Otel İşletmelerinde Kadın İşgören Davranışlarını Etkileyen Algılara İlişkin Bir Araştırma

şletmelerde işgörenlerin üretkenliği, davranışları, başarıları ve kariyer gelişimi çalışma ortamına ilişkin algılarından etkilenmektedir. Bu araştırmada, otel işletmelerinde çalışan kadınların, örgütsel adalet, işe yabancılaşma ve kadınların kariyer gelişimine engel olduğu düşünülen cam tavan sendromu algıları incelenmiştir. Araştırma verileri, Hotel Sueno-Antalya, Wyndham Grand Hotel- İstanbul, Polat Thermal Hotel-Karahayıt, Pamukkale, Denizli, Lycus River Thermal Hotel- Pamukkale, Denizli otel işletmelerinde farklı birimlerde çalışan 11 kadın mesleki turizm uzmanı ile 2017 yılında yapılan müzakereler sonucunda, iki bölümden oluşan bir soru formu kullanılarak elde edilmiştir. Algıların birbirlerine göre ne kadar önemli olduğu birinci bölümde, davranışın sonuçlara göre ne kadar yaygın olduğu ise ikinci bölümde ölçülmüştür. Soru formu araştırmayı gerçekleştiren araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Belirlenen üç örgütsel algının önem sıralaması ve personel davranışlarına etkilerinin incelenmesi Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda işe yabancılaşmanın en önemli algı olduğu ve personel davranışlarının örgütsel algılara göre değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Kadın işgören verimliliğinde etkili olacağı düşünülen algıların araştırılmasıyla elde edilen sonuçlar otel yönetimlerine yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

A Research on Perceptions Affecting Women Employees Behaviours in Hotels

In the enterprises, the productivity, behavior, success and career development of the employees are influenced by their perceptions about the working environment. In this research, the perception of and glass ceiling syndrome, which is thought to be obstructing women’s career development of women employeess in hotels, organizational justice and alienation to work was examined. In this research datas were used from obtained 11 female professional tourism experts working in different units in Hotel Sueno-Antalya, Wyndham Grand Hotel- İstanbul, Polat Thermal Hotel-Karahayıt, Pamukkale, Denizli, Lycus River Thermal Hotel- Pamukkale, Denizli. A two-part question form was used in the negotiations. Negotiations were held in 2017. It was measured how important are the perceptions compared to each other in the first part and extensive of the behavior in relation to the results in the second part. The question form was formed by researchers conducting research. The analysis of the effects of the three identified organizational perception on the rank order and employee behavior was analyzed using the Analytic Hierarchy Process. As a result of the analysis, it is determined that the alienation of work is the most important perception and the personnel behaviours vary according to the organizational perception. The results obtained by researching perceptions that are thought to be effective in female employee efficiency can give a new perspective to hotel management.

Kaynakça

Akad, M. ve Gedizoğlu, E. (2007). Toplu Taşıma Türü Seçimimde Simülasyon Destekli Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Mühendislik Dergisi, 6 (1): 88-98.

Akoğlan Kozak, M. (2001). Türkiye’de Konaklama Sektöründe Çalışan Kadınların Tükenmişlik Durumları Üzerine Bir Araştırma, Turizm Akademik, 2: 11-12.

Aksu, A., Çek, F. ve Şenol, B. (2013). Kadınların Müdür Olmalarının Önündeki Cam Tavan ve Cam Tavanı Aşma Stratejileri’ne İlişkin İlköğretim Okulu Müdürlerinin Görüşleri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25: 133-160.

Anafarta, N., Sarvan, F. ve Yapıcı, N. (2008). Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 15: 111-137.

Aşık, A. N. (2014). Konaklama İşletmelerinde Cam Tavan Sendromu Kavramsal Bir Değerlendirme, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3 (9): 84-103.

Ambrose, L. M. (2002). Introduction Contemporary Justice Research: A New Look at Familiar Questions, Organizational Behaviorand Human Decision Processes, 89: 803- 812.

Benson, V., Morgan, S. ve Filippaios, F. (2014). Social Career Management: Social Media and Employability Skills Gap, Computers in Human Behavior, 30: 519-525.

Bombuwela P. M. ve De Alwis A. Ch. (2013). Effects of Glass Ceiling on Women Career Development in Private Sector Organizations – Case of Sri Lanka, Journal of Competitiveness, 5 (2): 3-19.

Chiaburu, D. S., Thundiyil, T. ve Wang, J. (2014). Alienation and Its Correlates: a Meta-Analysis, European Management Journal, 32 (1): 24-36.

Colquitt, J. A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure, Journal of Applied Psychology, 86 (3): 386-400.

Cropanzano, R., Byrne, Z. S., Bobocel, D. R. ve Rupp, E. D. (2001). Moral Virtues, Fairness Heuristics, Social Entities, and Other Denizens of Organizational Justice, Journal of Vocational Behavior, 58 (2):164-209.

