Klinik örneklerden soyutlanan staphylococcus aureus suşlarına tigesiklin etkinliği

Yeni bir glisilsiklin antibiyotik olan tigesiklin, Staphylococcus aureus suşları da dahil olmak üzere, birçok yaygın patojen mikroorganizmaya karşı in-vitro olarak etkinlik göstermektedir. Bu çalışmada, klinik örneklerden soyutlanan 100 metisiline dirençli S.aureus (MRSA) ve 100 metisiline duyarlı S.aureus (MSSA) suşunun tigesikline direnci minimum inhibisyon konsantrasyon (MİK) yöntemi ile araştırılmıştır. Tigesiklinin MİK50 ve MİK90 değerleri MRSA suşları için 0.12 µg/ml ve 0.25 µg/ml, MSSA suşları için 0.06 µg/ml ve 0.25 µg/ml olarak saptanmıştır. Çalışmamızda elde edilen bulgular, tigesiklinin hem MRSA hem de MSSA suşlarına karşı güçlü antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

1. Alfa MJ, Ongsansoy E, Hoban S et al: Methicillinresistant Staphylococcus aureus. Optimization of the agarscreen plate method, Diag Microbiol Infect Dis 1994;18(2):121-4.

2. Altındiş M, Şafak B, Demirdal T, Çetinkaya Z, Aktepe OC: Kan kültürlerinden izole edilen etkenlerde tigesiklin duyarlılığı, ANKEM Derg 2007;21(3):171-4.

3. Arslan U, Yüksekkaya Ş, Işık F, Tuncer İ: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının linezolid ve tigesikline in-vitro duyarlılığı, ANKEM Derg 2006;20(4):210-3.

4. Azap OK, Timurkaynak F, Karaman S, Arslan H: In vitro activity of tigecycline against the multidrug-resistant bacteria isolated from burn patients, Int J Antimicrob Agents 2007;29(Suppl 2):S588.

5. Biedenbach DJ, Beach ML, Jones RN: In vitro antimicrobial activity of GAR-936 tested against antibiotic-resistant gram-positive blood stream infection isolates and strains producing extendedspectrum beta-lactamases, Diagn Microbiol Infect Dis 2001;40(4):173-7.

6. Bouchillon SK, Hoban DJ, Johnson BM et al: In vitro evaluation of tigecycline and comparative agents in 3049 clinical isolates: 2001 to 2002, Diagn Microbiol Infect Dis 2005;51(4):291-5.

7. Bradford PA: Tigecycline: A first in class tygecycline, Clin Microbiol Newsletter 2004;26(21):163-8.

8. Casey, AL, Lambert PA, Elliott TSJ: Staphylococci, Int J Antimicrob Agents 2007;29(Suppl):S23-32.

9. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (Gür D: Çeviri editörü): Antimikrobik Duyarlılık Testleri İçin Uygulama Standartları, Onsekizinci Bilgi Eki,M100-S18, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti yayını, İstanbul (2008).

10. Çalık N, Akova M: Tigesiklin, ANKEM Derg 2007;21(Ek 2):29-33.

11. Fritsche TR, Sader HS, Stilwell MG, Dowzicky MJ, Jones RN: Potency and spectrum of tigecycline tested against an international collection of bacterial pathogens associated with skin and soft tissue infections (2000-2004), Diagn Microbiol Infect Dis 2005;52(3):195-201.

12. Gales AC, Sader HS, Fritsche TR: Tigecycline activity tested against 11808 bacterial pathogens recently collected from US medical centers, Diagn Microbiol Infect Dis 2008;60(4):421-7.

13. Kaya O, Akcam F, Temel E: In vitro activity of tigecycline and linezolid against nosocomial MRSA strains, Int J Antimicrob Agents 2007;29(Suppl 2):S586.

14. Ko KS, Song JH, Lee MY et al: Antimicrobial activity of tigecycline against recent isolates of respiratory pathogens from Asian countries, Diagn Microbiol Infect Dis 2006;55(4):337-41.

15. Kolonitsiou F, Prattisi A, Spiliopoulou I, Karanika M: Antimicrobial activity of tigecycline and daptomycin against Gram-positive cocci: a multicentre study in Greek hospitals, Int J Antimicrob Agents 2007;29(Suppl 2):S478.

16. Korten V, Söyletir G, Leblebicioğlu H, Usluer G, Dündar D: In vitro activity of tigecycline against pathogens from Turkey - TEST Program 2006, Int J Antimicrob Agents 2007;29(Suppl 2):S517.

17. Laupland KB, Churche DL, Mucenski M, Sutherland LR, Dele Davies H: Population based study of the epidemiology of and risk factors for invasive Staphylococcus aureus infections, J Infect Dis 2003;187(9):1452-9.

