Aksiller yaklaşıma brakial pleksus blokajında sedasyon amaçlı kullanılan midazalamın bolus ve infüzyon dozlarının karşılaştırılması

Amaç: Rejyonal anestezide sedasyon uygulaması hastanın anksiyetesini azaltır ve konforunu sağlar. Midazolam, hemodinamik stabiliteyi etkilememesi ve solunumu deprese etmemesi özelliği ile anestezide ve yoğun bakımda sedasyon amacı ile tercih edilmektedir. Çalışmamızda rejyonal anestezide sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın bolus ve infüzyon uygulamalarını karşılaştırmayı ve sedasyon için en uygun dozu bulmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, aksiller yaklaşım ile brakial pleksus bloğu uygulanacak, elektif el ve ön kol cerrahisi geçirecek, ASA I-II sınıfına giren 40 hasta randomize edilerek 4 eşit gruba ayrıldı: Grup 1’deki (n=10) hastalara midazolam 0.05 mg kg-1 i.v. bolus, Grup2’ deki (n=10) hastalara 0.05 mg kg-1 sa-1, Grup 3’ deki (n=10) olgulara 0.07 mg kg-1 sa-1, Grup 4’ deki (n=10) olgulara 0.1 mg kg-1 sa-1 midazolam infüzyonu uygulandı. Ramsay Sedasyon Skoru (RSS) 4 olması hedeşendi. Cerrahi boyunca istemsiz hareket olup olmadığı, midazolam verildikten gözlerin kapandığı ana kadar geçen süre, tüketilen ilaç ve ek ilaç miktarı, bolus ve infüzyon sonlandırıldıktan sonra RSS 2 olana kadar geçen süre, komplikasyon olup olmadığı kaydedildi. Bulgular: Dört grup arasında demografik veriler, hemodinamik ve solunumsal parametreler açısından fark bulunmadı. Yirminci dakikada 0.05 mg kg-1 infüzyon grubunda 3; 0.07 mg kg-1 infüzyon grubunda 4 ve 0.1 mg kg-1 infüzyon grubunda 7 hastada RSS 4 sağlandı. Göz kapama zamanı en kısa (2.4 ± 0.3 dk) olan grup midazolamı bolus uyguladığımız gruptu. ‹nfüzyon uyguladığımız gruplarda daha fazla midazolam kullanıldığı ve RSS 2 olma zamanının daha kısa olduğu, 0.1 mg kg-1 infüzyon grubunda ise ek ilaç gerekmediği saptandı. Sonuç: Rejyonal anestezi sırasında sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın 0.1 mg kg-1 sa-1 infüzyon dozu ile arzu edilen RSS 4 sedasyon düzeyinin elde edilebileceği, her hangi bir ek ilaç gerektirmediği ve kısa derlenme süresi sağladığı; rejyonal anestezi sırasında sedasyon amaçlı kullanılabilecek uygun doz olduğu kanısına varılmıştır.

Comparisın of bolus and infusion administration of midazolam for sedation in brachial plexus blockage with axillary approach

Objective: Sedation during regional anaesthesia reduces anxiety and enhaces the comfort of the patient. Midozalam is prefered drug for sedation by not depressing respiratory functions and not interfering the hemodynamic stability in intensive care units and anaesthesia. In this study, we aim to find appropriate bolus and infusion doses of midozolam for sedation in regional anaesthesia. Methods: In this study, 40 ASA (American Society of Anesthesiologists) I-II patients, who will undergo hand and forearm surgery with brachial plexsus block via axillary approach, were enrolled. Then patients randomized in to 4 equal groups: Group 1 (n=10) recived 0,05 mg kg-1 i.v. midazolam bolus, Group 2 (n =10) recived 0,05 mg kg-1 h-1, Group 3 (n=10) recived 0,07 mg kg-1 h-1, Group 4 (n =10) recived 0.1 mg kg-1 h-1 midazolam infusion. Ramsay sedation score (RSS) 4 is aimed. Involantary movements during surgery, the time for eye closure after drug administration, consumed drug, additive dose requirement, the time from stoping bolus or infusion until RSS reaches 2 and compilications are noted. Results: The demographic characteristics, hemodynamic and respiratory parameters were shown no statistical differences between four groups. At 20th minute, RSS 4 was provided in 3 patients in 0.05mg/kg infusion group, 4 patients in 0.07 mg kg-1 infusion group and 7 patients in 0.1 mg kg-1 infusion group. Eye closure time was shorter (2.4 ± 0.3 dk) in bolus group than the other groups. Midazolam using was higher and the time to reach RSS 2 was shorter in infusion groups Additive drug requirement was not found in 0.1 mg kg-1 infusion group. Conclusion: With midazolam, 0.1 mg kg-1h-1 infusion dose during regional anaesthesia for sedation RSS 4 can be achived, no need for additive drug and provides short recovery time. These findings suggest that this dose is appropriate dose for sedation during regional anaesthesia.

