ULUSLARARASI BANKA HİZMET RİSKLERİ VE TÜRKİYE'NİN ÜLKE RİSKİ AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ

Teknolojik, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeler işletmelerin yaşamını sürdürebilmesi için artık globalolarak düşünüp bu şekilde faaliyette bulunmayı zorunlu kılar hale getirmiştir. Bu nedenle günümüz işletmeleri, faaliyetlerini sadece bulundukları ülke sınırları içinde kısıtlamayıp, dünyayı faaliyet alanı olarak görmekte ve dünyanın neresinde kendi amaçlarına uygun bir yer varsa oraya ulaşma 'yollarını aramaktadırlar.İşletme faaliyetlerinin uluslararası boyutlara ulaşmasına paralel olarak, bankacılık hizmetlerinin de bu yönde gelişmeler gösterdiği bir gerçek olmuştur. Bankacılığın uluslararası yönündeki bu gelişme eğilimine bağlı olarak; yabancı bankalarla yapılan işlem hacmi artmakta, alternatif fon kaynakları ortaya çıkmakta ve döviz cinsinden yabancı kaynak ve varlıkların nispi önemleri arttığından döviz kuru riski ortaya çıkmaktadır.Bankacılık hizmetleri sayısındaki artışın yanısıra bu hizmetlerin farklı ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yapılıyor olması, sözkonusu işlemlerin yürütülmesinde belirsizlik düzeyini arttırmaktadır. Belirsizlik düzeyinin artması ise, bu tür faaliyetlerin yerine getirilmesinde, uluslararası risk değerleme yaklaşımları şeklinde yeni yönetim tekniklerinin geliştirilip kullanılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. İşte biz bu çalışmamızda, farklı sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek zorunda olan bankaların hizmet sunacakları ülkelerin risklilik düzeylerini belirlemelerinde nasıl bir yaklaşım içinde bulunabilecekleri konusuna açıklık getirmek istiyoruz.
Anahtar Kelimeler:

Banka Riskleri, Ülke Riski

___

ACARDAĞ, Kayhan: «Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi», Dünya Gazetesi, 28 Kasım 1989, s. 3.

EITEMAN, David K., STONEHILL, Arthur I.: Multinational Business Finance, (California: Addison-Wesley Publisher Company, 1986).

KENNEDY, Charles R. Jr: Politlcal Risk Management, Interrıatlonal Lendlng And Investlng Under Uncertanity, (Connectient, Wesport: Quorum Books Greenwood Press, Ine., 1987).

MAYER, Emilo: International Lending: Country Risk Analysts, (Reston: Reston Financial Services, 1985).

SLIGHTON, Robert L.: «International Risk Managemerıt», içinde Richard C. ASPINWALL, Robert A. EISENBEIS, Hand·book for Banking Stretegy, (New York: John Wiley Sons, Inc., 1985), s.511-522.

Group of Thirty : Risks In International Bank Lendiııg, (New York: 1982).

Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Trade And Commodity Exohanges of Türkiye: Economic Report, (Ankara: Sevinç Matbası, 1991).

---- : Hürriyet Gazetesi, 13 Aralık 1991. 316

___

APA Kartal, A. (1992). ULUSLARARASI BANKA HİZMET RİSKLERİ VE TÜRKİYE'NİN ÜLKE RİSKİ AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 307-316 .