2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YASAMA YÜRÜTME İLİŞKİLERİNE VE YARGI BAĞIMSIZLIĞINA ETKİLERİ

6771 sayılı 1982 Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olağanüstü hal döneminde yapılmış bir kanundur. Makalede bu konudaki usuli tartışmalar bir tarafa bırakılarak, değişikliklerin özellikle yasama-yürütme organı arasındaki ilişkilere ve yargı bağımsızlığına olan etkileri inceleme konusu yapılmıştır. Demokratik anayasalar otorite karşısında özgürlükleri yüceltir. 1982 Anayasasında bugüne kadar yapılan değişikliklerle devlet otoritesi karşısında özgürlükler güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak 2017 değişiklikleriyle bu konuda bir kırılma yaşanmakta ve Anayasada otoriterlik güçlendirilmektedir.

THE EFFECTS OF 2017 CONSTITUTIONAL AMENDMENTS ON LEGISLATIVE AND EXECUTIVE BODIES RELATIONS AND JUDICIAL INDEPENDENCE

The Law on the Amendment of Certain Articles to the 1982 Constitution (no. 6771) was a law made during the state of emergency. Leaving the procedural discussions aside in this article aside, it is examined the relations between legislative and executive bodies and the effects on judicial independence. Democratic constitutions elevate freedoms in the face of authority. Until this one, the amendments to the 1982 Constitution have been made to strengthen freedoms in the face of state authority. However with amendments in 2017, this general attitude has been changed dramatically in favour of authoritarianism.

Kaynakça

Batum, Süheyl: "Demokrasi Dışı Bir Anayasa Değişikliği", Güncel Hukuk, Mart 2017

Çelik, Demirhan Burak/Alkış, Burcu/Kejanlıoğlu, Atagün Mert: "Başkanlık Anayasaları-4 Karşılaştırmalı Açıdan Türk Tipi Başkanlık Sistemi Önerisi", Güncel Hukuk, Mart 2017

Gözler, Kemal: Elveda Anayasa, Ekin Yayınevi, Bursa, Mart 2017 Göztepe, Ece: "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş ve Anayasa Değişikliği", Güncel Hukuk, Mart 2017

İlkiz, Fikret/Öztürk, Bahri (ed.): 2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010

Kaboğlu, İbrahim Ö.:Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 11. bası, İstanbul, 2016

Kaboğlu, İbrahim Ö.: Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası Halk Neyi Oylayacak, İmge Yayınevi, Ankara, Ağustos 2010

Kaboğlu, İbrahim Ö.: "1982 Anayasası geçirdiği değişikliklerle ne ölçüde başkalaşıma (metamorfoza) uğramıştır?", Türkiye'nin Anayasa Gündemi, ed. İbrahim Ö. Kaboğlu, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2016

Özsoy Boyunsuz, Şule: "Başkanlık rejimi diktatörlüğe nasıl dönü- şür? Örnekleri nelerdir?", Türkiye'nin Anayasa Gündemi, ed. İbrahim Ö. Kaboğlu, İletişim Yayınları, İstanbul 2016

Sağlam, Fazıl: "AKP'nin Anayasa Değişikliği Paketi Üzerine Dü- şünceler", Mülkiye Dergisi, Yıl:2010, Cilt: XXXIV

Sağlam, Fazıl: "Anayasa Değişikliklerinde Hakimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu'nun Konumu", Güncel Hukuk, Mart 2017

Tahmazoğlu Üzeltürk, Sultan: "Osmanlı-Türk anayasal geleneğinde başkanlık rejimine yer var mı?", Türkiye'nin Anayasa Gündemi, ed. İbrahim Ö. Kaboğlu, İletişim Yayınları, İstanbul 2016

Tanör, Bülent/Yüzbaşıoğlu, Necmi: 1982 Anayasası'na Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, 16. Bası, Ekim 2016

Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 20. Bası, İstanbul, 2016

Yokuş, Sevtap: "Özgürlükçü Demokratik Anayasa Arayışının Sonu", Güncel Hukuk, Mart 2017

Diğer Kaynaklar

Gönenç, Levent: Dünyada ve Türkiye'de Yüksek Yargı Kurulları, TEPAV Anayasa Çalışma Metinleri (4), 2011, www.tepav.org.tr Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Üzerine Teknik-Bilimsel Rapor) (Rapor ANAYASADER tarafından "Önce Demokrasi" inisiyatifi çerçevesinde hazırlanmış- tır), erişim adresi: http://anayasader.org/turkiye-cumhuriyeti-anayasasindadegisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifi/

Kaynak Göster