ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ TEMİNAT SAĞLAMA ZORUNLULUĞU

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi ilk defa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenerek hukuk hayatına dâhil olmuştur. Bu tip konut satışları, eski kanunda kampanyalı satışlar çerçevesinde değerlendirilmekteydi. Ancak ön ödemeli satışların uygulamada giderek yaygınlık kazanmasıyla beraber, yeni kanunda başlı başına bir sözleşme türü olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Kanunun 42. maddesinde düzenlenen satıcının teminat sağlama zorunluluğu, tüketiciyi koruma amacıyla getirilen önemli bir yükümlülüktür. Çalışmada ilk olarak ön ödemeli konut satış sözleşmesi ele alınmış, ardından satıcının teminat sağlama borcu üzerinde durulmuştur.

Guarantee Obligation of Seller in the Pre-Paid Housing Sales Contract

Pre-paid housing sales contract was first enacted in the Law on the Protection of the Consumer No 6502. This type of residential sales, which was assessed under “campaign sales” in its old form, has been re-introduced by the legislator as a contract type by itself dure to its increasing prevalence in practice. In this context, the seller's liability, which is set forth in Article 42 of the Law, stands as an important liability for the protecting of the consumer. In the study, the contract for the sale of prepaid housing is discussed, followed by the debt of the seller to provide collateral.

Kaynakça

Aral, Fahrettin: Teminat Mektuplarında Lehtar ile Muhatap ve Lehtar ile Banka Arasındaki Hukuki İlişki, BATİDER, C. XXIV, S. II, 2007, s. 188-199.

Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku Dersleri, 5. Bası, Bursa 2014.

Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku II, Mülkiyet, 9. Bası, Ankara 2016.

Aydoğdu, Murat: Tüketici Hukuku Dersleri, 1. Bası, Ankara 2015.

Barlas, Nami: Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları, İstanbul 1986.

Baskın, Selim: Kampanyalı Konut Satımında Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2011.

Başara, İzzet: Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği, TBBD, S. 83, 2009, s.302-317.

Başpınar, Veysel: Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah: Türk Medeni Kanununa Göre Yerleşim Yeri, İstanbul 2009.

Çabri, Sezer: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları, 1. Bası, Ankara 2015.

Çetin, Abdurrahman/ Türkiye’de Teminat Mektupları: Uygulamalar ve Hukuki Dinç, Yusuf: Sorunlar, FAÇD, C.5, S.9, 2013, s. 67-92.

Doğan, Vahit: Teminat Mektupları, 5. Baskı, Ankara 2015.

Eren, Fikret: Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Ankara 2017.

Ertaş, Şeref: Eşya Hukuku, 13. Bası, İzmir 2016.

Erzurumluoğlu, Erzan: Teminat Mektupları ve Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği, AİTİAD, C. V, S. 1, 1973, s. 121-133.

Grundmann, Stefan: Trust and Treuhand at the End of the 20th Century, Key Problems and Shift of Interests, The American Journal Of Comperative Law, Vol. 47, 1999, s. 401-429.

Güler, Muhammet Ali: Banka Teminat Mektuplarının Paraya Çevrilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2011.

Gümüş, Mustafa Alper: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C.I, İstanbul 2014.

Karakocalı, Ahmet/ Tüketici Hukuku, İstanbul 2015.

Kurşun, Ali Suphi: Makaracı, Aslı: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, İstanbul 2015.

Molloy, Tony/Graham, Toby: Trustee Companies in With a Chance of Making Celibacy Hereditary, Trust&Trustees, Vol. 19, No. 2, s. 115-121.

Oğuzman, Kemal/ Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, 15. Bası, Öz, Turgut: İstanbul 2017.

Oğuzman, Kemal/ Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 19. Bası, İstanbul 2016.

Ozanoğlu, Hasan Seçkin: Tüketici Sözleşmeleri Kavramı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 50, S. 1, s. 55-90.

Öz, Turgut: Konusu Taşınmaz Olan Tüketici Sözleşmelerinde Geçerlilik ve Borca Aykırılık, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları, 1. Bası, Ankara 2015.

Özel, Çağlar: Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Bası, Ankara 2014.

Özmen, Etem Saba/ Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah: Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, İstanbul 2016.

Reisoğlu, Seza: Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, 4. Baskı, Ankara 2003.

Sert Sütçü, Selin: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Tüketicinin Cayma Hakkı, Ankara 2016.

Tekinay, Sulhi/ Akman, Mehmet /Burcuoğlu, Haluk/ Altop, Atilla: Tekinay Eşya Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 1989.

Tokbaş, Hakan: Maketten Konut Satış Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Neticeleri,http://tuketicihukuku.org/images/tuketiciHukuku/Maketten-Konut- Satis-Sozlesmeleri.pdf. (Erişim Tarihi: 28/11/2016).

Ünal, Egemen: Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Hakediş Uygulamaları ve Denetimi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2010.

Ünal, Mehmet / Şekli Eşya Hukuku, 9. Bası, Ankara 2017.

Weaver, Elizabeth: Private Trust Companies: A Future For Derivative Claims?, Trust&Trustees, Vol. 17, No. 3, 2011, s.177-184.

Yener Coşkun, Hilal: Banka Teminat Mektuplarında İlgililerin Hak ve Borçları, İstanbul 2012.

Yücer Aktürk, İpek: Tüzelkişi Tacirin Tüketici Sıfatı, GÜHFD, C.XX, S.II, 2016, s. 103-128.

http://www.yildiz.edu.tr/~inan/Hakedis.pdf

http://www.ulusalkanal.com.tr/m/?id=72720

http://www.sabah.com.tr/yasam/2015/08/26/maket-ev-dolandiricilarina-operasyonu- 17-gozalti

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.

Kaynak Göster