KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOKLARIN TÜR TAYİNİ VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI

Koagülaz negatif stafilokoklar insan derisinde mikrobiyota elemanı olarak bulunurlar. Bu bakteriler son yıllarda çok sayıda hasta örneğinden izole edilmekte ve bazılarında etken olarak kabul edilmektedirler. Antibiyotik kullanımına bağlı seçici baskıdan dolayı özellikle stafilokoklarda birçok antibiyotiğe karşı direnç gelişmiştir. Bu çalışmanın amacı kan kültürlerinden izole edilen koagülaz negatif stafilokokların tür düzeyinde tanımlanması ve antibiyotik direnç oranlarının araştırılmasıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarına 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden gönderilen kan kültürleri BACTEC otomatize kan kültür cihazında takip edilmiştir. Üreme sinyali veren şişelerden Gram boyama yapılmış ve % 5 koyun kanlı Columbia agar ve Eozin Metilen Mavisi Agar besiyerlerine pasajlanmıştır. Besiyerinde üreyen Gram pozitif, katalaz pozitif ve koagülaz negatif bakterilerin tür tayini ve antibiyotik duyarlılık testi VITEK 2 (bioMérieux, Fransa) otomatize sistemi kullanılarak yapılmıştır. Toplam 236 koagülaz negatif stafilokok suşunun % 49’u Staphylococcus epidermidis, % 42’si Staphylococcus hominis, % 9’u Staphylococcus haemolyticus olarak tanımlanmıştır. Tüm suşlarda metisiline direnç oranı % 82 olarak saptanmıştır. Vankomisin, teikoplanin, daptomisin, tigesiklin ve linezolide direnç tespit edilmemiştir. Penisiline % 95, eritromisine % 81, tetrasikline % 66, klindamisine % 61, gentamisine % 42, levofloksasine % 38, moksifloksasine % 35 ve trimetoprim- sülfametoksazole % 20 oranında direnç saptanmıştır. Koagülaz negatif stafilokokların antimikrobiyal ajanlara direnç oranları yıllar içerisinde değişiklik göstermektedir. Bu bakterilerde artan direnç oranlarının izlenmesi antibiyotik kullanım politikalarının belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

Identification and Antibiotic Resistance Rates of Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures

Coagulase-negative staphylococci are found in the microbiota of human skin. These bacteria have been isolated from many patients’samples and some of them have been accepted as causative agents. Due to the selective pressure related to anti- biotic use, especially staphylococci have developed resistance to multiple antibiotics. The aim of this study is identification of coagulase-negative staphylococci isolated from blood cultures to species level and to investigate antibiotic resistance rates. Blood cultures were sent from various clinics to the microbiology laboratory between 1 June 2013-31 May 2014 were continuously monitored by the BACTEC automated blood culture system. Preparations from the bottles giving positive signals were stained by Gram method and subcultured to Columbia agar with 5 % sheep blood and Eosin Methylene Blue agar. The identification and antibiotic susceptibility tests of bacteria that grew on these media and which were Gram positive, catalase positive and coagulase negative were carried out with VITEK 2 (bioMérieux, France) automated system. A total of 236 coagulase negative staphylococci strains were detected; 49 % were identified as Staphylococcus epider- midis, 42 % Staphylococcus hominis and 9 % Staphylococcus haemolyticus. Methicillin resistance rate of all strains was 82 %. All strains were susceptible to vancomycin, daptomycin, tigecycline and linezolid. Antibiotic resistance rates of strains were 95 % for penicillin, 81 % erythromycin, 66 % tetracycline, 61 % clindamycin, 42 % gentamicin, 38 % levofloxacin, 35 % moxifloxacin and 20 % trimethoprim-sulfamethoxazole. Antimicrobial resistance rates of coagulase negative staphylococci have been changing in recent years. Monitoring increasing resistance rates will contribute to determination of antibiotic usage policies.

Kaynakça

1. Akpaka PE, Christian N, Bodonaik NC, Smikle MF. Epidemiology of coagulase-negative Staphylococci isolated from clinical blood speci- mens at the universty hospital of the West Indes, West Indian Med J 2006;55(3):170-3. http://dx.doi.org/10.1590/S0043-31442006000300008

2. Akkurt L, Güdül Havuz S, Uyar Y, Karadaş A, Esen Ş, Günaydın M. 1999-2000 yıllarında yoğun bakım ünitesinden izole edilen bakterilerde anti- biyotik direnci, ANKEM Derg 2002;16(1):14-7.

3. Avkan Oğuz V, Yapar N, Sezak N ve ark. Klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarının makrolid ve linkozamid direnç fenotipleri, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2009;39(1-2):12-5.

