ORDU İLİNDEKİ AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜS VE ENTERİK ADENOVİRÜS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI*

Çocukluk çağı akut gastroenteritlerinden sorumlu viral etkenler hastaların yaş gruplarına ve yaşadıkları bölgenin iklim özelliklerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışma, Eylül 2013 - Şubat 2015 tarihleri arasında Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne akut gastroenterit şikayeti ile başvuran, 0-16 yaş arası hastaların dışkı örneklerinde rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığının belirlenmesi ve pozitifliğin yaş grupları, cinsiyet ve mevsimlere göre dağılımının retrospektif olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Toplam 793 dışkı örneği immünokromatografik yöntemle araştırılmıştır. Rotavirüs açısından değerlendirilen 398 örne- ğin 69’unda (% 17.3), en sık 13 ay-4 yaş arası çocuklarda ve kış ve ilkbahar aylarında olmak üzere pozitiflik belirlenmiştir. Enterik adenovirüsler açısından değerlendirilen 395 örneğin beşinde (% 1.3) pozitiflik saptanmış ve bunların en sık 2-4 yaş grubunda görüldükleri belirlenmiştir. Adenovirüs pozitifliğinin mevsimlere göre dağılımında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilememiştir. Viral antijen pozitifliği ile cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bölgemizde çocukluk çağında gelişen akut gastroenteritlerde rotavirüs önemli bir etkendir. Özellikle kış ve ilkbahar aylarında gastroenterit şikayeti ile başvuran 13 ay-4 yaş arası çocukların dışkı örneklerinde rotavirüs antijeni rutin olarak araştırılmalıdır.

Investigation of Rotavirus and Enteric Adenovirus Frequency Among Children with Acute Gastroenteritis in Ordu

Viral agents responsible for acute gastroenteritis in childhood may vary depending on the climatic conditions of the region in which they live and the age group of patients. This study was aimed to determine the frequency of rotavirus and enteric adenovirus gastroenteritis in 0-16 years old pediatric patients admitted to Ordu University Educational and Research Hospital between September 2013 and February 2015 and to investigate the distribution of positivity rates between gender, age groups and seasons. A total of 793 stool samples were investigated by the immunochromatographic method. A total of 398 samples were evaluated for rotavirus antigen and 69 (17.3 %) were positive. Positivity was determined mostly in winter and spring and at 13 months-4 years of age. Of the 395 samples evaluated for enteric adenovirus antigen, five (1.3 %) were positive and positivity was determined mostly at 2-4 years of age. No significant correlation was detected between adenovirus antigen positivity and seasons. There was no statistically significant difference between viral antigen positivity and gender. Rotavirus is important agent in acute gastroenteritis of childhood in our region. Rotavirus antigen should be investigated routinely in children’s stool specimens between 13 months and 4 years, in cases with gastroenteritis, especially in the winter and spring months.

Kaynakça

1. Al-Thani A, Baris M, Al-Lawati N, Al-Dhahry S. Characterising the aetiology of severe acute gastroenteritis among patients visiting a hospital in Qatar using real-time polymerase chain reaction, BMC Infect Dis 2013;13:329. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2334-13-329

2. Altındiş M, Beştepe G, Çeri A, Yavru S, Kalaycı R. Akut ishal yakınmalı çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığı, S.D.Ü. Tıp Fak Derg 2008;15(2):17-20.

3. Balkan ÇE, Çelebi D, Çelebi Ö, Altoparlak Ü. Erzurum’da 0-5 yaş arası çocuklarda rotavirus ve adenovirus sıklığının araştırılması, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012;42(2):51-4.

4. Bates PR, Bailey AS, Wood DJ, Morris DJ, Couriel JM. Comparative epidemiology of rotavirus, subgenus F (types 40 and 41) adenovirus and astrovirus gastroenteritis in children, J Med Virol 1993;39(3):224-8. http://dx.doi.org/10.1002/jmv.1890390309

5. Carraro E, Perosa AH, Siqueira I, Pasternak J, Martino MD. Rotavirus infection in children and adult patients attending in a tertiary Hospital of São Paulo, Brazil, Braz J Infect Dis 2008;12(1):44-6. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-86702008000100010

6. Ece G, Samlioglu P, Ulker T, Kose S, Ersan G. Rotavirus and adenovirus prevalence at Tepecik Education and Research Hospital (Turkey), Infez Med 2012;20(2):100-4.

