals in Turkey, Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2014;16;13:44.

22. Yiğit N, Aktaş AE, Al FD. Klinik örneklerden izole edilen stafilokokların metisilin, fusidik asit ve mupirosin direnci, Türk Hij Den Biyol Derg. 2008;65(1):17-23.

23. Yüksekkaya Ş, Opuş A, Güvenç Hİ, Kaya M, Akkaya O, Güzelant O, Kurtoğlu MG. 2009-2013 yılları arasında Konya eğitim ve araştırma hastanesinde kan kültüründen izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal ajanlara duyarlılıklarının değerlendirilmesi, ANKEM Derg. 2017;31(1):1-6.

Kaynak Göster