Düşük akımlı anestezi uygulamasında desfluran ve izofluranın FA/FI=%80 oranına erişme zamanlarının ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Amaç: İzofluran ve desfluranın alveolar hedef konsantrasyona ulaşması için yüksek akımda geçirilen süreyi, düşük akım ile idamedeki inspirasyon ile ekspirasyon konsantrasyon oranını ve düşük akımlı anestezinin hemodinamiye etkilerini karşılaştırmaktır. Yöntem: İndüksiyondan sonra 4 L dk-1 yüksek akım ile I. gruba %6 desşuran ve II gruba %1.2 izoşuran, %50 O2-N2O karışımı içinde verildi. İnhalasyon ajanının ekspiryum/inspiryum FA/Fİ oranının %80`e ulaştığı zaman [doyurma (wash-in)] hedef alveolar konsantrasyona ulaşma zamanı olarak belirlendi. Bu orana ulaştıktan sonra taze gaz akımı 1 L dk-1`ya düşürülerek düşük akımlı anesteziye geçildi. Vaporizatörün ayarı değiştirilmedi. İnhalasyon ajan konsantrasyonları değiştirilmeden bazal, indüksiyon sonrası, entübasyon sonrası sistolik kan basınçları (SKB), kalp atım hızı (KAH), periferik O2 satürasyonları (SpO2), ayrıca inhalasyon ajanının inspire edilen (Fİ), ekspire edilen, yani alveoler (FA) konsantrasyonları, FA / Fİ oranları kaydedildi. Bulgular: FA / Fİ = %80`e ulaşım zamanları desşuran grubunda 5.22 ± 1.45 dk, izoşuran grubunda 8.63 ± 2.37 dk olarak tespit edildi. Peroperatif her iki grupta da yeterli anestezi derinliği FA / Fİ oranlarının stabilizasyonu sağlanırken hemodinamik problem yaşanmadı. Sonuç: Düşük akımlı anestezide, sık kullanılan desşurana alternatif olarak, hedef konsantrasyona ulaşma süresi daha uzun olan izoşuranın da kulanılabileceği sonucuna vardık.

A comparison of the time required to attain FA/FI=80% ratios and the hemodynamic effects of desflurane and isoflurane during low-flow anesthesia

Objective: We compared the time needed to attain target alveolar concentration, expiration/inspiration concentration ratios and the effects on haemodynamics in low flow anesthesia with desflurane and isoflurane. Methods: After induction, groups were administered 6% desflurane and 1.2% isoflurane, in 50% N2O with 4 L min-1 high-flow. The time required for reaching the expirium/inspirium ratio of 80% for the inhalation agent used was noted. Consequently, low flow anesthesia was initiated by decreasing fresh-gas flow to 1 L min-1 50% N2O, but the inhalation agent concentration (FD) setting remained the same. Systolic blood pressure (SBP), heart rate (HR), peripheral oxygen saturation (SpO2), inspired (FI) and expired (FA) inhalation agent concentrations, and their ratios (FA/FI) were noted. Results: The time to reach FA/ FI =80% was observed to be 5.22±1.45 minutes in the desflurane group, while it was 8.63±2.37 minutes in the isoflurane group. The required depth of anesthesia was achieved in both groups preoperatively and the groups were haemodynamically stable. Conclusion: Although desflurane is an ideal agent for low-flow anesthesia, isoflurane, which requires a longer time to reach target concentration, may also be used as an alternative.

Kaynakça

1. Arkan A, Kuvaki B. Azaltılmış taze gaz akımlı anestezi yöntemleri. Anestezi Dergisi 2001; 9: 1-18.

2. İnhalasyon Anestezikleri. Kayhan Z, Klinik Anestezi. İstanbul, Logos yayıncılık 1997; 1-10.

3. Baum Jan A. Düşük Akımlı Anestezi. Çeviri: Tomatır E, Arkan A, Balkan Kuvaki B, Bozkurt P, Çelebi H, Öztürk E. İstanbul, Nobel 2002; 54-88.

4. Hargasser S, Hipp R, Breinbauer B, Mielke L, Entholzner E, Rust M. A lower solubility recommends the use of desflurane more than isoflurane, halothane and enflurane under low-flow conditions. J Clin Anesth 1995; 7: 49-53.

5. Lee DJ, Robinson DL, Soni N. Efficiency of circle system for short surgical cases: comparison of desflurane with isoflurane.Br J Anaesth 1996; 76: 780-2.

