SENDiKALARDA MALİ RAPORLAMA

Öz -

Kaynakça

AICPA, Audit of certain Nonprofit Organizations s. 162-63, (SOP 78-10)

AYDIN, Davut: Kar Amacı Güden ve Gütmeyen işletmelerin Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi, IİBF Dergisi, Cilt X, sayı: 1-2, 1992.

AKDOĞAN, Nalan, AYDIN, Hamdi : Muhasebe Teorileri, Gazi Üniversitesi Yayın No: 98, iİBF Yayın No: 44, Ankara 1987"

EVRENCi, Öner : Sendikalar Hukuku, Banksis Yayınları No: 3, Cihat Matbaası, İstanbul 1984,

KEPEKCİ, Celal: Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda muhasebe sisteminin özellikleri, (Eskişehir i.T.i.A. Dergisi, Cilt XVII, Sayı:1, Ocak 1982}.

KORAY, Meryem: Değişen Bir Dünya ve Sendikalar İçin Bazı Tartışma Noktaları, Mercek, Nisan 1996, sayı: 2.

Malvern J. Gross ve William Warshauer, Financial and Accounting Guide tor Non-Profit Organizations, A Ronald Press Publication, 1983.

Sendikalar Kanunu.

6 Nisan 1984 tarihli, lşci ve işveren Sendika ve Konfederasyonlarının Devletce Denetlenmesi Esaslarına ilişkin Tüzük.

ŞAHLANAN, Fevzi: Sendikalar Hukuku, Yılmaz Ajans Matbaacılık Reklemcılık, İstanbul, 1995.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Alanı istatistikleri, Ocak 1997, Yayın No: 21, Voluntary Health, Wellfare not tor Profit Organization.

Kaynak Göster

APA Sağlam, N . (1997). SENDiKALARDA MALİ RAPORLAMA . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 189-208 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/49382/631739