ANTİ-HIV REAKTİF HASTALARDA DOĞRULAMA TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Günümüzün en büyük pandemilerinden olan AIDS dünya genelinde benzeri görülmemiş boyutlara ulaşabilen en önemli sağlık sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir. HIV’in tanısında doğru ve duyarlı testlerin kullanılması ile belirlenecek insidans bilgileri halk sağlığı çalışmalarında HIV’in önlenmesi çabalarına yardımcı olacaktır. Bu bilgiler ışığı altında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Viroloji Bölümü’ne anti-HIV 1/2 testi yaptırmak üzere başvuran ve/veya çeşitli kliniklerden gönderilen hastaların serum örneklerinde ELISA ve doğrulama test sonuçları ve HIV 1/2’ye spesifik seropozitif bant dağılımları ile birlikte retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanan çalışmamızda toplam 146,055 serumda anti-HIV ELISA testi çalışılmıştır. Anti-HIV 1/2 antikorları rutin olarak dördüncü jenerasyon iki farklı ELISA kiti (Genscreen Ultra HIV Ag-Ab Bio-Rad Fransa, Vironostika HIV Ag/Ab Biomerieux Fransa) kullanılarak araştırılmıştır. Anti-HIV reaktif bulunan serumların doğrulaması HIV-1 ve HIV2’ye karşı pozitif spesifik antikorları rekombinant proteinler ve sentetik peptidler aracılığı ile saptayabilen “line immunoassay” (Inno-lia HIV 1/2 Score Innogenetics, Belçika) kiti ile üreticinin kullanım talimatlarına uyularak çalışılmıştır. ELISA testi ile reaktif bulunan 600 kişinin (378 erkek, 222 kadın) 321’inde (% 53.5) HIV doğrulama testi pozitif bulunmuştur. 321 kişinin hepsi HIV-1 yönünden pozitif bulunmuştur. Pozitif bulunan hastaların 244’ünün (% 76) erkek, 77’sinin (% 24) kadın olduğu belirlenmiştir. Yine bu hastalar arasında yedisi erkek, ikisi kız olmak üzere toplam dokuz çocuk (% 2.8) bulunmaktadır. Doğrulama testi pozitif kişilerin 6-84 yaş arası olduğu saptanmıştır. Yaş dağılımlarına göre bakıldığında özellikle 201 kişinin (% 62.6) 25-49 yaş grubunda olduğu belirlenmiştir. Seropozitif bant dağılımlarına bakıldığında; 281 kişide (% 87.5) sgp120, gp41, p31, p24, p17 bantlarının birlikte pozitif olduğu saptanmıştır. HIV-1 doğrulaması yapılan 321 kişinin bulaşma yollarına bakıldığında, 171’inde (% 53.3) heteroseksüel cinsel ilişki, 49’unda (% 15.3) homoseksüel cinsel ilişki, dokuzunda (% 2.8) anneden bebeğe geçiş, 92’sinde (% 28.6) bulaşma yoluna ilişkin bilgi elde edilememiştir. Ülkemizde az sayıda olgu olmasına rağmen, özellikle HIV/ AIDS takip eden referans laboratuvarlarında biri olarak deneyimlerimizi paylaşmamızın bu hasta grubunun takibinde katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Evaluation of Validation Test Results in anti-HIV Reactive Patients

AIDS, is the largest pandemics nowdays and continues to be one of the of the most important health problems that can reach unprecedented dimensions worldwide. The incidence information to be determined by using accurate and sensitive tests in the diagnosis of HIV will help efforts to prevent HIV in public health trials. In the light ot these informations, a total of 146,055 patients from various clinics of Istanbul University Faculty of Medicine Hospital were sent to the Medical Microbiology Laboratory, Unit of Virology for HIV testing. Anti-HIV 1/2 antibodies were routinely investigated by using a fourth generation of two different ELISA kits (Genscreen Ultra HIV Ag-Ab Bio-Rad France, Vironostika HIV Ag / Ab Biomerieux France). The verification of anti-HIV-reactive sera was studied with The “line immunoassay” (Inno-lia HIV 1/2 Score Innogenetics, Belgium) kit, which can detect positive specific antibodies against HIV-1 and HIV-2 through recombinant proteins and synthetic peptides, and in accordance with the manufacturer instructions. Collected samples from these patients were evaluated retrospectively by ELISA and Western blot tests. The HIV validation test was found to be positive in 321 of 600 patients (53.5 %) who were reactive with the ELISA test. 244 (76 %) of the patients were male, 77 (24 %) were female. Among these patients, there are nine children (2.8 %), seven of which are male and two are female. Western blot positive test results were found to between 6-84 years old. it was determined that 201 people (62. 6%) were in the 25-49 age group from according to age distributions. When the distribution of seropositive bands is examined; In 281 individuals (87.5 %), sgp120, gp41, p31, p24, p17 bands were found to be positive together. Probable transmission route of HIV infection was heterosexual contact in 171 patients (53.3 %), homosexual contact in 49 patients (15.3 %) and vertical transmission in nine patients (2.8 %). 92 patients (28.6 %) had no information about route of transmission. Although there are few cases in our country, we think that sharing this experience as one of the reference laboratories, especially HIV/ AIDS, will contribute to the success of this group of patients.

