506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA GÖRE İDARi PARA CEZALARI VE RE'SEN YAPILACAK iŞLEMLER

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (1), "Primlerin Ölçümleme Yoluyla Saptanması"na ilişkin 79. maddesinin, 3395 sayılı Kanunun (2), 5. maddesiyle yürürlükten kaldırılarak "Prim Belgelerinin Kurumca Re'sen Düzenlenmesi ve Prim Miktarlarının Saptarıması" na ilişkin yeni bir yöntemin getirilmek istenmesi ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar, bizi, bu konunun incelenmesine itmiştir. Amaç, konunun uygulamada daha iyi işlemesine yardımcı olmaktır.
Anahtar Kelimeler:

SSK, İdari Para Cezaları

___

ÇENBERCİ, Mustafa: Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Olgaç Matbaası,Arıkara 1977.

GÜZEL, Ali - OKUR, Ali Rıza: Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal :Sigortalar Kurumu, T~C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 1990.

OZANOGLU, Teoman: "9 Temmuz 1987 tarih ve 3395 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Eklentiler ve Türk Sigorta Sistemlerine Getirilen Yenilikler", Çimento İşveren Dergisi, Eylül 1987, s: 5.

TUNCAY, A. Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Genel Esaslar, Sosyal Yardımlar ve Hizmetler, Sosyal Sigortalar, Beta Basım Yayım <Dağıtım A.Ş., İstanbul 1988.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 4. baskı. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 1988.

___

APA Ayhan, A. (1993). 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA GÖRE İDARi PARA CEZALARI VE RE'SEN YAPILACAK iŞLEMLER . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 147-158 .