TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE EKONOMİK KALKINMA

Öz Muhasebede büyük ölçüde sağlanan bir standartlaştırma, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere belirli bir yarar sağlar. Çünkü bu ülkeler; çoğu kez bütçe açıkları ile yüz yüze olup, düzensiz ekonomik ve finansal bilgilere sahiptirler ve ayrıca ekonominin tüm düzeylerinde hem etkin muhasebe sistemlerinden hem de gerekli yönetsel yeteneklerden yoksundurlar. Bu ülkelerin hükümetleri, sınırlı doğal, finansal ve finansal kaynaklar nedeniyle. tüm sosyo-ekonomik faaliyetlerde; giderek merkezileşen maliyet-yarar analizlerini, planlama ve kontrol sistemleri aracılığıyla yapmak zorundadırlar. Bu nedenle etkin bir tekdüzen muhasebe sistemine; gelişmekte olan ülke ekonomilerinin tüm sektörlerinde gereksinim duyulmaktadır. Başka bir deyişle, işletmelerin muhasebesinde, devlet yönetiminde, sosyal muhasebede, endüstriyel yapıların ulusal ve uluslararası değerlemesinde, projelerde, sektöre! değerlemelerde ve ayrıca sermaye piyasalarının değerlemesinde ve vergi sisteminin geliştirilmesinde bu etkin muhasebe sistemine oldukça gereksinim duyulur . Öncelikle muhasebede tekdüzenleştirme kavramından ne anlaşıldığını açıklayalım. Tekdüzenlilik, genellikle bilgilerin tutarlılığını ve güvenirliliğini arttırmak için muhasebe bilgi sisteminin tüm yönlerinin basitleştirilmesini ve bütünleştirilmesini amaçlar. Tekdüzen muhasebe sistemi, tanım ve kavram standartlarının belirlenmesini zorunlu kılar. Örneğin; veri, süreçleme, tanımlama, toplama ve ölçme ilkelerinin, hesap planlarına ve finansal tablolara ilişkin ilkelerin, bilgileri bütünleşik muhasebe sistemleri ile bütünleştirmeye ilişkin genyöntemlerin ve bu tür bilgilerin iletilmesine ve değerlemesine ilişkin standartların belirlenmesini zorunlu kılar.

Kaynakça

-

Kaynak Göster

APA Üstün, R . (1997). TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE EKONOMİK KALKINMA . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 43-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/49382/631613