Deksmedetomidinin stres cevaba ve desfluran ihtiyacına etkisi

Amaç: Bu çalışmada, deksmedetomidinin stres cevaba ve desfuran ihtiyacına olan etkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Elektif batın operasyonu geçirecek ASA I-II grubuna giren 25 hasta rastgele iki gruba ayrıldı. Çalışma grubuna (Grup D) preoperatif intravenöz yolla 1 μg kg-1 deksmedetomidin, plasebo grubuna (Grup P) ise sadece serum fizyolojik verildi. Anestezi indüksiyonu 2 μg kg-1 fentanil ve 3-6 mg kg-1 tiyopental sodyum ile sağlandı. Anestezi %3-6 desşuran ve O2 içinde %50 N2O ile sürdürüldü. Preoperatif dönemde kalp atım hızı (KAH), ortalama kan basıncı (OKB), SpO2 ve Ramsey sedasyon skorları (RSS) kaydedildi. İntraoperatif dönemde KAH, OKB, SpO2 ve desşuran gereksinimleri kaydedildi. Postoperatif dönemde ise KAH, OKB, SpO2, Aldrete derlenme ve görsel ağrı skorları kaydedildi. Katekolamin düzeylerinin belirlenebilmesi için dört kez kan örnekleri alındı. Bulgular: Grup D`de deksmedetomidin verilirken 5. dk ve indüksiyondan önce KAH anlamlı olarak azaldı (p

The effects of dexmedetomidine on stress response and desflurane requirement

Objective: In this study, we aimed to investigate the effects of dexmedetomidine on stress response and desflurane requirements. Method: Twenty five patients in the ASA I-II category who underwent elective abdominal surgery were divided into two groups randomly, as the study (Group D) and placebo (Group P) groups. Preoperative 1 μg kg-1 dexmedetomidine was administered intravenously in group D, while saline solution was administered in group P. Anesthesia was induced with thiopental (3-6 mg kg-1) and fentanyl (2 μg kg-1). Anesthesia was maintained with desflurane 3-6% and N2O 50% in oxygen. Heart rate (HR), mean blood pressure (MAP), SpO2 and Ramsey sedation scores were recorded in the preoperative period. HR, MAP, SpO2 and desflurane requirements were recorded in the intraoperative period. Postoperatively HR, MAP, SpO2, recovery and pain scores were recorded. Blood samples were obtained 4 times for the determination of cathecholamine levels. Results: Heart rate decreased at 5 minutes, during dexmedetomidine administration and just before induction. MAP values were not significantly different between groups. Desflurane requirements were lower in group D. Cathecholamine levels were similar in the two groups. Sedation scores were significantly higher in group D. Pain and recovery scores were lower in group D. Conclusion: The use of preoperative 1 μg kg-1 of dexmedetomidine failed to constrain the hemodynamic and neuroendocrine responses, but decreased desflurane requirements during the intraoperative period.

Kaynakça

1. Kelsaka E, Tür A, Barış S, Karakaya D. Preoperatif klonidin ve diazepamın sedasyon, anksiyete, hemodinami ve derlenmeye etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2001; 29: 541-6.

2. Arar C, Alagöl A, Esgin S, Turan FN, Pamukçu Z. Abdominal cerrahide klonidin ve tramadol premedikasyonu: indüksiyon, hemodinami ve erken postoperatif ağrı üzerine etkileri. Türk Anest Rean Der Dergisi 2004; 32: 27-32.

3. Baloğlu A, Sabuncu C, Bilir A, Ekemen S. Alt batın cerrahisinde desfluran anestezisi ile peroperatif remifentanil ve klonidin infüzyonlarının değerlendirilmesi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2005; 33: 11-7.

4. Güler G, Akın A, Tosun Z, Eskitaşçıoğlu E, Mızrak A, Boyacı A. Deksmedetomidinin katarakt cerrahisi uygulanan yaşlı olgularda ekstübasyon sırasında oluşan kardiyovasküler değişiklikler ve ekstübasyon kalitesi üzerine etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2005; 33: 18-23.

5. Lawrence CJ, De Lange S. Effects of a single pre-operative dexmedetomidine dose on isoflurane requirements and peri-operative haemodynamic stability. Anaesthesia 1997: 52: 736-44.

6. Belleville JP, Ward DS, Bloor BC, Maze M. Effects of intravenous dexmedetomidine in humans. I. Sedation, ventilation, and metabolic rate. Anesthesiology 1992; 77:1125-33.

7. Fragen RJ, Fitzgerald PC. Effect of dexmedetomidine on the minimum alveolar concentration (MAC) of sevoflurane in adults age 55 to 70 years. J Clin Anesth 1999; 11: 466-70.

8. Durmuş M, But AK, Erdem TB, Doğan Z, Ersoy MÖ. Deksmedetomidinin sevofluran minimum alveolar anestezik konsantrasyonlarına etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2005; 33: 43-7.

9. Erdine S. Ağrı. Nobel Tıp Kitabevi (1.Baskı), İstanbul, 2000; 124-142.

10. Weissman C. The metabolic response to stress: an overview and update. Anesthesiology 1990; 73: 308-27.

11. Derbyshire DR, Smith G. Sympathoadrenal response to anesthesia and surgery. Br J Anaesth 1984; 56: 725-39.

12. Aho M, Lehtinen AM, Erkola O, Kallio A, Korttila K. The effect of intravenously administered dexmedetomidine on perioperative hemodynamics and isoflurane requirements in patients undergoing abdominal hysterectomy. Anesthesiology 1991; 74: 997-1002.

