YEREL VE GENİŞ ALAN AGLARININ MUHASEBEDE KULLANIMI

Öz Muhasebe, işletme ile ilgili finansal bilgileri toplayıp değerlendirmek ve sonuçlar hakkında raporlarla yönetime bilgi sağlamak görevini üstlenen ve il­gili grupların bilgi gereksinimlerini karşılayabileceği ölçüde başarılı olabile­cek bir sistemdir. Muhasebe sisteminin kendisinden bekleneni yerine getire­bilmesi için en modern araç ve yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bilgisayarlar ve bölümler arasında bilgi alışverişini sağlayan ile­tişim ağları ve entegre veritabanları muhasebede yaygın bir şekilde kullanıl­maktadır.

Kaynakça

BOLOGNA, G. Jack ve WALSH, Anthony M., The Accountant's Handbook of ln­formation Technology, John Wiley, New York 1997.

DEMİR, Berna, "İşletmelere Muhasebe İletişimi", Muhasebe Bilim Dünyası Der­gisi, Cilt.3, Sayı.4, Aralık 2001.

DEMİR, Berna, Muhasebe İletişimi ve Muhasebe İletişim Teknolojisi: CAMİŞ Am­balaj Sanayii A.Ş. , Eskişehir Fabrikasında Bir Uygulama, Basılma­mış Doktora Tezi, Eskişehir 1999.

ELLIOT, Geoffrey ve STARKINGS, Susan, Business lnformation Technology: Systems, Theory and Practice, Addison Wesley Longman, New York 1998.

ERDOGAN, Melih ve ERDOGAN, Nurten, Muhasebede Bilgisayar Kullanımı,Boyut Matbaacılık A.Ş., Eskişehir 1996.

ERDOGAN, Melih, Bilgisayar Kullanılan Muhasebe Sistemlerinde Denetim Süre­ci, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 1988.

SIMON, Judith C., Understanding & Using lnformation Technology, West Publis­hing Company, St. Paul, Mineapolis 1996.

SÜRMELİ, Fevzi, Muhasebe Bilgi Sistemi, T.C. Anadolu Üniversitesi Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, No. 115, Eskişe­hir 1996.

YILANCI, Münevver, "Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kontrol, Kütahya İ.İ.B.F. Yıl­lığı, 1991.

Kaynak Göster

APA Demir, B . (2002). YEREL VE GENİŞ ALAN AGLARININ MUHASEBEDE KULLANIMI . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 203-214 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/48381/614007