6. Baum J. Low Flow Anesthesia, The theory and practice of low flow, minimal flow and closed system anesthesia, 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann 1996.

7. Hargasser SH, Mielke LL, Entholzner EK, ve ark. Experiences with the new inhalational agents in low-flow anesthesia and closed- circuit technique. Monitoring and technical equipment. Appl Cardiopulm Pathophysiol 1995; 5 Suppl 2: 47-57.

8. Coetzee JF, Stewart J. Fresh gas flow is not the only determinant of volatile agent consumption: a multi-centre study of low-flow anaesthesia. Br J Anaesth 2002; 88: 46-55.

9. Reves JG. Inhalation Anesthetics. In: Morgan E, Mikhail M, Murray M, (eds.) Clinical Anesthesiology, New York, McGraw-Hill 2002; 127-151.

10. Johansson A, Lundberg D, Luttropp HH. Low-flow anaesthesia with desflurane: kinetics during clinical procedures. Eur J Anaesthesiol 2001; 18: 499-504.

11. Grote B, Adolphs A, Merten G. Inhalationsnarkose im Low-flow System.In Geschlossenes System für Inhalationsnarkosen, Internationales Symposium, Düsseldorf, 7-8 May 1982, Abstract

12. Pedersen FM, Nielsen J, Ibsen M, Guldager H. Low-flow isoflurane-nitrous oxide anaesthesia offers substantial economic advantages over high and medium-flow isoflurane-nitrous oxide. Acta Anaesthesiol Scand 1993; 37: 509-12.

13. Fang Z, Eger EI 2nd, Laster MJ, Chortkoff BS, Kandel L, Ionescu P. Carbon monoxide production from degradation of desflurane, enflurane, isoflurane, halothane and sevoflurane by soda lime and baralime. Anesth Analg 1995; 80: 1187-93.

14. Baum J, Berghoff M, Stanke HG, Petermayer M, Kalff G. Lowflow anesthesia with desflurane. Anaesthesist 1997; 46: 287-93.

15. Weiskopf RB, Eger EI 2nd. Comparing the costs of inhaled anesthetics. Anesthesiology 1993; 79: 1413-8.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

4.8b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Düşük akımlı anestezi uygulamasında desfluran ve izofluranın FA/FI=%80 oranına erişme zamanlarının ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Asu ÖZGÜLTEKİN, Hatice ÇELİK, GÜLDEM TURAN, Emine DİNÇER, Nur AKGÜN

Dev glottik polibi olan hastada laringeal maske ile hava yolu kontrolü (Olgu sunumu)

Mesut ŞENER, Sündüz ASLAN, Haluk YAVUZ, Ayda TÜRKÖZ, Gülnaz ARSLAN

Nalokson, postoperatif analjezide kullanılan morfinin immünosüpresif etkilerini inhibe ediyor mu?

Hüseyin FİDAN, Deniz ÖZZEYBEK, Zahide ELAR, Mehmet Ali ÖKTEM

Ensefalosel ve zor entübasyon (Olgu sunumu)

Serdar EPÖZDEMİR, Ali Aydın ALTUNKAN, Nurcan DORUK, Özer Zeliha ALTUNKAN, Uğur ORAL

Gebelik ve yıldırım çarpması (Olgu sunumu)

Hale BORAZAN, ENDER GEDİK, Müslüm ÇİÇEK, Hacer ÜLGER, Özcan ERSOY

Derlenme sürelerinde bispektral indeks değerlerine karşılık gelen entropi değerlerinin belirlenmesi

Canan BALCI, Gökhan AKBULUT, Arif Halil İBİŞ, Yüksel ARIKAN

Yeni inhalasyon ajanlarının olumsuz etkileri ve farklı bir anestezik: Xenon

Zerrin ÖZKÖSE

Pediyatrik kaudal blok deneyimlerimiz

MESUT ŞENER, Esra ÇALIŞKAN, NESRİN BOZDOĞAN ÖZYILKAN, Sevim BALTALI, Demet KOCA, Semire Serin EZER, Murat ALKAN, Gülnaz ARSLAN

Katarakt cerrahisinde premedikasyonda uygulanan midazolam ve deksmedetomidinin göziçi basıncı üzerine erken dönemde etkileri

NİMET ŞENOĞLU, Meral EZBERCİ, Beyazıt ZENCİRCİ, Hafize ÖKSÜZ, GÖKHAN ÖZDEMİR

Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastalarda strese neden olan faktörlerin cinsiyetler açısından değerlendirilmesi

ŞULE AKIN ENES, Anış ARIBOĞAN