13. Pouttu J, Scheinin B, Rosenberg PH, Viinamaki O, Scheinin M. Oral premedication with clonidine: effects on stress responses during general anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 1987; 31: 730-4.

14. Benhamou D, Narchi P, Hamza J, Marx M, Peyrol MT, Sembeil F. Addition of oral clonidine to postoperative patient controlled analgesia with intravenous morphine. Br J Anaesth 1994; 72: 537-40.

15. Carabine UA, Wright PM, Moore J. Preanesthetic medication with clonidine: a dose response study. Br J Anaesth 1991; 67: 79-83.

16. Scheinin B, Lindgren L, Randell T, Scheinin H, Scheinin M. Dexmedetomidine attenuates sympathoadrenal responses to tracheal intubation and reduces the need for thiopentone and peroperative fentanyl. Br J Anaesth 1992; 68: 126-31.

17. Talke P, Chen R, Thomas B, ve ark. The hemodynamic and adrenergic effects of perioperative dexmedetomidine infusion after vascular surgery. Anesth Analg 2000; 90: 834-9.

18. Jaakola ML, Ali-Melkkila T, Kanto J, Kallio A, Scheinin H, Scheinin M. Dexmedetomidine reduces intraocular pressure, intubation responses and anesthetic requirements in patients undergoing ophtalmic surgery. Br J Anaesth 1992; 68: 570-5.

19. Hall JE, Uhrich TD, Barney JA, Arain SR, Ebert TJ. Sedative, amnestic and analgesic properties of small dose dexmedetomidine infusions. Anesth Analg 2000; 90: 699-705.

20. Aanta R, Jaakola ML, Kallio A, Kanto J. Reduction of the minimum alveolar concentration of isoflurane by dexmedetomidine. Anesthesiology 1997; 86:1055-60.

21. Rios C, Gomes I, Devi LA. Interactions between delta opioid receptors and alpha-adrenoceptors. Clin Exp Pharmacol Physiol 2004; 31: 833-6.

22. Mansikka H, Lahdesmaki J, Scheinin M, Pertovaara A. Alpha (2A) adrenoceptors contribute to feedback inhibition of capsaicininduced hyperalgesia. Anesthesiology 2004; 101: 185-90.

23. Unlugenc H, Gunduz M, Guler T, Yagmur O, Isik G. The effect of pre-anaesthetic administration of intravenous dexmedetomidine on postoperative pain in patients receiving patient-controlled morphine. Eur J Anaesthesiol 2005; 22: 386-91.

24. Maze M, Virtanen R, Daunt D, Banks SJ, Stover EP, Feldman D. Effects of dexmedetomidine, a novel imidazole sedative-anesthetic agent, on adrenal stereogenesis: in vivo and in vitro studies. Anesth Analg 1991; 73: 204-8.

25. Talke P, Tayefeh F, Sessler DI, Jeffrey R, Noursalehi M, Richardson C. Dexmedetomidine does not alter the sweating threshold, but comparably and linearly decreases the vasoconstriction and shivering thresholds. Anesthesiology 1997; 87: 835-41.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

5.3b 3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Derlenme sürelerinde bispektral indeks değerlerine karşılık gelen entropi değerlerinin belirlenmesi

Canan BALCI, Gökhan AKBULUT, Arif Halil İBİŞ, Yüksel ARIKAN

Katarakt cerrahisinde premedikasyonda uygulanan midazolam ve deksmedetomidinin göziçi basıncı üzerine erken dönemde etkileri

NİMET ŞENOĞLU, Meral EZBERCİ, Beyazıt ZENCİRCİ, Hafize ÖKSÜZ, GÖKHAN ÖZDEMİR

Nalokson, postoperatif analjezide kullanılan morfinin immünosüpresif etkilerini inhibe ediyor mu?

Hüseyin FİDAN, Deniz ÖZZEYBEK, Zahide ELAR, Mehmet Ali ÖKTEM

Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastalarda strese neden olan faktörlerin cinsiyetler açısından değerlendirilmesi

ŞULE AKIN ENES, Anış ARIBOĞAN

Ensefalosel ve zor entübasyon (Olgu sunumu)

Serdar EPÖZDEMİR, Ali Aydın ALTUNKAN, Nurcan DORUK, Özer Zeliha ALTUNKAN, Uğur ORAL

Mitral protez kapak disfonksiyonu ve pulmoner hipertansiyonu olan gebede acil sezaryen operasyonunda anestezik yaklaşım (Olgu sunumu)

Tuncer KOÇAK, Füsun GÜZELMERİÇ, Halide OĞUŞ, Tülay ÖRKİ, Atakan ERKILINÇ

Pediyatrik kaudal blok deneyimlerimiz

MESUT ŞENER, Esra ÇALIŞKAN, NESRİN BOZDOĞAN ÖZYILKAN, Sevim BALTALI, Demet KOCA, Semire Serin EZER, Murat ALKAN, Gülnaz ARSLAN

Gebelik ve yıldırım çarpması (Olgu sunumu)

Hale BORAZAN, ENDER GEDİK, Müslüm ÇİÇEK, Hacer ÜLGER, Özcan ERSOY

Alzheimer hastalığı ve anestezi

Elif BAŞGÜL, Heves KARAGÖZ

Deksmedetomidinin stres cevaba ve desfluran ihtiyacına etkisi

Nermin KILIÇASLAN, Sinan GÜRSOY, Kenan KAYGUSUZ, Taner ERSENCAN, İBRAHİM HALUK KAFALI, Caner MİMAROĞLU