ACENTENİN DENKLEŞTİRME HAKKI VE ALMAN HUKUKUNDAKİ YENİ GELİŞMELER

Acentelik faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkemizde acentenin denkleştirme talebi de ayrı bir öneme sahiptir. TTK ile bu konu kanunlaştırılmış ve belli bir disipline kavuşturulmuştur. Yapılan bu kanunlaştırma ile AB hukukuna uyum da sağlanmıştır. Mevcut düzenleme ve tartışmalı konular çalışmada incelenmiştir. Ancak konunun özelliği gereği, kanunun düzenlediği konuların dışında değerlendirilmesi gereken önemli başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıkların bilimsel ve yargı içtihatları ile ülke ekonomisinin dinamiklerine uygun şekilde incelenip, değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışmada Türk hukukundaki yeni düzenleme ile Alman hukukundaki ülkemiz bakımından da önem arz eden yeni yargı kararları değerlendirmeye çalışılmıştır.

Indemnity Claim of Agent and Recent Developments in German Law

Agency activities are intensive and the indemnity claim of agent has a special importance in our country. TTK legalized and in this way disciplined this issue. This legalization provided compliance with EU law. The current regulation and controversial issues are examined in this study. However, due to the characteristics of the subject, there are important topics that should be considered other than these issues regulated by the TTK. These titles should be examined and commented in accordance with the dynamics of the economy by scientific and judicial interpretation. In this study are examined the new regulation in Turkish law and commented German recent judicial decisions, which are important in terms of our country.

Kaynakça

Ayan, Özge (2008), Acentenin Denkleştirme Talep Etme Hakkı, Seçkin. Yayınları, Ankara.

Balke Michaela / de Groot, Simone Evkede (2010), Der Handelsvertreterausgleich nach § 89 b HGB im Umbruch, NJOZ, s.1552, 1556.

Baumbach Adolf/Hopt Klaus(2006), Handelsgesetzbuch, 32. Basım, Münih.

Christoph, Michael (2010), Muss der Handelsvertreterausgleich neu berechnet werden?, NJ W, s.647, 651.

Demir Gökyayla Cemile (2005), Milletlerarası Özel Hukukta Tek Satıcılık Sözleşmeleri, Seçkin. Yayınları, Ankara.

Emde, Raimond (2009), Das Handelsvertreterausgleichsrecht muss neu geschrieben werden - Folgen des EuGH-Urteils vom 26. 3. 2009, C- 348/07, DStR, s.1478, 1485.

Imhof, Martin (2013), OLG Düsseldorf: Berücksichtigung von Altkunden im Rahmen eines Ausgleichsanspruchs nach § 89b HGB bei Bestehen einer Einstandsvereinbarung, GWR, s.15.

Karasu Rauf (2008), Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Acentanın Denkleştirme Talebi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.57, S.4, s. 287, 323.

Kaya Arslan (2013), Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Beta Yayınevi, İstanbul.

Küstner Wolfram/Thume Karl-Heinz (2003), Handbuch des Gesammten Aussendienstrechts, 8. Basım Heidelberg.

Steinhauer, Michael (2009), Auswirkungen der Neufassung des § 89b I HGB, EuZW, s.887, 889.

Kaynak Göster