TÜBERKÜLOZİS KUTİS VERRÜKOZA OLGUSUNDA NADİR BİR ETKEN: MYCOBACTERIUM CAPRAE

Tüberküloz tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Tüberküloz, en sık akciğerleri etkilese de tüm doku ve organlarda infeksiyona neden olabilir. Bazı olgularda akciğer ve akciğer dışı tüberküloz bir arada bulunabilir. Akciğer dışı tüberkülozu, primer infeksiyon sırasında tüberküloz basilinin lenfohematojen yolla yayılması veya latent kalan ve diğer organlara yayılan, etkenin kişinin direncinin düşmesi veya duyarlılığının artması sonucu reaktive olması ile gelişebilir. Diabetes mellitus, malignite, alkolizm, bağ dokusu hastalığı, böbrek yetmezliği ve HIV infeksiyonu gibi altta yatan hastalıkları olan olgularda tüberküloza yatkınlık artmaktadır. Tüberkülozun nadir görülen bir formu olan deri tüberkülozu, primer ve sekonder olarak iki grupta sınıflandırılabilir. Primer infeksiyon, daha sık çocuk ve gençlerde görülürken sekonder infeksiyon reaktivasyon veya reinfeksiyon sonucu ortaya çıkabilir. Deri tüberkülozunda en sık görülen form lupus vulgaris olmakla birlikte skrofuloderma ve tüberkülozis kutis verrükoza (TKV) da görülebilir. Bu yazıda bir buçuk yıl sonra tanı alan ve etkenin M.caprae olduğu bir TKV olgusu sunulmuştur.Kırkdört yaşında obezite ve hipertansiyon dışında herhangi bir ek hastalığı olmayan erkek hastanın bir buçuk yıl önce sağ üst ekstremite birinci metakarpal kemik derisinde öncelikle papül benzeri lezyon yakınması başlamıştır. Anamnezinde çeşitli tedaviler almasına rağmen lezyonun genişleyerek yaklaşık 3 cm çapında verrüköz plak şeklini aldığı ve sol el ikinci parmak distal falanks düzeyinde benzer lezyon oluştuğu öğrenilmiştir. Şikayetleri devam eden hasta hastanemiz dermatoloji polikliniğine başvurmuş, lezyondan biyopsi alınmıştır. Biyopsi örneğinden patolojik ve mikobakteriyolojik inceleme yapılmıştır. Patoloji örneğinde granülom yapılar, Langhans tipi dev hücreleri ve belirgin lenfosit infiltrasyonu görülmüştür. Hastanın doku biyopsisinin auramine-rhodamine yöntemiyle yapılan mikroskopik incelemesinde aside dirençli basil (ARB) görülmemiş ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile etkene ait genetik yapı saptanamamıştır. MGIT 960 kültür sisteminde (Becton Dickinson Microbiology System, Sparks, NV, ABD) üreyen M.tuberculosis kompleks, GenoType MTBC (Hain Lifescience GmbH) kiti ile Mycobacterium caprae olarak tanımlanmıştır. Hastaya dörtlü antitüberküloz tedavisi başlanmıştır. Tedavinin birinci ayında lezyonlarda belirgin gerileme görülmüştür.Mycobacterium caprae oldukça nadir görülen bir M.tuberculosis kompleks üyesidir. M.caprae insan ve hayvanlarda infeksiyon etkenidir. M.bovis'e benzer. Deri tüberkülozu, akciğer dışı tüberkülozun nadir görülen formlarından olmakla birlikte uzun süre antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen deri lezyonu bulunan olgularda akla gelmesi açısından önemlidir. Bu olgu ulaşılabildiği kadarıyla ülkemizde deri tüberkülozuna neden olan ilk M.caprae olgusu olması açısından sunulmuştur

