İHAM İÇTİHADINDA VERGİ CEZALARINDA ‘NE BİS IN IDEM

nsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS/Sözleşme) ek 7. Protokolün 4. maddesi “aynı suçtan dolayı yeniden yargılama ve cezalandırma yasağına” yer vermektedir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) ise bu düzenlemeyi ne bis in idem kavramı çerçevesinde ele alıp uygulamaktadır. Mahkemenin yaptığı kavramsallaştırma madde lafzını aşmakta, ayniyet (idem) ve mükerrerlik (bis) kavramları çerçevesinde bir gelişim göstermektedir. Böylelikle Sözleşmeye taraf pek çok devletin iç hukuklarındaki bazı yaptırımların ne bis in idem kuralına aykırılığı tartışması doğmaktadır. Özellikle yaptırımın iç hukuktaki sınıflandırılmasının bağımsız olarak cezalandırıcı ya da caydırıcı olması halinde İHAM tarafından bir ceza olarak tanımlanması ve aynı fiil için öngörülen diğer cezai yaptırımlarla mükerrerlik oluşturması mümkündür. Çalışmada bu tartışmanın temelini oluşturan ayniyet ve mükerrerlik terimlerinin İHAM tarafından nasıl kavramsallaştırıldığı, bu kavramsallaştırma yapılırken hangi ölçütlerin kullanıldığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede İHAM kararları eleştirel bir bakışla sınıflandırılmaya ve içtihatta yaşanan gelişmeler ve çelişkiler okuyucunun dikkatine sunularak, İHAM’nin ne bis in idem kavramsallaştırması eleştirel bir şekilde gösterilmeye çalışılmıştır

The Application of ‘Ne Bis in Idem’ Rule in Tax Penalties under ECtHR’s Jurisprudence

Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights (ECHR / Convention) provides "a ban on retrial and punishment for the same ffense". The European Court of Human Rights (ECtHR) takes this arrangement in the context of the bis in idem rule. The conceptualization of the Court oversteps the article, and develops on the concepts of identity and bisection. Thus, there is a debate on the contradiction of some sanctions in the internal law of many state parties to the Convention, and of the inadequacy of the bis in idem rule. It is possible, in particular, to define the sanction as a punishment by the Court if it is punitive or deterrent, rather than to classify it in domestic law, and to establish repetition with other penal sanctions envisaged for the same act. The aim of the study is to determine how the concepts of identity and duplication, which form the basis of this discussion, are conceptualized by the Court and the criteria used when such conceptualisation is used. In this framework, attempts were made to critically classify ECtHR decisions with a critical view and to show the development and contradictions in the case of case law development to the attention of the reader.

Kaynakça

Seer, Roman/Wilms, Anna Lena. (2016). “General Report”, Surcharges and Penalties in Tax Law, IBFD, Amsterdam, pp 3-25

Erdoğmuş Belgin (der.) (2004) Hukukta Latince Teknik Terimler Sözlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul

Gözler, Kemal. (2007), “Res Iudicata’nın Türkçesi Üzerine”, AÜHFD, Y 2007, C 56, S 2, s 45-61

Harris, D.J./O’Boyle, M./Warbrick, C., (1995) Law of the European Convention on Human Rights, London

Neagu, Norel (2012), Interpretation of European Courts: Towards Uniform Interpretation, Leiden Journal of International Law, N 25 pp 955-977

Malherbe Jacques/ Peeters, Bart/ Galéa, Geoffroy, (2015) “Surcharges and Penalties in Tax Law Belgium” IBFD, Amsterdam pp 207-255

İçel, Kayıhan, (1972), Suçların İçtimaı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul

İnceoğlu, Sibel (2013) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Beta 4. Baskı İstanbul

Marino, Giuseppe, (2016) “Limitation of Administrative Penalties by the European Convention of Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights”, Surcharges and Penalties in Tax Law, IBFD, Amsterdam, pp 133-162

Radwan, Michal/ Schweigl, Johan, (2016) “Penalties in Tax Law in Light of the Principle Ne Bis in Idem”, Surcharges and Penalties in Tax Law, IBFD, Amsterdam pp 259-280

Toroslu, Nevzat (2012) Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yay, Ankara

Yaltı, Billur. (2015), İham’ın Glantz Kararının Ardından: Kaçakçılıkta Para Cezası ve Hapis Cezası Uygulamasının Non Bis İn İdem İlkesine Aykırılığı Üzerine, Vergi Sorunları Dergisi, S 317 s 85-92

Yaltı, Billur, İdari Vergi Cezası Davalarında Duruşmasız Yargılanma: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihadında Bendenoun Kriterlerinden Jussila Kriterlerine, https://ais.ku.edu.tr/course/19988/JUSSILA%20KARARI%20MAKALE.doc, 05.01.2018

http://www.oas.org/dil/treaties_B32_American_Convention_on_Human_Rights.htm

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/- /conventions/treaty/117/declarations?p_auth=0Mny3rC6

http://kazanci.com

Kaynak Göster