Alzheimer hastalığı ve anestezi

Alzheimer hastalığı (AH) nedeni aydınlatılamamış bir nörodejeneratif hastalık olup özellikle ilerleyici bellek bozukluğu ve çeşitli kognitif işlev kaybı ile karakterizedir. Etiyolojisinde çeşitli risk faktörleri bildirilmiştir, günümüzde genetik geçişle ilgili çalışmalar önem kazanmıştır. Sık anestezi uygulamaları suçlanmışsa da direkt ilişki bulunamamıştır. Alzheimer hastalığının patogenezinde kolinerjik iletideki azalmanın etkili olduğu, bazı protein ve peptidlerin çeşitli nedenlerle oligomerizasyonu sonucu özellikle serebral korteks ve limbik sistemde birikmelerinin ileti kaybında rol oynadığı bildirilmiştir. Alzheimer hastalığında bu madde b-amiloid peptiddir. Tanı genelde klinik bulgulara dayanır, tedavisi ise semptomatik olup serebral kolinerjik iletiyi artırmayı ve hastalığın ilerlemesini engellemeyi amaçlar. Alzheimer hastalığına özgün bir anestezi komplikasyonu bildirilmemekle birlikte genel anestezinin kolinerjik sistemi baskıladığı, bazı volatil anestetiklerin peptid oligomerizasyonuna yol açtığı bilinmektedir. Barbituratlar ve opioidler kolinerjik sistemi baskılarken klinik dozlarda propofol ve remifentalinin bu sistemle etkileşimi bildirilmemiştir. Genel ve bölgesel anestezinin birbirine üstünlüğü gösterilmemiştir. Hastalar genellikle yaşlı olduğu için geriatrik anestezi prensiplerine uyulmalı, etkileşim açısından kullanılan ilaçlar öğrenilmelidir. Santral etkili antikolinerjiklerden kaçınılmalıdır. Alzheimer hastalığında ideal anestezi yöntemi ve anestetik arayışı kolinerjik sistem temel alınarak devam etmektedir.

Alzheimer disease and anesthesia

Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disorder of unknown etiology characterized by progressive mental deterioration and loss of various cognitive functions. Several risk factors are encountered in the etiology, and recently studies about genetic inheritance have gained importance. Although exposure to anesthesia has also been blamed, a direct relationship has not yet been found. It has been proposed that a decrease in cholinergic innervation plays a role in the pathogenesis of AD, along with the accumulation of certain peptides and proteins especially in cerebral cortex and limbic system, which for various reasons results from oligomerisation. In AD, this peptid is b-amiloid. The diagnosis is generally based on clinical observation, whereas treatment is symptomatic and aims to support cholinergic innervation as well as improve the prognosis. Although no specific complications of anesthesia have been reported for AD, it is known that general anesthesia depresses the cholinergic system and some volatile anesthetics cause the oligomerisation of peptides as well. Barbiturates and opioids depress the cholinergic system, whereas propofol and remifentanil have no effect in clinical doses. Regional anesthesia has not been found beneficial over general anesthesia. As the patients are generally old, the principles of geriatric anesthesia must be encountered. Centrally acting anticholinergics must be avoided. Studies searching for an ideal anesthetic approach continue taking the cholinergic system as a baseline.

Kaynakça

1. Fernandez CR, Fields A, Richards Todd ve ark. Anesthetic Considerations in Patients with Alzheimer’s Disease. J Clin Anesth 2003; 52-8.

2. Fodale V, Quattrone D, Trecroci C, Caminiti V, Santamaria LB. Alzheimer’s disease and anaesthesia: implications for the central cholinergic system. Br J Anaesth 2006; 97: 445-52.

3. Toyama H, Ye D, Ichise M, ve ark. Pet imaging of brain with the beta-amyloid probe, [11C] 6-OH-BTA-1 in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease. Eur J Nucl Med and Mol Imaging 2005; 593-600.

4. Morgan Jr GE, Mikhail MS, Murray MJ. Anesthesia for Neurosurgery. In: Clinical Anesthesiology (eds, Morgan Jr GE, Mikhail MS, Murray MJ) NewYork McGraw-Hill Medical Publishing Division 2005; 585-96.

5. Rentowl P, Hanning CD. Odour identification as a marker for postoperative cognitive dysfunction: A pilot study. Anaesthesia 2004; 59:337-43.

6. Breteler MMB, van Duijn CM, Chandra V, ve ark. Medical History and the Risk of Alzheimer’s Disease: Acollaborative Re-Analysis of Case-Control Studies. EURODEM Risk Factors Research Group. Int J Epidem 1991; 20 Suppl 2: S36-42.

