Meropenem ile tedavi başarısızlığı sonrası ampisilin/sulbaktam ile başarılı bir şekilde tedavi edilen Acinetobacter baumannıı menenjitli bir olgu

Çoğul antibiyotik dirençli Acinetobacter spp. menenjitleri mortalite ve morbiditeye neden olabilmektedir. Sulbaktamın ampisilinli ve sefoperazonlu kombinasyonu Acinetobacter türlerine karşı in-vitro olarak etkilidir. Bu bildiride yüksek doz meropeneme yanıtsız olup yüksek doz ampisilin/sulbaktam ile tedavi edilen bir Acinetobacter baumannii menenjit olgusu sunulmuştur.

A case of Acinetobacter baumannii meningitis successfully treated with high dose ampicillin/sulbactam after failure with meropenem

Multidrug resistant Acinetobacter spp. associated meningitis is associated with high morbidity and mortality. Ampicillin/sulbactam combination is in vitro effective on Acinetobacter spp. In this report a case of Acinetobacter baumannii meningitis which was unresponsive to meropenem treatment and was treated with high dose ampicillin/sulbactam, is presented.

Kaynakça

1. Azap OK, Arslan H, Ergin F, İnci EK, Yapar G: Kolistinin non-fermentatif gram-negatif bakterilere in-vitro etkinliğinin değerlendirilmesi, Ankara Üniv Tıp Fak Mecm 2005;58(2):65-7.

2. Buke C, Sipahi OR, Yurtseven T, Zileli M: High dose of intrathecal netilmicin in the treatment of nosocomial Acinetobacter baumannii meningitis, J Infect 2005;51(5):420-2.

3. Kendirli T, Aydin HI, Hacihamdioglu D et al: Meningitis with multidrugresistant Acinetobacter baumannii treated with ampicillin/sulbactam, J Hosp Infect 2004;56(4):328.

4. Metan G, Alp E, Aygen B, Sumerkan B: Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii: an emerging threat for patients with post-neurosurgical meningitis, Int J Antimicrob Agents 2006;Nov 27 [Epub ahead of print].

5. Motaouakkil S, Charra B, Hachimi A et al: Colistin and rifampicin in the treatment of nosocomial infections from multiresistant Acinetobacter baumannii, J Infect 2006;53(4):274-8.

6. Rodriguez Guardado A, Maradona JA, Asensi V et al: Postsurgical meningitis caused by Acinetobacter baumannii: study of 22 cases and review of the literature, Rev Clin Esp 2001;201(9):497-500.

7. Sacar S, Turgut H, Toprak S et al: A retrospective study of central nervous system shunt infections diagnosed in a university hospital during a 4- year period, BMC Infect Dis 2006;6(Mar 8):43.

8. Tasbakan MI, Sipahi OR, Pullukcu H ve ark: Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesi'nde görülen infeksiyonların değerlendirilmesi, Ege Tıp Derg 2006;45(2):127-30.

9. Wang FD, Lin ML, Lee WS, Liu CY: In vitro activities of beta-lactam antibiotics alone and in combination with sulbactam against Gram-negative bacteria, Int J Antimicrob Agents 2004;23(6):590-5.

Kaynak Göster