NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜMÜLATİF ANTİBİYOTİK DUYARLILIK RAPORU

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisi çoğunlukla empirik olarak düzenlenmektedir. Ulusal antimikrobiyal direnç profilinin takip edilmesi bu konuda yararlı olsa da, her kurumun kendi kümülatif antibiyotik duyarlılık raporlarını (KADR) hazırlaması klinisyenlere antibiyotik seçiminde önemli bir yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada; Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gelen klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokok (KNS) ve Enterococcus spp. suşları için KADR hazırlanması amaçlanmıştır. Laboratuvarımıza, 01.01.2014-31.12.2015 tarihleri arasında gelen idrar, yara, kan ve balgam örneklerinden izole edilen bakterilerin antimikrobiyal duyarlılık profili retrospektif olarak incelenmiştir. Antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi için Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi uygulanmış ve sonuçlar "Clinical and Laboratory Standards Institute" (CLSI 2013 M100-S23, CLSI 2014 M100-S24) önerilerine göre değerlendirilmiştir. KADR; "Analysis and Presentation of Cumulative Antimicrobial Susceptibility Test Data" (CLSI 2014, M39-A4) kriterleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışmaya 2014 yılında dahil edilen toplam 96 E.coli izolatına amikasin, ertapenem ve meropenemin etkisi % 100 iken; imipenemin % 98.9, nitrofurantoinin % 97.7 izolatta etkin olduğu bulunmuş; ampisilinin etkinliği ise % 16.48 gibi düşük bir oranda saptanmıştır. 2015 yılında ise; E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, A.baumannii, S.aureus, KNS, Enterococcus spp. izolatları değerlendirilmeye alınmıştır. Toplam 413 E.coli izolatında en yüksek duyarlılık % 95.8 oranında ertapenem için saptanırken, % 92.2 amikasin ve % 91.6 oranında nitrofurantoine duyarlılık tespit edilmiştir. K.pneumoniae (n:76) izolatları için en yüksek duyarlılık % 94.73 ile imipeneme, P.aeruginosa (n:72) izolatlarında % 76.3 ile gentamisine, A.baumannii izolatlarında (n:35) ise tigesikline % 85.7 oranında tespit edilmiştir. S.aureus izolatlarında (n: 64) metisilin duyarlılığı % 78.1 iken, vankomisin direnci saptanmamıştır. Enterococcus spp.(n:90) izolatlarında vankomisin duyarlılığı % 95.5 olup üç izolatta direnci belirlenmiş ve linezolid duyarlılığı % 92.2 olarak belirlenmiştir. KNS izolatlarında (n:89) en yüksek duyarlılık linezolid ve vankomisin antibiyotiklerine % 98.8 oranında tespit edilmiştir. Sonuç olarak, etken mikroorganizmaların ve direnç profillerinin dağılımı; hastanelerin hizmet sunduğu bölgenin demografik özellikleri, hasta grupları, antibiyotik kullanım politikaları gibi birçok faktörden etkilendiği için, bölgesel sürveyans verileri empirik antibiyotik tedavisini yönlendirmek için tam olarak yeterli değildir. Bu nedenle her hastanenin kendisine ait KADR'lerini hazırlaması uygun olacaktır. Bu konuda yaklaşık on beş yıldır uluslararası standartlar belirlenmiş ve rehberler yayımlanmış olmasına rağmen henüz KADR hazırlama yaygın olarak uygulanmamaktadır. Güncel rehberlere uygun yazılım sistemlerinin geliştirilerek bu raporların oluşturulması ve pratik bir şekilde verilere ulaşımın sağlanması gerekmektedir.

Cumulative Antimicrobial Susceptibility Report (2014-2015) of Namık Kemal University Health Practice and Research Center