7. Farkas T, Jiang X. Rotaviruses, caliciviruses, astroviruses, enteric adenoviruses and other diarrheic viruses,”Murray PR, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA (eds). Manual of Clinical Microbiology, 9. baskı” kitabında s.1453-69, ASM Press, Washington (2007).

8. Gleizes O, Desselberger U, Tatochenko V et al. Nosocomial rotavirus infection in European countries: a review of the epidemiology, severity and economic burden of hospital-acquired rotavirus disease, Pediatr Infect Dis J 2006;25(Suppl 1):12- 21. http://dx.doi.org/10.1097/01.inf.0000197563.03895.91

9. Gültepe B, Yaman G, Çıkman A,Güdücüoğlu H. Çocukluk yaş grubu gastroenteritlerde rotavirus ve adenovirus sıklığı, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012;42(1):16-20.

10. Hashizume M, Armstrong B, Wagatsuma Y, Faruque ASG, Hayashi T, Sack DA. Rotavirus infections and climate variability in Dhaka, Bangladesh: a time-series analysis, Epidemiol Infect 2008;136(9):1281-9. http://dx.doi.org/10.1017/S0950268807009776

11. İnci A, Urhan B. The frequency of Rotavirus in children with acute gastroenteritis, J Clin Anal Med 2015;6(4):449-51. http://dx.doi.org/10.4328/JCAM.2156

12. Iraz M, Ceylan A. Akut gastroenteritli 0-5 yaş arası çocuklarda rotavirüs sıklığı, ANKEM Derg 2013;27(1):2-6. http://dx.doi.org/10.5222/ankem.2013.002

13. Jin Y, Cheng WX, Yang, XM et al. Viral agents associated with acute gastroenteritis in children hospitalized with diarrhea in Lanzhou, China, J Clin Virol 2009;44(3):238-41. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcv.2008.12.010

14. Kim J, Kim HS, Kim HS et al. Evaluation of an immunochromatographic assay for the rapid and simultaneous detection of rotavirus and adenovirus in stool samples, Ann Lab Med 2014;34(3):216- 22. http://dx.doi.org/10.3343/alm.2014.34.3.216

15. Koçak M, Çalışkan E, Köksal AO. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi pediatri servisinde gastroenterit tanısı ile izlenen çocuklarda rotavirüs sıklı- ğının araştırılması, ANKEM Derg 2014:28(4):134-7. http://dx.doi.org/10.5222/ankem.2014.134

16. Nguyen TA, Yagyu F, Okame M et al. Diversity of viruses associated with acute gastroenteritis in children hospitalized with diarrhea in Ho Chi Minh City, Vietnam, J Med Virol 2007;79(5):582-90. http://dx.doi.org/10.1002/jmv.20857

17. Otağ F, Direkel Ş, Özgür D, Delialioğlu N, Aslan G, Emekdaş G. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs antijenlerinin hızlı immunokromatografik yöntemle araştırılması, Mersin Univ Saglik Bilim Derg 2012;5(3):18-23.

18. Parashar UD, Hummelman EG, Bresee JS, Miller MA, Glass RI. Global illness and deaths caused by rotavirus disease in children, Emerg Infect Dis 2003;9(5):565-72. http://dx.doi.org/10.3201/eid0905.020562

19. Tekin A. Mardin’deki akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığı, J Clin Exp Invest 2010;1(1):41-5. http://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2010.01.0009

20. Tran A, Talmud D, Lejeune B et al. Prevalence of rotavirus, adenovirus, norovirus, and astrovirus infections and coinfections among hospitalized children in northern France, J Clin Microbiol 2010;48(5):1943-6. http://dx.doi.org/10.1128/JCM.02181-09

21. Türk Dağı H, Fındık D. Akut gastroenteritli hastalarda rotavirüs ve adenovirüs antijenlerinin araştırılması, J Clin Exp Invest 2014;5(2): 256-60. http://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2014.02.0398

22. Wilhelmi I, Roman E, Sánchez-Fauquier A. Viruses causing gastroenteritis, Clin Microbiol Infect 2003;9(4):247-62. http://dx.doi.org/10.1046/j.1469-0691.2003.00560.x

23. Yazıcı V, Manzur Y, Akbulut A. Akut gastroenteritli olgularda rotavirus ve enterik adenovirus infeksiyonlarının sıklığının araştırılması, Klimik Derg 2013;26(1):13-6. http://dx.doi.org/10.5152/kd.2013.04

Kaynak Göster