KARBAPENEM DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI

Hastanede uzun süre yatan, invazif girişimler uygulanan hastalarda Acinetobacter baumannii’nin neden olduğu ciddi enfeksiyonlar sık görülür. Son yıllara kadar karbapenemler, çoklu ilaca dirençli A.baumannii kaynaklı enfeksiyonları tedavi etmek için seçilen ilaçtı. Ancak karbapenemlere karşı direncin giderek artması yeni tedavi seçenekleri arayışına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı hastanemizde çeşitli örneklerden tanımlanan karbapenem dirençli A.baumannii izolatlarının antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesidir. Bu çalışmada Ocak 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na çeşitli kliniklerden gönderilen örneklerden izole edilen enfeksiyon etkeni olarak kabul edilen 237 karbapenem dirençli A.baumannii izolatının antibiyotik direnç oranları retrospektif olarak incelenmiştir. İzolatların tanımlanmasında VITEK 2 (bioMérieux, Fransa) cihazı kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları Clinical and Laboratory Standards Institute ve European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing önerileri doğrultusunda belirlenmiştir. Hastaların 133’ünün (% 56.1) erkek, 104’ünün (% 43.9) kadın ve yaş ortalamasının 66.1 olduğu görülmüştür. İzolatların 99’unun (% 41.8) solunum yolu, 84’ünün (% 35.4) kan, 33’ünün (% 13.9) yara, 16’sının (% 6.7) idrar, beşinin (% 2.1) diğer örneklerden tanımlandığı tespit edilmiştir. İzolatlara karşı en etkili antibiyotikler % 0.4 direnç oranı ile kolistin ve % 23.9 direnç oranı ile tigesiklin olarak saptanmıştır. Yoğun bakımdan ve servislerden izole edilen A. baumannii izolatları arasında antibiyotik direnci açısından fark tespit edilmemiştir. Son yıllarda karbapeneme dirençli A.baumannii izolatlarının yaygınlaşmasının önlenmesi için uluslararası stratejilerin geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında sürveyans çalışmalarının yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Yüksek direnç oranlarımız tehlikenin boyutlarını göstermekte ve gelecekte karşılaşabileceğimiz tablo konusunda fikir vermektedir. Bu çalışmada hastanemizde ka

Investigation of Antibiotic Resistance in Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Isolates

Severe infections caused by Acinetobacter baumannii are common in patients with long-standing hospitalizations and, invasive procedures in the hospital.Until recent years, carbapenems have been the drugs of choice for the treatment of infections with A.baumannii. However, increasing resistance to carbapenems has led to the search for new treatment options. The aim of this study is to determine the antibiotic resistance rates of carbapenem resistant A.baumannii isolates identified in various samples in our hospital. In this study, antibiotic resistance rates of 237 carbapenem resistant A.baumannii isolates identified from samples sent from various clinics to Gaziosmanpasa University Medical Faculty Research and Practice Hospital Microbiology Laboratory between January 2016 and July 2017 were examined retrospectively. VITEK 2 (bioMérieux, France) instrument was used to identify the isolates. Antibiotic susceptibility was determined by the Clinical and Laboratory Standards Institute and the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. It is known that 133 (56.1%) of the patients are male, 104 (43.9 %) are female and age average of them is 66.1. It was determined that 99 (41.8 %) of the isolates were defined as respiratory tract, 84 (35.4 %) blood, 33 (13.9 %) wound, 16 (6.7 %) urine, and five (2.1 %) other samples.The most effective antibiotics against isolates were tigecycline with a resistance rate of 0.4% and colistin with a resistance rate of 23.9%. There was no difference in antibiotic resistance between A.baumannii isolates isolated from intensive care units and services. In recent years, the development of international strategies has been on the rise to prevent the spread of carbapenem resistant A.baumannii isolates. For this purpose, World Health Organization emphasized that surveillance studies should be done in hospitals and other health institutions. Our high resistance rates show the dimensions of the danger and give an idea of the picture we may encounter in the future. This study showed that colistin and tigecycline could be alternatives in the treatment of carbapenem resistant A.baumannii infections in our hospital.

Kaynakça

Alada MD, Altoparlak Ü, Coşkun MV. Çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının Acinetobacter suşları üzerine in vitro etkinliğinin araştırılması. ANKEM Derg. 2017;31(1):23-31.

Bergogne-Berezin E, Towner KJ. Acinetobacter spp. as nosocomial pathogens: microbiological, clinical, and epidemiological features, Clin. Microbiol Rev. 1996;9(2):148-65.

Beriş FŞ, Budak EE, Gülek D, et al. Investigation of the frequency and distribution of beta-lactamase genes in the clinical isolates of Acinetobacter baumannii collected from different regions of Turkey: a multicenter study. Mikrobiyol Bul. 2016;50(4):511- 21. https://doi.org/10.5578/mb.29176

Center for Disease Control and Prevention (CDC), Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013

Cesur S, Irmak H, Yalçın AN ve ark. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli kültür örneklerinden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, Ortadoğu Tıp Derg. 2017;9(2):51-5.

CLSI. Clinical and Laboratory Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twentyfifth Informational Supplement. Document M100-S23. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2013. 2. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 3.1, (2013).

Coelho J, Woodford N, Turton J, Livermore DM. Multiresistant acinetobacter in the UK: how big a threat? J Hosp Infect. 2004:58(3);167-9. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2003.12.019

Çelik N, Çelik O, Aslan H, Savaş G, Yılmaz Sİ. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tespit edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik direnç oranları. Sakarya Tıp Derg 2017;7(4):229-34.