7. Bone I, Rosen M. Alzheimer’s disease and anaesthesia. Anesthesia 2000; 55:592-3.

8. Gasparini M, Vanacore N, Schiaffini C ve ark. A case-control study on Alzheimer’s disease and exposure to anesthesia. Neurol Sci 2002; 23:11-4.

9. Bohnen NI, Warner MA, Kokmen E, Beard CM, Kurland LT. Alzheimer’s and cumulative exposure to anesthesia: a case-control study. J Am Geriatr Soc 1994; 42:198-201.

10. Bohnen NILJ, Warner MA, Kökmen E, Beard CM, Kurland LT.. Alzheimer’s Disease and Cumulative Exposure to Anesthesia: A Case-Control Study. JACS 1994; 42:198-201.

11. Palotás M, Palotás A, Bjelik A, ve ark. Effect of general anesthetics on amyloid precursor protein and mRNA levels in the rat brain. Neurochem Res 2005; 30: 1021-6.

12. Eckenhoff RG, Johansson JS, Wei H ve ark. Inhaled anesthetic enhancement of amyloid-beta oligomerization and cytotoxicity. Anesthesiology 2004; 101:703-9.

13. Masliah E, Westland CE, Rockenstein EM, ve ark. Amyloid precursor proteins protect neurons of transgenic mice against acute and chronic excitotoxic injuries in vivo. Neuroscience 1997; 78:135-46.

14. Stewart WF, Kawas C, Corrada M, Mettere J. Risk of Alzheimer’s disease and duration of NSAID use. Neurology 1997; 48:426-31.

15. Parikh SS, Chung F. Postoperative delirium in the elderly. Anesth Analg 1995; 80:1223-32.

16. Renna M, Handy J, Shah A. Low baseline bispectral index of the electroencephalogram in patients with dementia. Anesth Analg 2003; 96: 1380-5.

17. Cosgrove D. Estrogen as a treatment for Alzheimer disease. JAMA 2000; 284:307.

18. Veering BT, Burm AG, Vletter AA, van den Hoeven RA, Spierdijk J. The effect of age on systemic absorption and systemic disposition of bupivacaine after subarachnoid administration. Anesthesiology 1991; 74: 250-7.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

4.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Gebelik ve yıldırım çarpması (Olgu sunumu)

Hale BORAZAN, ENDER GEDİK, Müslüm ÇİÇEK, Hacer ÜLGER, Özcan ERSOY

Alzheimer hastalığı ve anestezi

Elif BAŞGÜL, Heves KARAGÖZ

Bebekte ilginç bir santral venöz kateter yanlış yerleşimi: (Olgu sunumu)

Murat TEKİN, İsmail KATI, Yakup TOMAK

Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastalarda strese neden olan faktörlerin cinsiyetler açısından değerlendirilmesi

ŞULE AKIN ENES, Anış ARIBOĞAN

Nalokson, postoperatif analjezide kullanılan morfinin immünosüpresif etkilerini inhibe ediyor mu?

Hüseyin FİDAN, Deniz ÖZZEYBEK, Zahide ELAR, Mehmet Ali ÖKTEM

Pediyatrik kaudal blok deneyimlerimiz

MESUT ŞENER, Esra ÇALIŞKAN, NESRİN BOZDOĞAN ÖZYILKAN, Sevim BALTALI, Demet KOCA, Semire Serin EZER, Murat ALKAN, Gülnaz ARSLAN

Dev glottik polibi olan hastada laringeal maske ile hava yolu kontrolü (Olgu sunumu)

Mesut ŞENER, Sündüz ASLAN, Haluk YAVUZ, Ayda TÜRKÖZ, Gülnaz ARSLAN

Katarakt cerrahisinde premedikasyonda uygulanan midazolam ve deksmedetomidinin göziçi basıncı üzerine erken dönemde etkileri

NİMET ŞENOĞLU, Meral EZBERCİ, Beyazıt ZENCİRCİ, Hafize ÖKSÜZ, GÖKHAN ÖZDEMİR

Mitral protez kapak disfonksiyonu ve pulmoner hipertansiyonu olan gebede acil sezaryen operasyonunda anestezik yaklaşım (Olgu sunumu)

Tuncer KOÇAK, Füsun GÜZELMERİÇ, Halide OĞUŞ, Tülay ÖRKİ, Atakan ERKILINÇ

Derlenme sürelerinde bispektral indeks değerlerine karşılık gelen entropi değerlerinin belirlenmesi

Canan BALCI, Gökhan AKBULUT, Arif Halil İBİŞ, Yüksel ARIKAN