AÇIK KALP CERRAHİSİ UYGULANACAK PEDİYATRİK HASTALARDA SUBKLAVYAN VEN KATETERİZASYONUNDA İŞARET NOKTASI İLE İKİ BOYUTLU USG YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışma ile açık kalp cerrahisi geçirecek pediyatrik hastaların subklavyan ven (SV) kateterizasyonunda ultrasonografi(USG) kılavuzluğu ve klasik işaret noktası yöntemlerinin ilk girişte başarı oranına etkisinin araştırılması hedeflenmektedir. Yöntem: Başkent Üniversitesi Klinik Araştırma ve Etik Kurulu onayı alındıktan sonra hastanemizde açık kalp cerrahisiuygulanacak 10 yaşından küçük 72 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: SV kateterizasyonu Grup İN(n=36)'de işaret noktası yöntemiyle, Grup US (n=36)'de US kılavuzluğunda yapıldı. Bulgular: Her iki grup demografik özellikleri ve ASA sınıflandırması yönünden benzer bulundu. Uygulayıcı tarafındankateterizasyonun gerçekleştirilerek kateter ucundan kan aspire edilmesi "kateterizasyon başarısı" olarak tanımlandı. (Grup İN%94.7, Grup US %91.7 p=0.63) ve ilk girişte başarı oranları (Grup IN %58.3, Grup US %66.7 p=0.46) açısından gruplararasında farka rastlanmadı. Mekanik komplikasyon sıklığı ve toplam kateterizasyon takılma süreleri açısından gruplar benzerdi(p>0.05). Giriş yeri belirleme süresi Grup US'de Grup İN'ye göre anlamlı olarak uzun bulundu (Grup IN 6.2 ± 5.6 sn ve GrupUS 26.16 ± 12.1 sn, p=0.001).Sonuç: Açık kalp cerrahisi uygulanacak pediyatrik hastaların subklavyan ven kateterizasyonunda gerçek zamanlı US kullanımıişaret noktası yöntemiyle karşılaştırıldığında ilk giriş başarısını artırmamaktadır

COMPARISON BETWEEN LANDMARK GUIDED AND TWO DIMENSIONAL USG GUIDED SUBCLAVIAN VEIN CANNULATION IN PEDIATRIC PATIENTS UNDERGOING OPEN HEART SURGERY

This study evaluated the first attempt success rate with real-time US-guided subclavian vein catheterization whencompared with classical landmark technique for pediatric patients undergoing open heart surgery. Method: After the approval of Baskent University Clinical Research and Ethics Committee, 72 children, under the age of 10who are undergoing cardiac surgery were included in the study. Patients were classified into 2 groups: SV catheterization wasaccomplished with classical landmark technique in Group IN (n=36) and with real-time US-guided technique in Group US(n=36). Result: Both groups were similar with respect to demographic features and ASA classification. Aspirating blood from lumenby catheter was defined as "catheterization success" by the physician. There was no significant difference between the two groupsregarding catheterization success (Group IN %94.7, Group US %91.7, p=0.63) and first attempt success (Group IN %58.3,Group US %66.7, p=0.46). Mechanical complicaton rates and catheterization times were similar in both groups (p>0.05). The timetaken to visualize puncture site was significantly longer in Group US when compared with Group IN (Group IN: 6.2 ± 5.6 sec veGroup US 26.7 ± 12.1 sec, p=0.001).Conclusion: The success rate at the first attempt can not be increased with real-time US-guided SV catheterization whencompared with classical landmark technique for pediatric patients undergoing open heart surgery

___

National Institute for Clinical Excellence. Guidance on the use of ultrasound locating devices for placing central venous catheters. NICE Technology Appraisal Guidance- No.49, London, 2002.

Pirotte T. Ultrasound-guided vascular access in adults and children: beyond the internal jugular vein puncture. Acta Anaesthesiol Belg 2008;59: 157-166.

Asheim P, Mostad U, Aadahl P. Ultrasound guided central venous cannulation in infants and children. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46: 390-392.

Karakitsos D, Labropoulos N, De Groot E, Patrianakos AP, Kouraklis G, Poularas J, Samonis G, Tsoutsos DA, Konstadoulakis MM, Karabinis A. Real time ultrasound guided catheterisation of the internal juguler vein; a prospective comparison with the landmark technique in critical care patients. Crit Care 2006;10: R162.