Eroğlu G, Ünal N, Karadağ A, Yılmaz H, Acuner İÇ, Günaydın M. Çeşitli klinik örneklerden 2006- 2011 yılları arasında izole edilen Acinetobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016;73(1):25-32. DOI ID: 10.5505/ TurkHijyen.2016.68915

European Centre for Disease Prevention and Control. Healthcare-associated infections acquired in intensive care units. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2015. Stockholm: ECDC; 2017.https://ecdc.europa.eu/en/ publications-data/healthcare-associatedinfections-acquired-intensive-care-units-annual

European Centre for Disease Prevention and Control. Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union. Stockholm: ECDC; 2016.

Gür Vural D, Durupınar B. Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii klinik izolatlarında sınıf D beta laktamaz varlığının araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2016;46(4):181-7.

Henry R, Vithanage N, Harrison P et al. Colistinresistant, lipopolysaccharide-deficient Acinetobacter baumannii responds to lipopolysaccharide loss through increased expression of genes involved in the synthesis and transport of lipoproteins, phospholipids, and poly-β-1,6-N-acetylglucosamine. Antimicrob Agents Chemother 2012;56(1):59-69. https://doi.org/10.1128/AAC.05191-11

Husni RN, Goldstein LS, Arroliga AC, et al. Risk factors for an outbreak of multi-drug-resistant Acinetobacter nosocomial pneumonia among intubated patients. Chest. 1999;115:1378-82. https://doi.org/10.1378/chest.115.5.1378

Joyce M, Woods CW. Antibacterial susceptibility testing in the clinical laboratory. Infect Dis Clin. North Am. 2004;18(3):401-34. https://doi.org/10.1016/j.idc.2004.04.001

Kalem F, Ertuğrul Ö, Türk Dağı H. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında antibiyotik direnci. Abant Med J. 2017;6(1):20-5. https://doi.org/10.5505/abantmedj.2017.75437

Keskin H, Tekeli A, Dolapçı İ, Öcal D. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında beta-laktamaz kaynaklı direncin moleküler karakterizasyonu. Mikrobiyol Bul. 2014;48(3):365-76. https://doi.org/10.5578/mb.7796

Lyytikainen O, Koljalg S, Harma M, VuopioVarkila J. Outbreak caused by two multi-resistant Acinetobacter baumannii clones in a burns unit: emergence of resistance to imipenem. J Hosp Infect. 1995;31(1):41-54. https://doi.org/10.1016/0195-6701(95)90082-9

Manikal VM, Landman D, Saurina G, Oydna E, Lal H, Quale J. Endemic carbapenem-resistant Acinetobacter species in Brooklyn, New York: citywide prevalence, interinstitutional spread, and relation to antibiotic usage. Clin Infect Dis. 2000;31(1):101-6. https://doi.org/10.1086/313902

Maragakis LL, Perl TM. Acinetobacter baumannii: epidemiology, antimicrobial resistance, and treatment options. Clin Infect Dis. 2008;46(8):1254-63. https://doi.org/10.1086/529198

Özbey N, Tatman-Otkun M. Molecular typing and investigation of carbapenemases in carbapenem resistant Acinetobacter baumannii isolates. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016;73(4):345-54. https://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2016.91489

Papp-Wallace KM, Endimiani A, Taracila MA, Bonomo RA. Carbapenems: past, present, and futur. Antimicrob Agents Chemother 2011:55(11):4943-6060. https://doi.org/10.1128/AAC.00296-11

Peleg Y, Seifert H, Paterson DL. Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev. 2008;21(3):538-82. https://doi.org/10.1128/CMR.00058-07

Poirel L, Nordmann P. Carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii: mechanisms and epidemiology. Clin Microbiol Infect. 2006;12(9):826-36. https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2006.01456.x

Richet HM, Mohammed J, McDonald LC, Jarvis W. Building communication networks: international network for the study and prevention of emerging antimicrobial resistance. Emerg Infect Dis. 2001:7(2);319-22. https://doi.org/10.3201/eid0702.010235

Şafak B, Kılınç O, Tunç N. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılık oranlarının incelenmesi (2010-2016), FLORA 2016;21(2):77-81.

Şahin H, Önde U, Adiloğlu AK ve ark. Ankara’daki çeşitli hastanelerden elde edilen Acinetobacter baumannii izolatları arasındaki klonal ilişkinin gösterilmesi ve antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016;73(3):199- 210. https://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2016.22043

Telli M, Eyigör M, Korkmazgil B, Aydın N, Atalay MA. Acinetobacter spp. klinik izolatlarında karbapenem direncinin moleküler epidemiyolojisi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2017:47(4)190-6.

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 3.1, 2013. http://www.eucast.org (Erişim Tarihi: Mart 2017)

Tygacil Package Insert (2014), Wyeth Pharmaceuticals, Philadelphia, PA; 2014. Available at: www. tygacil.com. Accessed July, 2014.

Villegas MV, Hartstein AI. Acinetobacter outbreaks, 1977-2000. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24(4):284-95. https://doi.org/10.1086/502205

Yolbaş İ, Tekin R, Güneş A, et al. Antibiotic susceptibility of Acinetobacter baumannii strains in a university hospital. J Clin Exp Invest. 2013;4(3):318- 21. https://doi.org/10.5799/ahinjs.01.2013.03.0292

Zarkotou O, Pournaras S, Altouvas G, et al. Comparative evaluation of tigecycline susceptibility testing methods for Expanded-Spectrum cephalosporin- and carbapenem-resistant gramnegative pathogens. J Clin Microbiol. 2012;50(11):3747-50. https://doi.org/10.1128/JCM.02037-12

Kaynak Göster