AT'DA ve TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK SORUNU

Günümüzde ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hemen her ülkenin sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. Bu bakımdan önce işsizliğin tanımı yapılacak. daha sonra AT üyesi ülkeler ve Türkiye'de işsizlikle ilgili gelişmeler ele alınacaktır. Çalışmamızda işsizlik, piyasadaki cari ücret ve diğer çalışma şartlarında çalışma istek ve gücünde olan kişilerin uygun bir iş bulamama durumu olarak ele alınmıştır. Emek arzı ile emek talebi arasındaki fark olarak da tanımlanabilen işsizlik, dayandığı sebebler. türleri yönünden ülkeden ülkeye önemli farklılıklar göstermektedir.Çalışmarmzm bundan sonraki bölümlerinde önce AT üyesi ülkelerde ve Türkiye'de işsizlik sorunu ele alınacak ve genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

AT, İşsizlik

___

GÜVEN, Sami,: Dış Göç ve «İşçi Yatırım Ortaklıkları», Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara,1977, s. 13.

KARAKAŞ, Ercan: «İşçi Göçü Olayı», Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler. Türkiye Ekonomisi (1980-1985 içinde, Ankara, 1985, s. 213.

Yatırımlardaki olumsuz gelişmenin nedenleriyle ilgili geniş bilgi için bkz.: BERZEK, M. Nail: "AET'de İşsizlik Sorunu ve Muhtemel Çözümler», İKV Dergisi; s. 31 (Eylül 1983), s. 49.

«Definitions of Registered Urıemployed», Statistical Office of The EC (EUROSTAT) 1984, s. 169.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: «Deflnitlons of », EUROSTAT, 1984, s. 177-215.

DÜZENLİ, Nazım: «Türkiye'de İstihdamı Geliştirici Ekonomik ve Sosyal Tedbirler», İşveren, C. XXII, s. 9 (Haziran 1984), s. 3-6.

TOBB, İktisadi Rapor 1989, Ankara, 1989, s. 36.

___

APA Gerek, S. (1989). AT'DA ve TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK SORUNU . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 213-220 .