Leyvi G, Taylor DG, Reith E, Wasnick JD. Utility of ultrasound- guided central venous cannulation in pediatric surgical patients: a clinical series. Paediatr Anaesth 2005;15: 953-958.

Troianos CA, Jobes DR, Ellison N. Ultrasound-guided cannulation of the internal jugular vein. A prospective randomized study. Anesth Analg 1991;72: 823-826.

Hatfield A, Bodenham A. Portable ultrasound for difficult central venous access. Br J Anaesth 1999;82: 822-826.

Maecken T, Grau T. Ultrasound imaging in vascular access. Crit Care Med 2007;35: 178-185.

Johnson EM. Saltzman DA, Suh G, Dahms RA, Leonard AS. Complications and risks of central venous catheter placement in children. Surgery 1998;124: 911-916.

Venkataraman ST. Percutaneous infraclavicular subclavian catheterization in critically ill infants and children. J Pediatr 1987; 113: 480-484.

Grebenik CG, Boyce A, Sinclair E, Evans RD, Mason DG, Martin B. NICE guidelines for central venous catheterization in children. Is the evidence base sufficient? Br J Anaesth 2004;92: 827-830.

___

Anestezi Dergisi
  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

18.7b10b

Sayıdaki Diğer Makaleler

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYİN CERRAHİ AMELİYATHANELERİNDE ENDOVASKÜLER ELEKTROKARDİYOGRAFİ KILAVUZLUĞU İLE YAPILAN SUBKLAVYAN VEN KATETERİZASYONU İŞLEM KOMPLİKASYONLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Meltem BUZ, Şennur UZUN, Ülkü AYPAR

SUGAMMADEKS: NÖROMÜSKÜLER BLOĞUN GERİ ÇEVRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM

Şennur YÜCE, Yücel YÜCE

AMELİYAT ÖNCESİ İNTRAVENÖZ TRAMADOL VE İNTRAMUSKÜLER DİKLOFENAK SODYUM UYGULANMASI TRAMADOL-HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ'NİN İNTRAOPERATİF YÜKLEME DOZUNU AZALTIR: RANDOMİZE ÇALIŞMA

FİLİZ ÜZÜMCÜGİL, Canan KÜÇÜK, Hülya ORAL, Ayflen HERGÜNER, Salim ERKAYA

STİLENİN PLASTİK KAPLAMASININ KOPMASI: ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONUN NADİR FAKAT POTANSİYEL OLARAK CİDDİ BİR KOMPLİKASYONU

BAHATTİN TUNCALI, Yonca Özvardar PEKCAN, Erkan EFİKİ

AÇIK KALP CERRAHİSİ UYGULANACAK PEDİYATRİK HASTALARDA SUBKLAVYAN VEN KATETERİZASYONUNDA İŞARET NOKTASI İLE İKİ BOYUTLU USG YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Çağatay ÇELİK, Aynur CAMKIRAN FIRAT, PINAR ZEYNELOĞLU, Coflkun ARAZ, Gülnaz ARSLAN

ÜST BATIN CERRAHİSİ GEÇİREN YÜKSEK RİSKLİ HASTALARDA SEGMENTAL TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ: ÜÇ OLGU

Mine ÇELİK, Ayşenur DOSTBİL, MEHMET AKSOY, Erkan Cem ÇELİK, Muhammet KARACA

AMELİYAT ÖNCESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ TARAFINDAN KONSÜLTE EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK PULMONER RİSK FAKTÖRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayça ÖZCAN, Didem GÖRGÜN

KONJENİTAL AĞRI DUYARSIZLIĞI OLAN BİR OLGUDA ANESTEZİ YÖNETİMİ

ÇAĞLA BALİ, NESRİN BOZDOĞAN ÖZYILKAN, PINAR ERGENOĞLU, Aslı KARSLI, Şule AKIN

PEDİYATRİK KARDİYAK CERRAHİDE HİSTİDİN-TRİPTOFAN-KETOGLUTARAT VE GELENEKSEL KRİSTALLOİD KARDİYOPLEJİ SOLÜSYONLARININ MİYOKARDİYAL KORUMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Selim KUŞÇU, Aynur CAMKIRAN FIRAT, Pınar ZEYNELOLU, Arash PİRAT, MURAT ÖZKAN, Gülnaz ARSLAN