18. Lentino JR, Narita M, Yu VL: New antimicrobial agents as therapy for resistant gram-positive cocci, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008;27(1):3-15.

19. Mendes RE, Sader HS, Deshpande L, Jones RN: Antimicrobial activity of tigecycline against community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates recovered from North American medical centers, Diagn Microbiol Infect Dis 2008;60(4):433-6.

20. Noskin GA: Tigecycline: A new glycylcycline for treatment of serious infections, Clin Infect Dis 2005;41(Suppl 5):303-14.

21. Pankey GA: Tigecycline, J Antimicrob Chemother 2005;56(3):470-80.

22. Petersen PJ, Jacobus NV,Weiss WJ, Sum PE, Testa RT: In vitro and in vivo antibacterial activities of a novel glycylcycline, the 9-t-butylglycylamido derivative of minocycline (GAR-936), Antimicrob Agents Chemother 1999;43(4):738-44.

23. Sader HS, Jones RN, Dowzicky MJ, Fritsche TR: Antimicrobial activity of tigecycline tested against nosocomial bacterial pathogens from patients hospitalized in the intensive care unit, Diagn Microbiol Infect Dis 2005;52(3):203-8.

24. Sader HS, Jones RN, Stilwell MG, Dowzicky MJ, Fritsche TR: Tigecycline activity tested against 26,474 bloodstream infection isolates: a collection from 6 continents, Diagn Microbiol Infect Dis 2005;52(3):181-6.

25. Sorlózano A, Gutiérrez J, Salmerón A et al: Activity of tigecycline against clinical isolates of Staphylococcus aureus and extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli in Granada, Spain, Int J Antimicrob Agents 2006;28(6):532-6.

26. Souli M, Kontopidou FV, Koratzanis E et al: In vitro activity of tigecycline against multiple-drugresistant, including pan-resistant, Gram-negative and Gram-positive clinical isolates from Greek Hospitals, Antimicrob Agents Chemother 2006;50(9):3166-9.

27. Tunçkanat F, Sarıbaş Z, Ercis S: Metisiline dirençli stafilokok klinik izolatlarında tigesiklin etkinliğinin araştırılması, 8. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Program ve Özet Kitabı s.216-7, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayınları No:57, İstanbul (2008).

28. Ulusoy S: Tigesiklin, ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):117-9.

29. Waites KB, Lynn B, Dowzicky MJ: Antimicrobial susceptibility among pathogens collected from hospitalized patients in the United States and in vitro activity of tigecycline, a new glycylcycline antimicrobial, J Antimicrob Chemother 2006;50(10):3479-84.

30. Wyeth Pharmaceuticals Inc.: Tygacil Product Insert, June 2005, Philadelphia (PA), http://www.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-3114
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

7.3b4.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Linezolidle tedavi edilen peritoneal diyaliz ilişkili bir peritonit olgusu

Gül Ruhsar YILMAZ, Cemal BULUT, Sami KINIKLI, Murat DURANAY, Ali Pekcan DEMİRÖZ

Three cases of brucella prosthetic valve endocarditis cured with medical treatment

İlkay KARAOĞLAN, Mustafa NAMIDURU, İbrahim BAYDAR, Yasemin ZER, Mehtap ERDEM, Ceren KUVANDIK, Vedat DAVUTOĞLU

Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi

Nafia Canan GÜRSOY, Yasemin ERSOY, Selami GÜNAL, Çiğdem KUZUCU

Klinik örneklerden soyutlanan staphylococcus aureus suşlarına tigesiklin etkinliği

Mehmet ÜNLÜ, Gülhan ÜNLÜ VARDAR, Aysel YAĞMUROĞLU, Dilara YILDIRIM

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen pseudomonas aerugınosa suşlarının antimikrobiyal direnci: Üç yıllık değerlendirme

Devrim DÜNDAR, Sönmez Gülden TAMER

Üropatojen escherıchıa colı suşlarında bazı oral antibiyotiklere direnç ve dirençle ilişkili risk faktörleri

Mustafa YILDIRIM, İdris ŞAHİN, ŞÜKRÜ ÖKSÜZ, Davut ÖZDEMİR, Ertuğrul GÜÇLÜ, Selda ACAR, İrfan ŞENCAN

Klinik örneklerden soyutlanan escherıchıa colı ve klebsıella pneumonıae suşlarına tigesiklin etkinliği

Gülhan ÜNLÜ VARDAR, Mehmet ÜNLÜ, Aysel YAĞMUROĞLU, Dilara YILDIRIM

Klinik örneklerden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları: Üç yıllık değerlendirme

DEVRİM DÜNDAR, Sönmez Gülden TAMER

Yara yeri örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi

Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR, A. Gamze ŞENER, Nisel YILMAZ