Çakar, N. D. ve Yıldız, S. (2009). Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Algılanan Örgütsel Destek Bir Ara Değişken Mi?, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www. esosder.org Bahar, 8 (28): 68-90.

Çelik, A. (2007). Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.

Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi, Kurumsal Eğitimbilim Dergisi , 4 (1): 95-107.

Fortin, M. (2008). Perspectives on Organizational Justice: Concept Clarification, Social Context Integration, Time and Links with Morality, International Journal of Management Reviews, 10 (2): 93-126.

Guo, S. (2013). Economic Integration of Recent Chinese Immigrants in Canada’s Second-Tier Cities: The Triple Glass Effect and Immigrants, Downward Social Mobility CES, 45(3): 95-115.

Hoşgör, H., Hoşgör, D. G. ve Memiş, K. (2016). Sosyo-Demografik Özellikler ile Cam Tavan Sendromu Arasındaki İlişki ve Farklılıkların İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (35): 345-362.

Jamaica Observer (2015). http://www.jamaicaobserver.com/ news/Jamaica-has-highest-percentage-of-women-managersglobally---ILO-report, Erişim tarihi: 05 Temmuz 2017.

İpekçi Çetin, E., Akil, Y. ve Güler, A. I. (2014). İnşaat Projelerinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Karar Verme, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (23): 173-190.

Kanten, P. ve Ülker, F. (2014). Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32 (Bahar): 16-40.

Kaya, U. ve Serçeoğlu, N. (2013). Duygu İşçilerinde İşe Yabancılaşma: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Çalışma ve Toplum, 1: 311-346.

Kılıç, T. ve Çakıcı, A. B. (2016). Sağlık ve Eğitim Sektöründeki Kadın Çalışanların Cam Tavan Algısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19 (3): 283-303.

Kubat, G. (2013). Endüstriyel Kazaların Sonuçlarının Analitik Hiyerarşi Süreci ile İncelenmesi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Li, B. (2015). Human Nature, the Means-ends Relationship, and Alienation: Themes for Potential Eastewest Collaboration, Technology in Society, 43: 60-64.

Luo, Z., Qu, H. ve Marnburg, E. (2013). Justice Perceptions and Drives of Hotel Employee Social Loafing Behavior, International Journal of Hospitality Management, 33: 456–464.

Manasra, A. E. (2013). What Are The “Glass Ceiling” Barriers Effects on Women Career Progress in Jordan?, International Journal of Business and Management, 8(6): 40-46.

Öztürk, D. ve Batuk, F. (2010). Analytic Hierarchy Process for Spatial Decision Making, Sigma, 28 (2): 124-137.

Sharif, M. Y. (2015). Glass Ceiling, the Prime Driver of Women Entrepreneurship in Malaysia: A Phenomenological Study of Women Lawyers, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 169: 329-336.

Soysal, A. ve Baynal, T. (2016). Sağlık Kurumlarında Cam Tavan Sendromu: Kayseri Özel Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2): 225-264.

Sposito, C. A. (2013). Career Barriers for Women Executives and the Glass Ceiling Syndrome: the Case Study Comparison Between, French and Turkish Women Executives, Procedia Social and Behavioral Sciences, 75 (Nisan): 488- 497.

Şeşen, H. (2010). “Kontrol Odağı, Genel Öz Yeterlik, İş Tatmini ve Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Ankara’da Bulunan Kamu Kurumlarında Bir Araştırma”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (2): 195-220.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadın Mayıs 2017 Raporu, https://kadininstatusu.aile.gov.tr/, Erişim tarihi: 10 Aralık 2017.

T.C. Devlet Personel Başkanlığı, http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/ istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri, Erişim tarihi: 2 Şubat 2018.

Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24625, Erişim tarihi: 28 Nisan 2018. Türkkahraman, M. ve Şahin, K. (2010). Kadın ve Kariyer, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (1): 75-88.

Uğuz, Ç. S. ve Topbaş, F. (2016). Turizmde Kadın İstihdamı ve Ücret Ayrımcılığı: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27 (1): 62-78.

Weiler, S. ve Bernasek, A. (2001). Dodging the Glass Ceiling? Networks and the New Wave of Women Entrepreneurs, The Social Science Journal, 38 (1): 85–103.

Winston, W. L. (1994). Operations Research. Kaliforniya: International Thomson Publishing.

Wirth, L. (2001). Breaking Through The Glass Ceiling: Women in Management. Ceneva: International Labour Office.

Yolaç, S. (2009). Politik Davranış ve Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, 8 (31): 157-166.

Yürür, S. (2008). Örgütsel Adalet ile İşTatmini ve Çalışanların Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Analizine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,13 (2): 295-312.

Kaynak Göster