Hastane kökenli gram negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar

Dicle Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Merkez laboratuvarında iki yıllık sürede (2003-2004) değişik klinik örneklerden soyutlanan ve Centers for Disease Control kriterlerine göre hastane infeksiyonu etkeni olarak kabul edilen 182 Gram negatif bakteride genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oluşturma E-test yöntemi ile araştırılmıştır. Klebsiella spp.’de 24/51 (% 47), Escherichia coli’de 14/42 (% 33), Pseudomonas spp.’de 13/39 (% 33), Acinetobacter spp.’de 4/17, Enterobacter cloacae’de 4/15, Proteus spp.’de 2/11, Serratia marcescens’de 1/3 oranında GSBL saptanmış, 4 Citrobacter freundii’de GSBL saptanmamıştır. 2001 yılında hastanemizde Gram negatif çomaklarda % 31 olan GSBL oluşturma bu çalışmada da % 34 (62/182) olarak belirlenmiş olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Özellikle rasyonel olmayan antibiyotik kullanımı ciddi hastane infeksiyonlarına yol açacak dirençli bakterileri öne çıkarmaktadır. Bu önemli sorun, kontrollü antibiyotik kullanımını sağlayacak stratejilere gereksinim olduğunu göstermektedir.

Extended-spectrum beta-lactamases in gram-negative bacilli isolated from nosocomial infections

Hundred and eighty-two Gram negative bacterial strains isolated in Dicle University Hospital, Infectious Diseases Laboratory and Central Laboratory in two-years period (2003-2004) and assessed as the etiological agents in nosocomial infections according to the Centers for Disease Control criteria were investigated for extended-spectrum beta-lactamase production (ESBL). ESBL production was detected in 24 of 51 (47 %) Klebsiella spp., in 14 of 42 (33 %) Escherichia coli, in 13 of 39 (33 %) Pseudomonas spp., in 4 of 17 Acinetobacter spp., in 4 of 15 Enterobacter clocae, in 2 of 11 Proteus spp., in 1 of 3 Serratia marcescens and in none of 4 Citrobacter freundii strains. The total number of ESBL producing strains was 62 in 182 (34 %). This ratio was 31 % in the year 2001 (p>0.05). Infections with ESBL producing organisms can pose a therapeutic challenge; leading to treatment failure when wrong class of antibiotics are used. As a result it is very important that each hospital should create their rational antibiotic management strategies.

___

1. Akalın HE: CDC nosokomial infeksiyon tanımları, “Akalın HE (ed.): Hastane İnfeksiyonları” kitabında s.251-66, Güneş Kitabevi, Ankara (1993).

2. Bradford PA: Extended-spectrum beta-lactamases in the 21st century: Characterization, epidemiology, and detection of this important threat, Clin Microbiol Rev 2001;14(4):933-51.

3. Çelen MK, Hoşoğlu S, Geyik MF, Akalın Ş, Ayaz C: Dicle Üniversitesi Hastanesi’ndeki antibiyotik tüketimi indeksi ve geliştirilen kontrollü antibiyotik kullanımının etkileri, Flora 2005;10(4):180-4.

4. El-Khizzi NA, Bakheshwain SM: Prevalence of extended-spectrum beta-lactamases among Enterobacteriaceae isolated from blood culture in a tertiary care hospital, Saudi Med J 2006;27(1):37-40.

5. Geng SN, Rui YY, Wang Q, Mou CH, Zhou XH, Zhang J: Analysis of drug resistance spectrum and its mechanism in 1017 clinical bacterial isolates, Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 2005;25(12):1529-32, 1545.

6. Geyik MF, Kökoğlu ÖF, Uçmak H, Çelen MK, Hoşoğlu S, Ayaz C: Hastane kaynaklı Gram-negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar, İnfeksiyon Derg 2002;16(2):175-8.

7. Gökahmetoğlu S, Eşel D, Karaca N, Sümerkan B: Klebsiella ve E.coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamazların belirlenmesinde üç boyutlu yöntem, çift sinerji ve E test yöntemlerinin karşılaştırılması, ANKEM Derg 2001;15(1):98-102.

8. Gür D, Akalın HE, Baykal M: Gram negatif bakterilerin yeni kuşak cephalosporin’lere direnç oranı ve bu dirençte beta-laktamazların rolü, Mikrobiyol Bült 1988;22(3):193-8.

9. Gur D, Pitt TL, Hall LM, Akalin HE, Livermore DM: Diversity of klebsiellae with extended-spectrum beta-lactamases at a Turkish universtiy hospital, J Hosp Infect 1992;22(2):163-7.

10. Katsanis GP, Spargo J, Ferraro MJ, Sutton L, Jacoby GA: Detection of Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli strains producing extendedspectrum beta-lactamases, J Clin Microbiol 1994;32(3):691-6.

11. Knothe GP, Shah P, Krcmery V, Antal M, Mitsuhashi S: Transferable resistance to cefotaxime, cefoxitin, cefamandole and cefuroxime in clinical isolates of K.pneumoniae and Serratia marcescens, Infection 1983;11(6): 315-7.

12. Kucukates E: Antimicrobial resistance among Gram-negative bacteria isolated from intensive care units in a Cardiology Institute in Istanbul, Turkey, Jpn J Infect Dis 2005;58(4):228-31.

13. Livermore DM: Beta-lactamases in laboratory and clinical resistance, Clin Microbiol Rev 1995; 8(4):557-84.

14. Livermore DM: Beta-lactamase-mediated resistance and opportunities for its control, J Antimicrob Chemoter 1998;41(Suppl D):25-41.

15. Livermore DM, Brown DFJ: Detection of beta-lactamase-mediated resistance, J Antimicrob Chemother 2001;48(Suppl 1):59-64.

16. Marra AR, Pereira CA, Castelo A et al : Health and economic outcomes of the detection of Klebsiella pneumoniae-produced extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) in a hospital with high prevalence of this infection, Int J Infect Dis 2006;10(1):56-60.

17. Navon-Venezia S, Leavitt A, Ben-Ami R et al: Evaluation of an accelerated protocol for detection of extended-spectrum beta-lactamase-producing gram-negative bacilli from positive blood cultures, J Clin Microbiol 2005; 43(1):439-41.

18. Palucha A, Mikiewicz B, Hryniewicz W, Gniadkowski M: Concurrent outbreaks of extended-spectrum beta-lactamase-producing organisms of the family Enterobacteriaceae in a Warsaw hospital, J Antimicrob Chemother 1999;44(4):489-99.

19. Pandey A, Malenie R, Asthana AK: Beta-lactamase producing Pseudomonas aeruginosa in hospitalized patients, Indian J Pathol Microbiol 2005;48(4): 530-3.

20. Wiener J, Quinn JP, Bradford PA et al: Multiple antibiotic-resistant Klebsiella and Escherichia coli in nursing homes, JAMA 1999;281(6): 517-23.

21. Zarakolu P, Metan G, Hasçelik G, Akova M: Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarında genişlemiş spektrumlu betalaktamaz varlığının saptanmasında farklı fenotipik yöntemlerin karşılaştırılması, Mikrobiyol Bült 2005;39(3):265-72.

___

ANKEM Dergisi
  • ISSN: 1301-3114
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

14.1b7b