HAK SAHİBİNİN İZNİ OLMAKSIZIN ESERİN UMUMA İLETİLMESİ SUÇU

Bu çalışmada 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71/1-1. maddesinde düzenlenen hak sahibinin izni olmaksızın eserin umuma iletilmesi suçu ele alınmıştır. Çalışmamızda, suçun düzenlendiği Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71/1. maddesinin bugüne kadar geçirdiği değişiklikler, suçla korunan hukuki değer ve suçun temel unsurları detaylı şekilde incelenmiştir. Bunun yanı sıra, hak sahibinin izni olmaksızın eserin umuma iletilmesi suçu ile ilgili problemli bazı hususlara da çalışmamızda değinilmiştir.

The Crime of Public Recitation Without Holder Of Right's Permission

This article is elaborating on the crime of public recitation without holder of right's permission which is legislated in Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works article 71/1-1. Amendments to the article 71/1, retained rights with the crime and elements of crime are examined in our study. The problematic sides of the crime of public recitation without holder of right's permission are also mentioned in this article.

Kaynakça

Albayrak, Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri ile Sınaî Mülkiyet Hakları Aleyhine İşlenen Suçlar, Adil Yayınevi, Ankara, 2004

Atamer, Yeşim (derleyen), İnternet ve Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004

Bayındır, Sinan, "Eser Sahibinin İzni Olmaksızın Eseri Umuma İletim Suçu", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 113, Ankara, 2014

Bayraktar, Köksal, "Ceza Kanunundaki Hukuka Uygunluk Nedenleri", Ceza Hukuku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler, İstanbul, 1998

Çelik, Abdullah, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Çoğaltma ve Yayma Haklarının İhlali - İhlalin Sonuçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011

Dönmezer, Sulhi, Ceza Hukuku Hususi Kısım, Şahıslara Karşı ve Mal Aleyhine Cürümler, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1963

Dönmezer, Sulhi / Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, Cilt: I-II, Beta Yayıncılık, İstanbul, 1994

Dursun, Selman, "Türk Ceza Hukuku Reformunun Ekonomi Ceza Hukukuna Etkileri", Dünyada ve Türkiye'de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, Cilt: II, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013

Erel, Şafak N., Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2009

Hafızoğulları, Zeki, "Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 48, S: 1-4, Ankara, 2000

İçel, Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2016

İçel, Kayıhan / Sokullu-Akıncı, Füsun / Özgenç, İzzet / Sözüer, Adem / Mahmutoğlu, F. Selami / Ünver, Yener, Suç Teorisi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 1999

Kendigelen, Abuzer / Bozbel, Savaş, "Telif Hakları Açısından İnternette Veri Paylaşımı (Peer-to-Peer File Sharing)", İnternet ve Hukuk, Derleyen: Atamer, M. Yeşim, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004

Koca, Mahmut / Üzülmez, İbrahim, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010

Olgaç, Senai, Fikir Hakları ve Yayın Sözleşmeleri, Olgaç Matbaası, Ankara, 1979

Özderyol, Teknail, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006

Özgenç, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005

Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2015

Sözüer, Adem, Suça Teşebbüs (Doktora Tezi), Kazancı Yayıncılık, İstanbul, 1994

Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012

Turan, H. Selcen, Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012

Yazıcıoğlu, R. Yılmaz, Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Suçlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009

Yenidünya, A. Caner, "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Manevi ve Mali Haklara Tecavüz Suçları", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:X, S: 3-4, 2006 ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR

www.kazanci.com (Son Erişim Tarihi: 29.05.2015)

www.mesam.org.tr (Son Erişim Tarihi: 29.05.2015)

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TD K.GTS.56c1dd48769ab4.84914370 (Son Erişim Tarihi: 29.05.2015)

Kaynak Göster