Pseudomonas suşlarının antibiyotik duyarlılığındaki değişim

Pseudomonas cinsi bakteriler hastalarda ciddi infeksiyonlara yol açabilirler. Bu infeksiyonların tedavisinde etkili antibiyotikler kullanmak önemlidir. Uygun ampirik tedavide ilk defada doğruyu bulmanın önemi büyüktür. Bu çalışmanın amacı, Pseudomonas suşlarında antibiyotik direncini belirlemek ve hastanemizde ampirik tedavi seçimine yardımcı olmaktır. Bu nedenle 2005 yılında çeşitli klinik örneklerden izole edilen ve birkaçı dışında Pseudomonas aeruginosa olan Pseudomonas suşlarının antibiyotik direnç oranları araştırılmış, hastanemizde daha önce 2003 ve 2004 yıllarında yapılmış olan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları NCCLS (CLSI) standartlarına göre disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Her üç yılda da en düşük direnç oranlarının imipenem ve amikasine ait olduğu görülmüştür. Çalışmamızda Pseudomonas suşlarının 2003 ve 2005 yılları arasındaki direnç oranları karşılaştırıldığında, piperasilin-tazobaktama dirençte anlamlı artış, seftazidim, gentamisin ve amikasine dirençte ise anlamlı azalma görülmüştür (p

___

1. Ağuş N, Kula A, Köse Ş, Tümer D, Özünlü H, Karacan S: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas spp’lerin antibiyotik duyarlılıkları ile GSBL ve İBL durumlarının araştırılması, XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre kitabı s.355, İstanbul (2003).

2. Arda B, Yamazhan T, Ulusoy S, Özinel MA: Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen P.aeruginosa ve Acinetobacter türlerinin antibiyotik duyarlılığındaki dört yıllık değişim (1995 ve 1999), Hastane İnfeksiyon Derg 2001;5(1):49-53.

3. Ardıç N, Özyurt M, İlga U, Erdemoğlu A, Haznedaroğlu T: Yatan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının karbapenemlere ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları, ANKEM Derg 2004;18(3):145-8.

4. Aydın K, Çaylan R, Köksal İ, Volkan S, Öksüz R: Pseudomonas aeruginosa suşlarının yıllara göre antibiyotik duyarlılığı, Hastane İnfeksiyon Derg 2000;4(2):92-6.

5. Bal Ç, Altun B, Aydın D, Anğ Ö: Pseudomonas suşlarında piperasilin/ tazobaktam etkinliği, İnfeksiyon Derg 1996;10(3):235-7.

6. Çiftçi İH, Çetinkaya Z, Aktepe OC, Arslan F, Altındiş M: Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005;35(2):98-102.

7. Demirci M, Yorgancıgil B, Arda M: Değişik klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının bazı antimikrobiklere duyarlılıkları, ANKEM Derg 2001;15(1):30-3.

8. Durmaz Çetin B, Özcan N, Oktar M, Hamsan H, Gül M: Yara ve abse örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotiklere duyarlılığındaki üç yıllık değişim, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004;34 (4):244-7.

9. Ekşi F, Bayram A, Balcı İ, Özer G: Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir β-laktamaz aktivitesinin araştırılması ve çeşitli antibiyotiklere direnç durumunun belirlenmesi, 7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Kongre kitabı s. 203, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No.54, İstanbul (2006).

10. Ersöz G, Otağ F, Bayındır İ, Kandemir Ö, Aslan G, Kaya A: Nozokomiyal Pseudomonas aeruginosa izolatlarında antibiyotik direnci ve karbapenemlere dirençli suşlar için meropenem MİK değerleri, ANKEM Derg 2004;18(1):28-31.

11. Fidan I, Çetin F, Yüksel S, Sultan N: Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci ve metallo beta-laktamaz sıklığı, ANKEM Derg 2005;19(2):68-70.

12. Fincancı M, Ulutürk R, Eren G ve ark: Pseudomonas aeruginosa kökenlerinde beta-laktamazların araştırılması, İnfeksiyon Derg 2000;14(4):499-505.

13. Gazi H, Kurutepe S, Sürücüoğlu S, Ünlü Kan E, Özbakkaloğlu B: Hastane kökenli Pseudomonas aeruginosa suşlarında antimikrobiyal direnç, Hastane İnfeksiyon Derg 2004;8(4):299-303.

14. Gönüllü N, Gürol Y, Bülüç M, Bal Ç: Pseudomonas aeruginosa suşlarında görülen beta-laktam direnç fenotipleri ve antibiyotik duyarlılıkları, Hastane İnfeksiyon Derg 2003;7(3):141-7.

15. Gülay Z, Biçmen C, Yuluğ N: Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir seftazidimazların araştırılması, İnfeksiyon Derg 1996;10 (4):329-31.

16. Gültekin B, Eyigör M, Aydın N: Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa kökenlerinin antibiyotik direnci, ANKEM Derg 2004;18(1):1-4.

17. Gümral R, Şenses Ş, Doğanay ÜD, Aydoğan H, Başustaoğlu AC: GATA Mikrobiyoloji ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniğinde izole edilen Pseudomonas aeruginosa izolatlarının antibiyotik direnç durumları, 7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Kongre kitabı s.214, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No.54, İstanbul (2006).

