ELAZIĞ İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI VE GENOTİPİN HCV RNA VE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

Hepatit C virüsü (HCV) RNA yapısında ve Flaviviridae ailesinin bir üyesi olup, yüksek genetik heterojeniteye sahiptir. HCV’nin birçok genotipi ve çok sayıda subtipi tanımlanmıştır. HCV infeksiyonunun klinik seyri, tedavi süresi ve tedaviye verilen yanıt genetik heterojeniteyle ilişkilidir. Çalışmamızda Elazığ ilindeki kronik Hepatit C hastalarında genotip dağılımları ile kantitatif HCV RNA ve serum alanin aminotransferaz (ALT) düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza Ocak 2014-Mart 2016 tarihleri arasında infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuran anti-HCV ve HCV RNA’sı pozitif 71 hasta dahil edilmiştir. Hastaların cinsiyet, yaş, HCV RNA ve ALT düzeyleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yetmiş bir hastanın 28’i kadın (% 39.4), 43’ü erkektir (% 60.5). Hastaların ALT düzeyleri ortalama 52.4±43.7 IU/ml, ortanca HCV RNA değer ise 1654267.00 IU/ml olarak bulunmuştur. Hastaların HCV genotip dağılımları incelendiğinde 62 (% 87.3) hastada genotip-1, yedi hastada (% 9.9) genotip 3 ve iki hastada (% 2.8) genotip 2 olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz için kronik hepatit C infeksiyonu önemli bir sağlık sorunudur. Klinik sürecin takibi, tedavi seçimi ve prognozunun ön görüsünde HCV’nin genotip tayini yol göstericidir. Bu çalışmada incelenen hastalarda elde edilen HCV genotip dağılımı ülkemizde yapılmış diğer çalışma sonuçları ile uyumlu bulunmuş olup, elde edilen sonuçların bölgemiz için faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Distribution of Hepatitis C Virus Genotype in Elazığ and the Relantionship Between HCV RNA and Serum Alanine Aminotransferase Levels With Genotype

Hepatitits C virus (HCV), a RNA virus which is a member of flaviviridae family, has a high genetic heterogenity. Many genotypes and subtypes of HCV were defined. Clinical progress, treatment interval and response to treatment is related with HCV genetic heterogenity. In our study we aim to define genotype distribution of chronic HCV patients in Elazığ and the relation of quantitative HCV RNA and serum alanin aminotransferase (ALT) levels. Anti-HCV and HCV RNA positive 71 patients who refered to infectious diseases policlinic between January 2014 and March 2016 were included in our study. Gender, age, HCV RNA and ALT levels of patients were investigated retrospectively. Twenty eight (39.4 %) of 71 patients were female and 43 (60.5 %) were male. Mean ALT levels were 52.4±43.7 IU/ml. Median HCV RNA value was found to be 1654267.00 IU / ml. When the HCV genotype distributions of the viruses detected in patients were examined, 62 (87.3 %) patients had genotype-1, seven patients (9.9 %) had genotype-3 and two patients (2.8 %) had were genotype-2. Chronic hepatitis C infection is an important healthcare problem for our country. Detection of HCV genotype may guide clinical follow-up, treatment choice and predict of prognosis. HCV genotype distribution obtained from the patients examined in this study was in agreement with the result of other studies that conducted in our country and we believe that the result obtained will be useful for our region.

Kaynakça

Yıldız E, Öztan A, Sar F et al. Molecular characterization of a full genome Turkish hepatitis C virus 1b isolate (HCV-TR1): a predominant viral form in Turkey, Virus Genes 2002;25(2):169-77. https://doi.org/10.1023/A:1020161818764

Uygun A, Polat Z. Viral Hepatit dışı serum transaminaz düzeyinde artışa neden olan hastalıklar, Güncel Gastroenteroloji 2009;13(4):211-24.

Tözün N. “HCV infeksiyonunun Türkiye açısından önemi” Epidemiyoloji ve projeler, “Çakaloğlu Y (ed). Hepatit C Güncelleme Toplantısı” Konuşma Metinleri, s.1-3, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, İstanbul (2008).

Steinhauer DA, Domingo E, Holland JJ. Lack of evidence for proofreading mechanisms associated with an RNA virus polymerase, Gene 1992;12(2):281-8.

Smith DB, Bukh J, Kuiken C et al. Expanded classifiatin of hepatitis C virus into 7 genotypes and 67 subtypes: updated criteria and genotype assignment web resource, Hepatology 2014;59(1):318-27. https://doi.org/10.1002/hep.26744

Simmonds P, Bukh J, Combet C et al. Consensus proposals for a unified system of nomenclature of hepatitis C virus genotypes, Hepatology 2005;42(4):962-73.https://doi.org/10.1002/hep.20819

Sievert W, Altraif I, Razavi HA et al. A systematic review of hepatitis C virus epidemiology in Asia, Australia and Egypt, Liver Int 2011;31(Suppl 2):61 80.https://doi.org/10.1111/j.1478-3231.2011.02540.x

Ökten A. Türkiye’de kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma etiyolojisi, Güncel Gastroenterol 2003;7(3):187-91.

Noorali S, Pace DG, Bagasra O. Of lives and livers: Emerging responses to the hepatitis C virus, J Infect Dev Ctries 2011;5(1):1-17.

Messina J, Humphreys I, Flaxman A et al. Global distribution and prevalence of hepatitis C virus genotypes, Hepatology 2015;61(1):77-87. https://doi.org/10.1002/hep.27259

Koff RS. Hepatitis C, Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds). Infectious Diseases” 3. baskı kitabında s.779-84, Philadelphia: Lippincott Williams (2004).

Gürbüz Y, Tülek NE, Tütüncü EE et al. Evaluation of dual therapy in real life setting in treatmentnaive Turkish patients with HCV infection: a multicenter, Retrospective study, Balkan Med J 2016;33(1):18-26 https://doi.org/10.5152/balkanmedj.2015.15859

Gökahmetoğlu S, Atalay MA, Kılınç A. Hepatit C virüs genotiplerinin Pirosekanslama yöntemi ile belirlenmesi, Erciyes Tıp Derg 2011;338 (2):99-102

Ersöz G. Hepatit C infeksiyonu tedavisinde konakla ilgili faktörler, IL28B polimorfizmi, ANKEM Derg 2012;26(Ek 2):144-9.

Çelik C, Bakıcı MZ, Kaygusuz R, Ertürk R. Sivas yöresindeki HCV genotip dağılımlarının araştırılması, Viral Hepatit Derg 2010;16(3):106-10.

Choo QL, Richman KH, Han JH et al. Genetic organization and diversity of the hepatitis C virus, Proc Natl Acad Sci USA 1991;88(6):2451-5. https://doi.org/10.1073/pnas.88.6.2451

Chakravarti A, Dogra G, Verma V, Srivastava AP. Distribution pattern of HCV genotypes & its association with viral load, Indian J Med Res 2011;133(3):326-31.

Ağca H, Mıstık R, Kazak E. Güney Marmara bölgesinde hepatit C virüs genotiplerinin dağılımı, J Clin Anal Med 2015;6(2):190-2. DOI: 10.4328/ JCAM. 1954.

Abacıoglu YH, Davidson F, Tuncer S. The distribution distribution of hepatitis C virus genotypes in Turkish patients, J Viral Hepatit 1995;2(6):297-301. https://doi.org/10.1111/j.1365-2893.1995.tb00045.x

Kaynak Göster