CMK'NIN 119/4. MADDESİ UYARINCA ADLİ ARAMADA BULUNDURULMASI GEREKEN TANIKLAR KONUSUNDA İÇTİHATTA DÖNÜŞÜM

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 119/4. maddesinde yer alan; "Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur." hükmünün ne şekilde yorumlanması gerektiği konusundaki içtihat, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yoluyla verdiği bir karardan sonra ve buna dayanılarak değişmiştir. Çalışmada, içtihattaki bu değişiklik hukuka aykırı deliller konusundaki, doktrindeki farklı görüşler tartışılarak değerlendirilmektedir.

The Alternation of the Case Law Regarding the Subject Of Witnesses Obliged To Be Made Present During Judicial Search Pursuant to Article 119/4 Of Criminal Procedure Code

Following a recent decision of the Constitutional Court, rendered through individual application procedure, the case law regarding the interpretation of the article 119/4 of the Criminal Procedure Code comprising the rule "If private dwellings, business premises or properties that are not open to the public are to be searched without the public prosecutor being present, then two members of the community council in that district or two neighbors shall be called to be present, in order to be entitled to conduct the search" has changed. In this article, this change in the case law will be evaluated through discussing different views of the doctrine regarding the matter of illegally obtained evidence.

Kaynakça

AKYÜREK, Güçlü: "Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2012, S.101, s. 61-82.

AYDIN, Devrim: Ceza Hukukunda Deliller, Ankara 2014.

BIÇAK, Vahit: "Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Aktı ve Esnek Yaklaşımlar", İnsan Hakları Yıllığı içinde, Y. 1996, s. 17-18, s. 247-259.

CENTEL, Nur - ZAFER, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 11, Ankara 2014.

DOĞAN, Duygu Çağlar: "Ceza Muhakemesinde Adli Arama" , Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2011, S. 92, s. 157-180.

DUYSAK, Merve: Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat Yasakları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

FEYZİOĞLU, Metin - TANER, Fahri Gökçen: Ceza Muhakemesi Hukukunda İspatın Ölçütü Olarak Vicdani Kanaat, İstanbul 2015.

KAYMAZ, Seydi: Uygulamada ve Teoride Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı (Yasak) Deliller, Ankara 1997.

KESKİN KİZİROĞLU, Serap: "5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Basit Arama (Adli Arama)", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2009, C. 58, S. 1, s. 139-168.

KOCA, Mahmut: "Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delilleri Değerlendirme Yasağı", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2, 2000, s. 105-146.

KUNTER, Nurullah - YENİSEY, Feridun - NUHOĞLU, Ayşe: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 15, İstanbul 2006.

ÖNDER, Ayhan: "Ceza Muhakemeleri Usulü Hukukunda Arama", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Y. 1963, C. 29, S. 3, s. 424-457.

ÖZBEK Veli Özer - BACAKSIZ, Pınar: "Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama", Ceza Hukuku Dergisi, Y.1, S. 1, s. 145-206.

ÖZBEK, Veli ÖZER - KANBUR, Mehmet Nihat - DOĞAN, Koray - BACAKSIZ, Pınar - TEPE, İlker: Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 7, Ankara 2015.

ÖZTÜRK, Bahri: "Yeni CMK'da Delil Yasakları", Uğur Alacakaptan'a Armağan, C. 1, İstanbul 2008, s. 599-627.

ÖZTÜRK, Bahri - ERDEM, Mustafa Ruhan - ÖZBEK, Veli Özer: Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 8, Ankara 2004. (ÖZTÜRK - ERDEM - ÖZBEK)

ÖZTÜRK, Bahri - TEZCAN, Durmuş - ERDEM, Mustafa Ruhan - SIRMA, Özge - SAYGILAR KIRIT, Yasemin F. - ÖZAYDIN, Özdem - ALAN AKCAN, Esra - ERDEM, Efser: Nazari ve Uygulamaları Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 9, Ankara 2015. (ÖZTÜRK-TEZCAN-ERDEM vd.)

ŞAHİN, Cumhur: Ceza Muhakemesi Hukuku, C. I, B. 5, Ankara 2014.

SAYGILAR, F. Yasemin: "Arama", Uğur Alacakaptan'a Armağan, C. 1, İstanbul 2008, s. 629-642.

ŞEN, Ersan: Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu, İstanbul 1998.

TOROSLU, Nevzat: "Hukuka Aykırı Deliller Sorunu", Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu'na Armağan, Ankara 1995, s. 55-58.

TOROSLU, Nevzat - FEYZİOĞLU, Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2015.

TOSUN, Öztekin: Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C. I, B. 4, İstanbul 1984.

ÜNVER, Yener - HAKERİ, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 9, Ankara 2014.

YENİSEY, Feridun: "Ceza Muhakemesi Hukukunda (Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delil), Ceza Hukuku Dergisi, Y. 2, S. 4, Ağustos 2007, s. 5-60.

YENİSEY, Feridun - NUHOĞLU Ayşe: Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 3, Ankara 2015.

YILMAZ, Yeşim: "Bir Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemi Olarak Adli Arama", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2016, S. 124, s. 247-304.

Kaynak Göster