Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi

Prof. Dr. Hasan Olalı, Türkiye’de turizm, ekonomi, işletme, finansman ve pazarlama alanlarında çalışmalarıyla tanınan, alanyazının sınıflandırma düzeninin oluşmasında etkili olan ve eserleri turizm programlarında temel kitap olarak kullanılan bilim insanıdır. “Turizm Ekonomisi”, “Turizm Politikası ve Planlaması”, “Otel İşletmeciliği” ve “Turizm Pazarlaması” kitapları bu eserlerden bazılarıdır. Bu çalışmanın amacı, Prof. Dr. Hasan Olalı tarafından kaleme alınan turizm ile ilgili eserlerde başvurulan kaynakların bibliyometrik özellikler çerçevesinde incelenmesidir. Çalışma kapsamına alınan toplam 12 kitapta 1029 atıf bulunmaktadır. En çok atıf (139) Turizm Politikası ve Planlaması kitabında yer almaktadır. Atıf yapılan kaynakların çoğunluğunun Türkçe (403) ve Fransızca (383) eserlerden oluşmaktadır. Atıf yapılan kaynak türü arasında ilk sırada kitaplar (696) yer almaktadır. Daha çok tek yazar (741) tarafından kaleme alınan atıflarda en sık kullanılan alt konular sırasıyla; genel turizm (234), ekonomi (232), pazarlama (137) ve yönetim (76) alanındadır. Çalışmanın bulguları, turizm alanyazınına önemli katkı sağlayan bilim insanı Prof. Dr. Hasan Olalı’nın eserlerinde başvurduğu kaynakların ortaya konması ve turizm alanyazınının gelişiminde hangi yazar, kurum ve ülkelerden beslendiği konusunda bilgi vermesi açısından önemlidir.

Examination of References Cited in Tourism Books by Prof. Dr. Hasan Olalı

Known for his work in tourism, economics, business, finance and marketing areas, Hasan Olalı’s studies were effective in the formation of the classification of tourism literature and his works are being used as essential books in tourism education. Some of these books are “Tourism Economy”, “Tourism Policy and Planning”, “Hotel Management”, Tourism Marketing”. This study aims to investigate the sources cited by Hasan Olalı in the frame of a bibliometric study. A total of 1029 citations were identified in 12 books. The majority of works cited were in the book on Tourism Policy and Planning (139), and the resources were written mostly in Turkish (403) or French (383). The citations were referred usually to books. The majority of works cited were contributed by a single author (741) and the most frequently covered sub-topics were tourism (234), economics (232), marketing (137) and management (76) respectively. The findings of the study are important in terms of revealing the sources that Hasan Olalı applied and providing evidenc about which authors, institutions and countries contributed in the development of tourism literature.

Kaynakça

Ağaoğlu, B. (1981). İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Yapılan Turizm Tezleri, http://anatoliajournal.com/atad/depo/bilgibankasi/bulent_036.pdf, Erişim tarihi: 13 Mayıs 2019.

Al, U. (2005). Çok Yazarlılığın Bilimsel İletişimdeki Yeri. İçinde M. E. Küçük (Editör), Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan (ss. 31-41). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Al, U. (2008). Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım. (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı.

Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili, Türk Kütüphaneciliği, 21 (2): 142-163.

Altaş, A. (2017). Türkçeye Tercüme Edilen Gastronomi Kitaplarının Bibliyometrik Analizi, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1): 103-117.

Ayaz, N. ve Türkmen, B. M. (2018). Yöresel Yiyecekleri Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2 (1): 22-38.

Aydın, B. (2018). YÖK Tez Merkezinde Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2 (1): 23-38.

Boyraz, M. ve Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği (2013- 2017), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (4): 873- 889.

Çakıcı, A. C., Yıldırım, O. ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili, 14.Ulusal Turizm Kongresi (ss. 1429-1447). Kayseri.

Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, Türk Kütüphaneciliği, 26 (4):734- 756.

Dallı, Ö. (2013). Türkiye Turizmi Tarihi kapsamında gerçekleştirilen görüşme. (23 Kasım 2013), İstanbul. (Görüşen: Dönüş Çiçek).

Diodato, V. P. (1994). Dictionary of Bibliometrics. ABD: The Hawthorne Press.

Evren, S. ve Kozak, N. (2013). Bibliometric Analysis of Tourism and Hospitality Related Articles Published in Turkey, Anatolia -An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25 (1): 61–80.

Güçlü Nergiz, H. (2014). Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı (ss. 212-221). Aydın: Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi.

Güdü Demirbulat, Ö. ve Tetik Dinç, N. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Seyahat ve Otel İşlemeciliği Dergisi, 14 (2): 20-30.

Hall, C. M. (2011). Publish or Perish? Bibliometric Analysis, Journal Ranking and The Assesment of Research Quality in Tourism, Tourism Management, 32(1): 16-27.

İçöz, O. ve Kozak, N. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi’nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 (Eylül-Aralık): 9-17.

Korzay, M. (2013). Hasan Olalı: Eğiticilerin Eğitmeni, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24 (2): 276 – 280.

Kozak, N. (1994). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (Aralık): 22-33.

Kozak, N. (2000a). Türkiye’de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme, DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1):15-55.

Kozak, N. (2000b). Hasan Olalı: Kısa Yaşam Öyküsü ve Tespit Edilebilen Eserleri ile Yönettiği Tezlerin Bibliyografyası Üzerine Bazı Gözlemler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11 (Eylül -Aralık): 9-21.

Kozak, M. ve Kozak, N. (2016). Institutionalisation of Tourism Research and Education: From The Early 1900s to 2000s, Journal of Tourism History, 8 (3): 275-299. https:// doi.org/10.1080/1755182X.2017.1284274, Erişim tarihi: 24 Mart 2018.

Olalı, H. (2013). Türkiye Turizmi Tarihi kapsamında gerçekleştirilen görüşme. (25 Eylül 2013), İzmir. (Görüşen: Ece Tandoğan).

Osareh, F. (1996). Bibliometrics, Citation Analysis and Co- Citation Analysis: A Review of Literature, Libri, 46: 149- 158.

Özel, Ç. H. ve Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000-2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması, Türk Kütüphaneciliği, 26 (4): 715- 733.

Pendlebury, D. A. (2008). White Paper Using Bibliometrics in Evaluating Research. Web of Knowledge. http://wokinfo. com/media/pdf/UsingBibliometricsinEval_WP.pdf, Erişim tarihi: 2 Nisan 2018.

Sünnetçioğlu, S., Yalçınkaya, P., Olcay, M. ve Mercan, Ş. O. (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (Special issue2): 345-354.

Tayfun, A., Küçükergin, F. N., Aysen, E., Eren, A. ve Özekici, Y. K. (2016). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1 (1): 50-69.

Tonta, Y. ve İlhan, M. (2002). Contribution of Hacettepe University Faculty of Medicine to the World’s Biomedical Literature (1988-1997), Scientometrics, 55 (1): 123-136.

Turan, A. (2014). Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri (1984-2013), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı (ss. 3-15), Aydın: Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yılmaz, G. (2017). Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanı ile İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma, Turizm ve Araştırma Dergisi, 6 (1): 1-21.

Kaynak Göster