VERGİ DENETİM MÜESSESELERİ AÇISINDAN HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR

Özel hayat kavramı, gelişen beşeri hayat ile birlikte daha fazla önem kazanmış ve dolayısıyla ihlale açık bir hal almıştır. Vergi hukuku özelinde, yapılan denetimler esnasında bu ihlal durumları ile çokça karşılaşılabilmektedir. Yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama şeklinde tanımlanan vergi denetim yolları, mükellef veya ilgili bulunduğu üçüncü kişiler nezdinde kişisel verilere ulaşılmasına müsait bir ortam yaratmaktadır. Bu verilere ulaşılması ve dolayısıyla özel hayatın ihlali durumunda ise; TCK'nın kişisel verilerin korunmasına ilişkin öngördüğü kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme suçlarından sorumluluk doğabilmektedir. Özellikle vergisel aramanın söz konusu olduğu hallerde, vergi ödevine ilişkin olmayan kişisel verilere ulaşma imkânı daha da kolaylaşmaktadır. Mükellefler veya ilgili bulundukları üçüncü kişilere ait olan kişisel verilerin hiçbir surette kaydedilmemesi, başkasına verilmemesi, yayılmaması veya ele geçirilmemesi gerekmektedir; aksi halde cezai sorumluluk oluşmaktadır.

Crimes Against Violation Of Privacy In Terms Of Tax Audit Agencies

The concept of private life has gained more importance along with the developing human life and therefore it has become clear to violation. In tax lax, this kind of violations are often encountered during the tax audits. Tax audit trails, which are defined as polling, reviewing, searching and collecting information, create an environment that is accessible to taxpayers or third parties concerned. In case of reaching this data and therefore violation of private life; The TCK may be liable for the recording of personal data stipulated in relation to the protection of personal data, for the unlawful execution of the data or for the seizure and destruction of the data. Especially for tax searches, it is even easier to access personal data that is not related to tax duty. No personal data belonging to the taxpayers or third parties to which they relate shall be recorded, in any way not given, distributed or seized; otherwise criminal liability occurs.

Kaynakça

AKDOĞAN, Abdurrahman. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara, Gazi Kitabevi, 2013.

DEMİRBAŞ, Timur. Ceza Hukuku Genel Hükümler, İzmir, 2013.

HAFIZOĞULLARI, Zeki / ÖZEN, Muharrem. "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar", Ankara Barosu Dergisi, Yıl.67, Sa.4, Güz 2009, s.9-22.

HAFIZOĞULLARI, Zeki. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Us-A, 2010.

KARAKOÇ, Yusuf. Genel Vergi Hukuku, Ankara, Yetkin, 2012. KOCA, Mahmut / ÜZÜLMEZ, İlhan. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2013.

M. Ruhan ERDEM, "Yeni TCK'da Faillik ve Suç Ortaklığı", Hukuki Perspektifler Dergisi, Sa.5, Aralık 2005, s.204-215.

OKTAR, S. Ateş. Vergi Hukuku, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2013.

ÖMERCİOĞLU, Abdullah. "Adil Yargılanma Hakkı ve Bu Hakkın Vergi Yargılama Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Hukukçular Arası Makale Yarışması, TBB Yayınları, Ankara, 2014, s.129-145.

ÖMERCİOĞLU, Abdullah. "Vergisel Aramada Önemli Hususlar", Maliye Postası Dergisi, Yıl.36, Sa.836, 1 Temmuz 2015, s.106-109.

ÖNCEL, Mualla / KUMRULU, Ahmet / ÇAĞAN, Nami. Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2013.

ÖNER, Erdoğan. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara, Seçkin, 2013.

ÖZBEK, Veli Özer / KANBUR, Mehmet Nihat / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar / TEPE, İlker. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Buca, 2012.

ÖZDİLER KÜÇÜK, Eda. "Vergi Hukukunda Kişisel Veriler Bakımından Ölçülülük İlkesinin Uygulanması", Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar, (Ed. Billur YALTI), İstanbul, 2013, s.143-165.

ÖZEN, Mustafa. "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verilmesi veya Ele Geçirilmesi ve Yok Edilmemesi Suçları (TCK m. 136, 137, 138)", Kamu Hukuku Arşivi, Mart 2009, s.13-28.

PARLAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer. Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla Uygulamalı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu: Maddelerin Açıklamaları Yeni TCK ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Özel Daire Kararları (76-150. Maddeler), Ankara, Seçkin Yayınevi, 2010.

PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR, Elif / SARAÇOĞLU, Fatih. "Vergi Kaçakçılığı İle Mücadelede Yeni Bir Model: Vergi Polisi Müessesesi (Fransa Örneği)", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Malatya, C.5, Sa.2, Temmuz-Aralık 2014, s.51-68.

Rezzan İTİŞGEN, "Türk Ceza Hukukunda Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu", TAAD, Yıl.6, Sa.23, Ekim 2015, s.178-202.

SABAN, Nihal. Vergi Hukuku, İstanbul, Beta, 2009.

SOYASLAN, Doğan. Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Yetkin, 2014. TAŞDELEN, Aziz. "Vergisel Arama", DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir, C.5, Sa.2, 2003, s.159-191.

YAŞAR, Osman / GÖKCAN, Hasan Tahsin / ARTUÇ, Mustafa. Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu (madde 86-146), Ankara, Adalet Yayınevi, 2010.

Kaynak Göster