18. Gündüz T, Arısoy AS, Ülgün A, Borand H, Özbakkaloğlu B: Pseudomonas aeruginosa suşlarının antimikrobiklere direnci, İnfeksiyon Derg 2005; 19(3):353-6.

19. Gür D: Hastane infeksiyonu etkeni Gram negatif nonfermentatif basiller ve antibiyotiklere direnç sorunu, Hastane İnfeksiyon Derg 1999;3(1):33-9.

20. Ishii Y, Alba J, Kimura S, Yamaguchi K: Evaluation of antimicrobial activity of beta-lactam antibiotics by Etest against clinical isolates from 100 medical centers in Japan (2004), Diagn Microbiol Infect Dis 2006; 55(2):143-8.

21. Jones RN, Mendes C, Turner PJ, Masterton R: An overview of the Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection (MYSTIC) Program: 1997-2004, Diagn Microbiol Infect Dis 2005;53(4):247-56.

22. Livermore DM, Brown DFJ: Detection of beta-lactamase-mediated resistance, J Antimicrob Chemother 2001;48(Suppl 1):59-64.

23. National Committee for Clinical Laboratory Standards: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 12th Informational Supplement, Approved Standart M100-S12, NCCLS, Wayne, Pa (2002).

24. Özenç O, Urbanlı A, Erdenizmenli M, Fidan N, Arı A: Pseudomonas aeruginosa kökenlerinin çeşitli antimikrobiklere direnç oranlarının araştırılması, İnfeksiyon Derg 2002;16(2):179-82.

25. Özkalay N, Cengiz A, Ağuş N, Taneri N, Erdoğmuş Z: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter türlerinin antibiyotik duyarlılıkları ve kromozomal beta-laktamaz oranları, XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre kitabı s.227, Antalya (2005).

26. Öztop AY, Şanlıdağ T, Saygı G: Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir beta-laktamazların belirlenmesinde iki farklı indükleyici ajanın etkinliğinin karşılaştırılması, İnfeksiyon Derg 1998;12(2):169- 72.

27. Şengöz G, Karabela Ş, Durdu Y ve ark: Pseudomonas cinsi bakterilerde isepamisin direncinin araştırılması ve diğer aminoglikozid dirençleriyle karşılaştırılması, Klimik Derg 2005;18(1):41-4.

28. Tunçbilek S, Tezeren D, Balaban N, Öztürk S, Işılak İ: Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa’ların in vitro antibiyotik duyarlılıkları, İnfeksiyon Derg 1998;12(3):361-4.

29. Unal S, Garcia-Rodriguez JA: Activity of meropenem and comparators against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. isolated in the MYSTIC Program, 2002-2004, Diagn Microbiol Infect Dis 2005;53 (4):265-71.

30. Yapar N, Erdenizmenli M, Gülay Z, Biçmen MK, Yüce A, Yuluğ N: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter ve Staphylococcus türlerinin antibiyotik direnci, İnfeksiyon Derg 2000;14(4):507-9.

31. Yapar N, Ulusoy S, Arda B, Tünger A: Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa kökenlerinde beta-laktamaz aktivitesi ve antibiyotik direnci, İnfeksiyon Derg 1999;13(1):51-4.

___

ANKEM Dergisi
  • ISSN: 1301-3114
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

14b6.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pseudomonas aeruginosa izolatlarının antibiyotiklere direnç oranlarının yıllar içinde değişimlerinin izlenmesi

Muhterem YÜCEL, Tevfik YAVUZ, Demet KAYA, Mustafa BEHÇET, C.Elif ÖZTÜRK, İdris ŞAHİN

Eskişehir Yunus Emre devlet hastanesi personelinde burunda Staphylococcus aureus taşıyıcılığı

Hasan NAZ, Figen Çağlan ÇEVİK, Nevil AYKIN

Hastane kökenli gram negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar

Mustafa Kemal ÇELEN, Celal AYAZ, Mehmet Faruk GEYİK, Salih HOŞOĞLU, Mehmet ULUĞ

Streptococcus pneumonıae: Klasik ve moleküler tanıda karşılaşılan sorunlar

Rahmiye BERKİTEN

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımına yönelik kesitsel araştırma

Hasan NAZ, Nevil AYKIN, Figen Çağlan ÇEVİK

Pseudomonas suşlarının antibiyotik duyarlılığındaki değişim

Nisel ÖZKALAV, Neval OĞUŞ, Abdullah CENGİZ, Nuriye TANERİ

Mersin bölgesinde izole edilen Mycobacterıum tuberculosıs suşlarında amikasin ve siprofloksasin duyarlılığı

Gönül ASLAN, ŞAHİN DİREKEL, Feza OTAĞ, Emine AKDENİZLİ, Gürol EMEKDAŞ

Antimikrobik etkili katyonik peptitlerin tek başına ve kombinasyon halindeki etkilerinin araştırılması

SİBEL DÖŞLER, Bülent GÜRLER

Klinik örneklerden izole edilen enterokok suşlarının antibiyotik direnci

Neval AĞUŞ, Aydan SARICA, Nisel ÖZKALAY, Abdullah CENGİZ

Malatya ilinde bir yıllık sürede laboratuvar verilerine göre bruselloz seroprevalansı

GÜLAY İMADOĞLU YETKİN, Meryem IRAZ