___

1. Höhener D, Blumenthal S, Borger A. Sedasyon and regional anaestesia in the adult patient. Br J Anaesth 2008; 100: 8-16.

2. Mackenzie N. Sedation during regional anesthesia: Indications, advantages and methods. Eur J Anaesth 1996; 13: 2-7.

3. Nishiyama T, Yokoyama T, Hanaoka K. Sedation Guidelenes for Midazolam Infusion during Combined Spinal and Epidural Anesthesia. J Clin Anesth 2004; 16: 568-72.

4. Conrad B, Larsen R, Rathgeber J, Lance H, Stüber H, Crozier T. Propofol infusion sedation in regional anesthesia. A comparison with midazolam. Anaesth Intensivther Notfallmed. 1990; 25: 186-92.

5. Bell GD, Mc Cloy RF, Chariton JE at al. Recommendation for standarts of sedation and patient monitoring during gastrointestinal endoscopy. Gut 1991; 32: 82-5.

6. Smith DC, Crul JF. Oxygen Desaturation Following Sedation For Regional Analgesia. Br J Anaesth 1989; 62: 206-9.

7. Nishiyama T., Dose-funding study of intravenous midazolam for sedation and amnesia during spinal anesthesia in patients premedicated with intramuscular midazolam. J Anesthesia 2004: 18: 257-61

8. Yi SY, Shın JE. Midazolam for patients undergoing upper gastrointestinal endoscopy: A prospective, single-blind and randomized study to determine the appropriate amount and time of initiation of endoscopy. J Gastroenter Hepat 2005; 20: 1873-9.

9. Manara AR. Smith DC, Nixon C. Sedatıon During Spinal Anaestesia: a case for the Routine Administration of Oxygen. Br J Anaesth 1989; 63: 343-5.

10. Magalhaes E, Araujio Ladeira LC,Goveia CS,Espindola BV. İntravenous dexmedetomidine for sedation does not interfere with sensory and motor block duration during spinal anaesthesia. Rev Bras Anestesiol 2006; 1: 1-7.

11. Chau SW, Chen CD, Yip WH, et al. İntravenous midazolam for sedation in epidural anasthesia. Ma Zui Xue Za Zhi. 1993; 31(3): 157-64.

12. Ramsay MA, Savage,TM, Simpson BR,et al.Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. Br Med J 1974; 2: 656-9.

13. Bilgin H, Özcan B, Kelebek N. ve ark. Bilinçli sedasyonda midazolam ve propofolün karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 1999; 7:233-7.

14. Cheung C., Ying C., Chiu W., Wong G., Ng K., İrwin M.: A comparison of dexmedetomidine and midazolam for sedation in third molar surgery, J Anesthesia 2007;62 :1132-8.

___

Anestezi Dergisi
  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

21.1b10.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Alternatif tıptan tamamlayıcı tıbba

Oya ÖZTAMER, Sevil ÖZKAN

Sezaryen operasyonlarında deksketoprofen trometamol ile lornoksikamın postoperatif analizi ve tramadol tüketimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Hüseyin SERT, İrem Rüveyda DEMİRCİOĞLU, Bünyamin MUSLU, Burhanettin USTA, Muhammet GÖZDEMİR

Sevofluran ve malign hipertermi: Geciken dantrolen tedavisi

Hale BORAZAN, Mine ÖZDEN, Tuba B. ERDEM, Alper YOSUNKAYA, Selmin ÖKESLİ

Diz ağrısında plus-radyofrekans uygulaması

MERT AKBAŞ, Emel GÜNDÜZ, Bilge KARSU

Lomber spinal cerrahide preemtif tramadol veya lornoksikamın postoperatif tramadol tüketimine etkileri

Kazak Züleyha BENGİSUN, Hakan SABUNCUOĞLU, Sumru ŞEKERCİ

Aksiller yaklaşıma brakial pleksus blokajında sedasyon amaçlı kullanılan midazalamın bolus ve infüzyon dozlarının karşılaştırılması

Nedret Hacıferat BAHTİYAR, Aysun YILMAZLAR

Diz artroplastisisinde postoperatif ağrı tedavisinde femoral sinir bloğu

Özlem Selvi CAN, Enver ÖZGENCİL, Menekşe HASDOĞAN, Feyhan ÖKTEN

Güdük ağrısında plus-radyofrekans uygulaması

MERT AKBAŞ, Emel GÜNDÜZ, Bilge KARSU

Sezaryen operasyonlarında spinal anestezi öncesi sabit volümde kristalloid veya koloid önyüklemesinin maternal ve neonatal etkilerinin karşılaştırılması

DUDU BERRİN GÜNAYDIN, Nuray CAMGÖZ, Gülşah Alp POLAT

Walker–warburg sendromlu bebeğe anestezi uygulaması

Şennur UZUN, İsmail Aydın ERDEN, Akbay Burcu ÖZKAYA, Ülkü AYPAR