MÜZAKERE İŞLEVİ AÇISINDAN YASAMA ORGANI

Yasama organlarının temel görev ve yetkileri bireyler üzerinde sonuç doğuran ve herkesi bağlayan kararlar almaktır. Bunlar kanun adı altında yapılan işlemler olduğu gibi toplumsal hayatı ilgilendiren birçok konuda verilen kararları da kapsamaktadır: uluslararası anlaşmalar, af, yürütme organının denetimi hatta çeşitli kurumlara üye seçimi gibi. Toplum adına karar veren ve seçimlerle demokratik bir meşruiyete sahip olan yasama organının bu görev ve yetkilerini yerine getirirken oluşan sürecin, kollektif karar alma yöntemlerinden müzakereci bir özelliğe sahip olması son 20 yıldır tartışılan bir konudur. Bu çalışmada, öncelikle müzakerenin tanımı ve özellikleri, müzakereci demokrasi kuramından hareketle açıklanmaya; daha sonra da TBMM'nin genel görüşme ve üye seçimi kararları eliyle müzakere düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.

(THE LEGISLATURE WITH REGARD TO DELIBERATIVE FUNCTION)

The main function of the legislatures is to decide on issues binding all individuals. These decisions, having direct effect on all, can be in the form of statute or simple decision related to international treaties, pardon, controlling of the executive eventually to election of members for several public institutions. The deliberative qualities of the legislature's decisions are discussed for more than 20 years. In this research, first of all, the deliberation is explained with regard to deliberative democracy. Then, the deliberative level of the decision-making procedure of the Grand Assembly of Turkey (GANT) is analyzed with the decision of parliamentary inquiry and election of member.

Kaynakça

André Bächtiger, Debate and Deliberation in Parliament, The Oxford Handbook of LegislativeStudies,2015. http://www.oxfordhandbooks.com/ view/10.1093/oxfordhb/9780199653010.001.0001/oxfordhb-9780199653010- e-008 (s.e.t.10.02.2016).

Aristoteles, Politika, (çev. Mete Tunçay), Remzi Kitabevi, İstan- bul, 1982, Kitap IV, Bölüm 14, parag. 2.

Axel Tschentschender-André Bächtiger -Jürg Steiner-Marco Ste- enbergen, Deliberation in Parliaments, http://ssrn.com/abstract= 1500011 (s.e.t.10.02.2016).

Aysel Aziz, 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Yasası, Ankara Üni- versitesi İletişim Fakültesi Yayınları No:2, Ankara, 1994.

Bernard Manin, Volonté générale ou délibération, Débat, No: 33, 1985. http://sorbonne-concertation.fr/wp-content/uploads/2011/11/ DEBA_ 033_0072.pdf (s.e.t.10.02.2016).

Bjİrn Erik Rasch, Legislative Debates and Democratic Delibera- tion in Parliamentary Systems, http://www.uio.no/english/research/ in- terfaculty-research-areas/democracy/news-and-events/events/seminars/ 2011/papers-yale-2011/Yale-Rasch.pdf (s.e.t.10.02.2016). Burcu

Sümer-Gülseren Adaklı, 6112 Sayılı Radyo ve

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a

İlişkin Değerlendirme Raporu, İletişim: Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı:2, 2007.

Bülent Tanör-Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Y., 14. Baskı, İstanbul, 2014.

Clément Victorovitch, La délibération parlementaire: un oxymore? Contribution au colloque "Le tournant délibératif", Paris, 16 et 17 juin 2011. viktorovitch.pdf (s.e.t.10.02.2016).

David Gambetta, "Claro ; An Essay on Discursive Machismo, in Delibarative Democracy, Cambridge University Press, UK, 1998.

Edward L. Lascher, Jr., Assessing Legislative Delibaration: A Pre- face to Emprical Analysis, Legislative Studies Quarterly, Vol. 21, No:4 (Nov. 1996). (www.jstor.org/stable/440459). (s.e.t.10.02.2016).

Faruk Bilir, Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Gensoru, TBMM Parlamenter Denetim Sempozyumu, 7 Mayıs 2012. https://www. tbmm.gov.tr/yayinlar/ct_sempozyum.pdf (s.e.t.10.02.2016).

Hasan Tunç, Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kav- ramı, Gazi ÜHFD, Cilt XII, Yıl 2008, Sayı 1-2.

İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, Legal Y. 10. Baskı, İstanbul, 2015

Joshua Cohen, Democracy and Liberty, in Deliberative Democ- racy, Cambridge University Press, UK, 1998.

Kemal Gözler, Anayasa Hukuku Genel Teorisi, Ekin Basım Yayın, Bursai İstanbul, 2011.

Marco R. Steenbergen, André Bächtiger, Marcus Spörndli, Jürg Steiner, Measuring Political Deliberation: A Discourse Quality Index, Comparative European Politics, 2003, I.

Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 8. Baskı, Ankara, 2010.

Mustafa Erdoğan, Müzakereci Demokrasi ve Sınırları, İstanbul Ti- caret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:11, Sayı: 22, Güz 2012.

Roberto Gargella, Full Representation, Deliberation, and Impartia- lity, in Deliberative Democracy, Cambridge University Press, UK, 1998.

Şaban Sitembölükbaşı, Liberal Demokrasinin Çıkmazlarına Çö- züm olarak Müzakereci Demokrasi, Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi(10) 2005.

Thomas Brauninger-Marc Debus, Legislative Agenda-Setting in Parliamentary Democracies, European Journal of Political Research, 48, 2009.

Kaynak Göster