Kaynakça

AIDS (2007) epidemic update [İnternet]. Geneva: UNAIDS (erişim 4.6.2018). http://www.unaids. org/en/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate /EpiUpdArchive/2007/default.asp.

AIDS monitoring 2017: indicators for monitoring the 2016 United Nations Political Declaration on HIV and AIDS. Geneva: UNAIDS; 2017 (http:// www.unaids.org/sites/default/files/media_ asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_en.pdf) (erişim 15.06.2018)

Aslan FG, Altındiş M. HIV’in Güncel tanı algoritmi ve gelişen korunma yöntemleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2017;47(2):47-60.

Badur S. 2007 yılında AIDS: nereden nereye geldik? ANKEM Derg. 2007;21(Suppl.2):1-6.

Bal E. Türkiye’de HIV/AIDS epidemiyolojisi. HIV/AIDS Sempozyum Sunumları (3-4 Aralık 2009, Ankara) [İnternet]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi [erişim 11 Mart 2010]. http://www.hatam.hacettepe.edu. tr/ sunum_1209/3aralik/2_files/frame.html

Castro JK, Ward Slutsker L, Buehler J, Jaffe H, Berkelman R, Curran J. 1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. Laboratory Medicine 1993;24(5):286- 94. Published2016.

Demir T. HIV tanı algoritmasında güncel gelişmeler, XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı, s.147, Antalya (2016).

Gökengin D, Oprea C, Uysal S and Begovac J. The growing HIV epidemic in Central Europe: a neglected issue? J Virus Erad 2016;2(3):156-61. Published online 2016 Jul 1.

Punar M, Uzel S, Cemil EH, et al. HIV infeksiyonu: 44 vakanın analizi. Klimik Derg. 2000;13(3):94-7.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü HIV/AIDS tanı kılavuzu, Ankara (2018). https:// hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasicihastaliklar-db/duyurular/hiv-aids-tani-klavuzu/ HIV___AIDS_Tani_Klavuzu_Ek_47016636.pdf

Sengöz G, Pehlivanoglu F. İnsan bağışıklık eksikliği virüsü/edinsel immün yetmezlik sendromu: dünyada ve Türkiye’de epidemiyolojik değişimler. Med Bull Haseki 2017;55(4):248-53.

Sucaklı MB. Türkiye’de HIV/AIDS Epidemiyolojisi Ve Kontrol Programı, Klinik HIV/AIDS Sempozyumu, Antakya, 26-27 Kasım 2011.

Taşdelen FN, Tanyek E, Sarıkaya GH, Tülek N. HIV/AIDS olgularının değerlendirilmesi. Klimik Derg. 2009:22(1):18-20.

Tümer A. AIDS nedir? Dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS tedavi ve araştırma merkezi yayını http://www. hatam.hacettepe.edu.tr/AIDS_web-2017.pdf (erişim 5.7.2018)

Tümer A. HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve korunma, Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS tedavi ve araştırma merkezi yayını. http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/aids.shtml (erişim 4.7.2018)

UNAIDS DATA 2017. http://www.unaids.org/ en/resources/fact-sheet (erişim 18.07.2018)

Ünal S, Sain G. Edinsel immün yetmezlik sendromu. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (eds). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, s.441- 61, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul (2002).

WHO and HIV/AIDS. Geneva: World Health Organization (erişim 6.6.2018). http://www.who. int/hiv/en

Yılmaz G, Akalın H, Işık N, Assaf AH, Töre O, Badur S. Türkiye’de saptanan ilk human immunodeficiency virus tip 2 (HIV-2) infeksiyonu. Klimik Derg. 1995;8(2):92-3.

Yüksel P, Ziver T, İzmirli S, et al. Anti-HIV-pozitif hastalarda doğrulama testi sonuçları: beş yıllık verilerin irdelenmesi. Klimik Derg. 2010;23(2): 51-4.

Kaynak Göster