Treatment of infectious diseases is often regulated empirically. Although monitoring of national antimicrobial resistance profiles might be helpful in this regard, each institution must prepare its own cumulative antimicrobial susceptibility reports. This will be an important guide for the clinicians to select the appropriate antibiotics. This study presents the cumulative antibiotic susceptibility reports (CASR) for Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, coagulase-negative staphylococci (CoNS), Enterococcus spp. isolated from clinical specimens at Namık Kemal University Health Application and Research Center Microbiology Laboratory. Antimicrobial susceptibility profiles of the bacteria isolated in our laboratory between 01.01.2014 to 31.12.2015 from urine, wounds, blood and sputum samples were evaluated retrospectively. Antibiotic susceptibility testing was performed by Kirby-Bauer disk diffusion method and results were interpreted according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI 2013 M100-S23, CLSI 2014 M100-S24) criteria. The cumulative antimicrobial susceptibility report was prepared in accordance with Analysis and Presentation of Cumulative Antimicrobial Susceptibility Test Data (CLSI 2014, M39-A4). In 2014, for a total of 96 E.coli strains amikacin, ertapenem and meropenem activities were 100 %; followed by 98.9 % for imipenemand 97.7 % for nitrofurantoin. Ampicillin activity was aslow as 16.4 %. In 2015; E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, A.baumannii, S.aureus, CoNS, Enterococcus spp. isolates were evaluated. Among 413 E.coli isolates, highest susceptibility rate was detected with 95.8 % for ertapenem, followed by amikacin (92.2 %) and nitrofurantoin (91.6 %). For K.pneumoniae isolates (n:76) the highest susceptibility rate was against imipenem (94.7 %), for P.aeruginosa (n:72) against, gentamicin (76.3 %), for A.baumannii (n:35) against tigecycline (85.7 %). Methicillin susceptibility of S.aureus isolates (n: 64) was 78.1 % and vancomycin resistance was not detected. For Enterococcus spp. (n:90), vancomycin susceptibility was 95.5 % with only three resistant isolates and linezolid susceptibility was 92.2 %. For CoNS isolates (n:89), the highest susceptibility rate was against linezolid and vancomycin (98.8 %). In conclusion, regional surveillance data are not fully adequate to guide empirical antibiotic therapy. For this reason, it is appropriate for each hospital to prepare its own CASRs. Although international standards have been set and guidelines have been issued for about fifteen years in this regard, the preparation of CASR is not yet widely implemented. It is necessary to develop soft ware systems that comply with current guidelines and to make these reports and Access them in a practical way

Kaynakça

1. Boehme MS, Somsel PA, Downes FP. Systematic Review of Antibiograms: a National Laboratory System Approach for Improving Antimicrobial Susceptibility Testing Practices in Michigan, Public Health Reports. 2010;125(2):63-72. https://doi.org/10.1177/00333549101250S208

2. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 23rd Informational Supplement. Document M100-S23, CLSI, Wayne, PA. (2013).

3. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 24th Informational Supplement. Document M100-S24, CLSI, Wayne, PA. (2014).

4. Clinical and Laboratory Standards Institute. Analysis and Presentation of Cumulative Antimicrobial Susceptibility Test Data. 4th Edition. Document M39-A4, CLSI, Wayne, PA. (2014).

5. Chin AE, Hedberg K, Cieslak PR, Cassidy M, Stefonek KR, Fleming DW. Tracking drug-resistant Streptococcus pneumoniae in Oregon: an alternative surveillance method, Emerg Infect Dis. 1999;5(5):688-93. https://doi.org/10.3201/eid0505.990510

6. Çıragil P. Ülkemizde yoğun bakım ünitelerinde antimikrobiyal direnç sorunu, Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2016;46(3):97-104.

7. Diekema DJ, Boots Miller BJ, Vaughn TE et al. Antimicrobial resistance trends and outbreak frequency in United States Hospitals, Clin Infect Dis. 2004;38(1):78-85. https://doi.org/10.1086/380457

8. Fridkin SK, Edwards JR, Tenover FC, Gaynes RP, McGowan JE. Antimicrobial resistance prevalence rates in hospital antibiograms reflect prevalence rates among pathogens associated with hospitalacquired infections, Clin Infect Dis. 2001;33(3):324- 30. https://doi.org/10.1086/321893

9. Hindler JF, Stelling J. Analysis and presentation of cumulative antibiograms: a new consensus guideline from the clinical and laboratory standards institute, Clin Infect Dis. 2007;44(6):867-73. https://doi.org/10.1086/511864

10. Horvat RT. Review of antibiogram preparation and susceptibility testing systems, Hosp Pharm. 2010;45(11 Suppl 1):S6-9. https://doi.org/10.1310/hpj4511-s6

11. Köksal İ. Hangi enfeksiyon? Hangi antibiyotik? ANKEM Derg. 2007;21(Ek 2):126-32.

12. Kuster SP, Ruef C, Zbinden R, Gottschalk J, Ledergerber B, Neuber L, Weber R. Stratification of cumulative antibiograms in hospitals for hospital unit, specimen type, isolates equence and duration of hospital stay, J Antimicrob Chemother. 2008;62(6):1451-61. https://doi.org/10.1093/jac/dkn384

13. Moehring RW, Hazen KC, Hawkins MR, Drew RH, Sexton DJ, Andersona DJ. Challenges in preparation of cumulative antibiogram reports for community hospitals, J Clin Microbiol. 2015;53(9):2977-82. https://doi.org/10.1128/JCM.01077-15

14. Perla RJ, Carifio J. Use of thechi-square test to determine significance of cumulative antibiogram data, Am J Infect Dis. 2005;1(4):162-7. https://doi.org/10.3844/ajidsp.2005.162.167

15. Söyletir G. Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri ve Klinik Yansımaları, Turkiye Klinikleri J Inf Dis Special Topics. 2017;10(1):26-9.

16. Van Beneden CA, Lexau C, Baughman W et al. Aggregated antibiograms and monitoring of drugresistant Streptococcus pneumoniae, Emerg Infect Dis. 2003;9(9):1089-95. https://doi.org/10.3201/eid0909.020620

Kaynak Göster