ASİMETRİK BİLGİ ORTAMINDA YABANCI KAYNAKLARIN VADE YAPISI VE· ÇEŞİTLİ FİNANSAL DEGİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Öz Çalışmada işletmelerin farklı finansal oranları ile kısa ve uzun vadeli ban­ka kredi kullanımları arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla iMKB'de işlem gören işletmeler uzun vadeli banka kredilerini tercih edenler, kısa vadeli banka kredilerini tercih edenler ve kredi kullanmayanlar olarak üç gruba ayrılmıştır.Üç grup arasında yapılan analizler sonucunda işletmelerin borç vade tercihlerini, gelecekle ilgili beklentilerini piyasaya aktarma aracı olarak kullandıkları belirlenmiştir.

Kaynakça

BARCLAY, Michael J.,(1995), Smith,Clifford W. "The Maturity Structure of Corporate Debt",The Journal of Finance.Vol.L,No.2., June.

CHEN, Sheng-Syan, Jen, Frank C., Choı,Dosoung (1999), "The Determination of the Seniority Structure of Debt: Theory and Evidence", Review of Quantitative Finance and Accounting, 13 5-28.

DİAMOND, Douglas W. (1991 ), "Debt Maturity Structure and Liquidity Risk",The Quarterly Journal of Economics, August.

DiAMOND, Douglas W. (1993), "Seniority and Maturity of Debt Contracts", Journal of Financial Economics ,33.

DURUKAN, Banu (1997), "Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören İşletmelerin Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma 1990-1995",İMKB Dergisi.Yıl 1,Sayı 3,Temmuz/Ağustos/Eylül.

FLANNERy, Mark J. (1986), "Asymmetric lnformation and Risky Debt Maturity Choice",Journal of Finance,Vol.XLl,March.

GUEDES, Jose, Opler,Tim (1996), "The Determinants of the Maturity of Corporate Debt lssues",The Journal of Finance, Vol.LI, No.1; December.

JOHNSON, Shane A. (1997),"The Effect of Bank Debt on Optimal Capital Structure", Financial Management, Vol.26, No.4, Winter.

MEGGINSON, William L.(1997), Corporate Finance Theory, Addison-Wesley Educational Publishers ine, New York.

NISACIN, Fredericks S. (1992), The Economics of Money, Banking and Financial Markets.

Kaynak Göster

APA Şen, M . (2002). ASİMETRİK BİLGİ ORTAMINDA YABANCI KAYNAKLARIN VADE YAPISI VE· ÇEŞİTLİ FİNANSAL DEGİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 215-239 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/48381/614010