A Rare Agent in a Case of Tuberculosis Cutis Verrucosa: Mycobacterium caprae

Tuberculosis is a major health problem allover the world. Tuberculosis may cause infection in all tissues and organs, although it most commonl y affects the lungs. In some cases, lung and non-pulmonary tuberculosis can coexist. Extrapulmonary tuberculosis can be caused by the spread of tuberculous bacilli through the lymphohematogenous pathway during primary infection or by latent reactivation of the agent, which spreads to other organs, resulting in decreased resistance or increased sensitivity of the individual. Tuberculosis susceptibility is increased in patients with underlying diseases such as diabetes mellitus, malignancy, alcoholism, connective tissue disease, renal failure and HIV infection. Skin tuberculosis, a rare form of tuberculosis, can be classified into two groups as primary and secondary. Primer infection can occur more frequently in children and adolescents, but may result in secondary reactivation of the infection or end of re-infection. The most common form of skin tuberculosis is lupus vulgaris, as well as scrofuloderma and tuberculosis cutis verrucosa (TCV). In this article, a case of TCV diagnosed after one and a half years caused by M.caprae is presented.Forty-four years old male patient without any comorbidities except obesity and hypertension had a complaint of papule-like lesion on the first metacarpal bone of the right upper limb one and a half years ago. Despite receiving various treatments in his anamnesis, the lesion enlarged to form a verrucous plaque about 3 cm in diameter and that a similar lesion arose on the distal phalanges of the left hand. The ongoing patient complaints were referred to our dermatology polyclinic. A biopsy from a lesion was obtained. Pathologic and mycobacteriological examination was performed on the biopsy specimen. Pathological examination revealed granulomatous structures, Langhans type giant cells and significant lymphocyte infiltration. The M.tuberculosis complex, which is grown in the MGIT 960 culture system (Becton Dickinson Microbiology System, Sparks, NV, USA) was identified as Mycobacterium caprae with GenoType MTBC (Hain Lifescience GmbH) kit. Quadruple antitubercu losis therapy was started. After first month of treatment, there was a marked decline in lesions.Mycobacterium caprae is a very rare member of the M.tuberculosis complex. M.caprae might be a cause of infection in humans and animals. It is similar to M.bovis. Although it is a rare form of extrapulmonary tuberculosis, skin tuberculosis should be remembered in cases unresponsive to long term antibiotic treatment. This case is presented as the first case of M.caprae causing skin tuberculosis in our country as far as we can reach

Kaynakça

1. Bayraktar B, Bulut E, Bariş AB et al. Species distribution of the Mycobacterium tuberculosis complex in clinical isolates from 2007 to 2010 in Turkey: a prospective study, J Clin Microbiol 2011;49(11): 3837-41. https://doi.org/10.1128/JCM.01172-11

2. Bravo FG, Gotuzzo E. Cutaneous tuberculosis, Clin Dermatol 2007;25(2):173-80. https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2006.05.005

3. Caminero J. Guia de la tuberculosis para medicose specialistas. Paris 7 International Union against Tuberculosis and Respiratory Diseasess, 35-7, (2003).

4. Coscolla M, Lewin A, Metzger S et al. NovelMycobacterium tuberculosis complex isolate from a wildchimpanzee, Emerg Infect Dis 2013;19(6): 969-76. https://doi.org/10.3201/eid1906.121012

5. de la Rua-Domenech R. Human Mycobacterium bovis infection in the United Kingdom: incidence, risks, control measures and review of the zoonotica spects of bovine tuberculosis, Tuberculosis 2006;86(2):77-109. https://doi.org/10.1016/j.tube.2005.05.002

6. Saleky S, Saraçoğlu ZN, Bulur I, Çiftçi E. Tek ayakta çoklu tüberkülozis verrukoza kutis lezyonu: olgu sunumu, Turk J Dermatol 2015;9(3):141-4. https://doi.org/10.4274/tdd.1955

7. Sehgal VN, Srivastava G, Khurana VK, Sharma VK, Bhalla P, Beohar PC. An appraisal of epidemiologic, clinical, bacteriologic, histopathologic, ancbgvcxzd immunologic parameters in cutaneous tuberculosis, Int J Dermatol 1987;26(8):521-6. https://doi.org/10.1111/j.1365-4362.1987.tb02294.x

8. Prodinger WM, Indra A, Koksalan OK, Kilicaslan Z, Richter E. Mycobacterium caprae infection in humans, Expert Rev Anti Infect Ther 2014;12(12): 1501-13. https://doi.org/10.1586/14787210.2014.974560

9. Taşbakan MS, Pullukçu H, Sipahi OR ve ark . Türkiye’de 1997-2009 yılları arasında yayınlanan 694 tüberküloz lenfadenit olgusunun havuz analiz yöntemi ile değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2010;44(3):385-93.

Kaynak Göster