İNSAN HAKLARI AVRUPA HUKUKU İLKELERİ IŞIĞINDA YÜKSEK MAHKEMELERİN YAKLAŞIMI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Bu makalede, Türkiye’de yüksek yargının, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi hukuku ilkelerine yaklaşımı, İnsan Hakları Avrupa Mahke- mesi kararları ışığında incelenmiştir. Bazı alanlarda, yüksek yargının Sözleşme hukuku ile uyumlu bir içtihat geliştirdiği saptanmış olmakla birlikte, bazı alanlarda, özellikle yaşama hakkı, işkence yasağı, özgürlük hakkı, adil yargılanma hakkı, din, düşünce ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakkı alanla- rında birçok belirsizliğin ve uyumsuzluğun olduğu gözlemlenmiştir. Ya- zar, özellikle ikincillik ilkesine ve Sözleşme’nin Türkiye mercileri tara- fından uygulanmasındaki rolüne dikkat çekmiştir.

EVALUATION OF THE APPROACH OF THE TURKISH HIGH COURTS VIS-À-VIS THE PRINCIPLES OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

In this paper, the approach of the Turkish high courts vis-à-vis the principles of the European Convention on Human Rights is examined in the light of the judgments of the ECHR. It has been observed that in some domains, the higher courts have developed jurisprudence consistent with the ECHR. However, in certain areas, such as right to life, prohibition of torture, right to liberty, right to a fair trial, freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression, freedom of assembly and association, protection of property there are many uncertainties and incompatibilities. The author focuses in particular on the principle of subsidiarity and the role of the Turkish authorities in the application of the ECHR.

Kaynakça

Doğru, Osman/Nalbant, Atilla, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi: Açıklama ve Önemli Kararlar, Cilt 1 ve 2, Legal, 20012 ve 2013.

Kaboğlu, İbrahim, Özgürlükler Hukuku-1, İmge Kitabevi, 2013.

Tanör, Bülent /Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Hukuku, Beta, 6. Bası, 2004.

Türk, H.S. “Ana Çizgileriyle 1982 Anayasa Tasarısı”, AÜHFD, 1988.

Kaynak Göster