4. Azap OK, Arslan H, Timurkaynak F, Yapar G, Oruç E, Gagir U. Incidence of inducible clindamy- cin resistance in staphylococci. First results from- Turkey, Clin Microbiol Infect 2005;11(7):582-4. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0691.2005.01174.x

5. Chambers HF. Methicillin resistance in Staphylococci: molecular and biochemical basis and clinical implications, Clin Microbiol Rev 1997;10(4):781-91.

6. Çavuşoğlu C, Hilmioğlu S, Dibek MA, Afşar İ. Kan kültürlerinden soyutlanan Staphylococcus aureus suşlarının in vitro antibiyotik duyarlılıkla- rı, İnfeksiyon Derg 1999;13(4):497-500.

7. Delialioglu N, Aslan G, Ozturk C, Baki V, Sen S, Emekdas G. Inducible clindamycin resistance in staphylococci isolated from clinical samples, Jpn J Infect Dis 2005;58(2):104-6.

8. Doğan Ö, Yalınay Çırak M, Engin D, Türet S. Klinik örneklerden izole edilen stafilokoklarda metisilin direnci ve çeşitli antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları, ANKEM Derg 2005;19(1):39-42.

9. Doğruman-Al F, Akça G, Sipahi B, Sultan N. Kan örneklerinden soyutlanan stafilokok suşlarının antibiyotiklere direnç durumları, ANKEM Derg 2005;19(1):14-6.

10. Güzel-Tunçcan Ö, Tozlu-Keten D, Dizbay M, Şenol E. Fenil nötropenik hastalardan kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olarak izole edilen koagülaz negatif stafilokok türlerinin teikoplanine duyarlılıkları, Klimik Derg 2010; 23(2):44-7.

11. Kanan B, Akşit F, Kiremitçi A. Gram pozitif kokla- ra karşı linezolidin invitro aktivitesinin değerlen- dirilmesi, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2006;36(1):25- 30.

12. Khorshed A, Özbal Y. Kan kültürlerinde izole edi- len koagülaz negatif stafilokokların tiplendirilme- sive antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması, Sağlık Bilimleri Derg 2012;21(3):153-63.

13. Köksal F, Samastı M. Kan kültürlerinden izole edilen Stafilokoklarda antibiyotik direnci, ANKEM Derg 2002;16(1):10-3.

14. Levin TP, Suh B, Axelrod P, Truant AL, Feleke T. Potential clindamycin resistance in clindamycin- susceptible, erythromycin-resistant Staphylococcus aureus: report of a clinical failure, Antimicrob Agents Chemother 2005;49(3):1222-4. http://dx.doi.org/10.1128/AAC.49.3.1222- 1224.2005

15. Minto EC, Barelli C, Martinez R, da Costa Darini A. Identification and medical importance of coa- gulase negative staphylococci species, Sao Paulo Med J 1999;117(4):175-8. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-31801999000400007

16. Moellering RC. Linezolid: the first oxazolidinone antimicrobial, Ann Intern Med 2003;138(2):135-42. http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-138-2- 200301210-00015

17. Öksüz L, Gürler N. Klinik örneklerden izole edi- len metisiline dirençli stafilokok suşlarının son yıllarda kullanıma giren antibiyotiklere in-vitro duyarlılık sonuçları, ANKEM Derg 2009;23(2): 71-7.

18. Pal N, Ayyagari A. Species identification and met- hicillin resistance of coagulase negative staphylo- cocci from clinical specimens, Indian J Med Res 1989;89(1):300-5.

19. Peacock SJ. Staphylococcus, ”Topley&Wilson’s Microbiology and Microbial Infections. 10th Edition, p. 771-831, John Wiley&Sons Pub, New York, (2006).

20. Qu Y, Daley AJ, Istivan TS, Garland SM, Deighton MA. Antibiotic susceptibility of coagulase- negative staphylococci isolated from very low birth weight babies: comprehensive comparisons of bacteria at different stages of biofilmformation, Ann Clin Microbiol Antimicrob 2010;9(1):16-21.

http://dx.doi.org/10.1186/1476-0711-9-16

21. Yao JDC, Moellering RC Jr (Çeviri: İ.Köksal). Antibakteriyel ajanlar, “Başustaoğlu (ed). Klinik Mikrobiyoloji” kitabında, (Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA (eds). Manual of Clinical Microbiology, 9.baskı çevirisi), s.1077-113, Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti., Ankara (2009).

22. Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. yoğun bakım ünitesinde yatan hastala- rın kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteri- yemi etkenleri, ANKEM Derg 2010;24(1):12-9.

23. Yiğit N, Aktaş AE, Doğruman-Al F, Ayyıldız A. Kan kültürlerinden izole edilen koagülaz negatif stafilokokların tiplendirilmesi ve metisilin direnci, Türk Hij Den Biyol Derg 2008;65(2):64-6.

Kaynak Göster