TÜRKİYE'NİN DIŞSATIM TUTARI ÖNGÖRÜLERİ İÇİN TEKNİK SEÇİMİNDE DOGRULUK KRİTERİ KULLANIMI

Öngörü problemlerinin çözümünde kullanılabilecek çok sayıda teknik geliştirilmiştir. Bu tekniklerden herhangi birisini belirli bir öngörü probleminin çözümlenmesi için seçerken çeşitli faktörlerin gözönünde bulundurulması gerekir. Öngörüleri kullananlar için örıgörülerin doğruluğu önemli olduğundan, doğruluk kriteri öngörü tekniği seçiminde kullanılması gereken en önemli kriter olmaktadır. Öngörülerin doğruluğunun araştırılması, öngörü sürecinin nihai aşamasında yapılan önsav sınamalarıyla yapılır.Türkiye'nin dışsatım tutarı için doğru öngörüler türeten tekniğin ibelirlenmesine yönelik yapılan uygulamada Winters'ın Mevsimsel Üssel Düzeltme Tekniğinin, Trend Çözümlemesi ve Mevsimsel ARIMA modellerine göre, daha doğru dışsatım tutarı öngörülerini türeten teknik olduğu kararına varılmıştır.

___

Abraham, B. ve Ledolter, J., Statisttcal Methods for Forccasting,New York; Wiley, 1983.

Bowerman, Bruce L. ve O'cconnell Richard T., Time Series and Forecasting; An Applıied Approach, Duxburg Press, 1979.

Chambers, J. C., Mullick, S. K. ve Smith, D. D., "How to Choose the right forecasting technique" Harvard Business Review; July-August 1971, pp: 45-74.

Chatfield, C., The Analysis of Time Series, London; Chapmarı and Hall, 1979.

Jenkins, 6 rn., Practical Experience with Moddling and Foreeasting Time Seriees, Lancaster; 6 JP Publications, 1979.

Leuthold, R. M., Mac Cormick, A. J. A., Sohmıtz, A. ve Watts, D. G., "Forecasting Daily Hog Price and Quantities: A study oif Alternative Forecasting Techniques", Journal of the American Statistical Assoclation, V. 65, March-1979, pp. 90-107.

Makridakis, S., Whectwright, S. c., Forecastlng Methods and Appllcatlons, New York; John wiley and sons., 1983.

Makridakis, S., Hilbon, M., "Accuracy of Forecasting; An Emprical Investigation", Journal of Royal Statlstical Soc, A., 1979, pp. 97-123.

Parker, G.G.C. ve Segura, E. L., "How to get a bctter forecast»; Harvard Business Review; Mardh-1971, pp. 99-109.

Pankratz, A., Forecasting With Univariate Box-Jenkins Models, New York, John Wiley and Sons. 1983.

___

APA Özmen, A. (1992). TÜRKİYE'NİN DIŞSATIM TUTARI ÖNGÖRÜLERİ İÇİN TEKNİK SEÇİMİNDE DOGRULUK KRİTERİ KULLANIMI . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 437-448 .