Ergenlik döneminde internet bağımlılığı: Kimlik stilleri ve seçeneklerin saplantılı araştırılması ile ilişkileri

Amaç: Günümüzde internet günlük yaşamın temel ögelerinden biri olmuştur. İnternet, bilgi edinmek, eğlence ve başkalarıyla iletişim sağlama açısından yaşamımıza büyük zenginlik katmaktadır. Ancak internetin aşırı kullanımı bireylerin yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, ergenlik döneminde internet bağımlılığıyla kimlik stilleri ve seçeneklerin saplantılı araştırılması boyutu arasındaki ilişkileri incelemektir. Yöntem: Bu çalışmanın katılımcılarını üniversite öğrencisi olan 195 kadın ve 193 erkek olmak üzere toplam 388 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 18-23, yaş ortalaması 19.88±0.91'dir. İnternet bağımlılığını belirlemek amacıyla İnternet Bağımlılığı Ölçeği, kimlik stillerini belirlemek amacıyla Kimli Stili Ölçeği ve seçeneklerin saplantılı araştırılması boyutunu belirlemek amacıyla da Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma grubunun %18.6'sının internet bağımlılığı puanın yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçları norm yönelimli kimlik stilinin internet bağımlılığını negatif yönde, kaçınma yönelimli kimlik stilinin ve seçeneklerin saplantılı araştırılması boyutunun ise internet bağımlılığını pozitif yönde yordadığını göstermiştir. Araştırma sonuçları bilgi yönelimli kimlik stilinin internet bağımlılığını anlamlı olarak yordayamadığını göstermiştir. Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları internet bağımlılığı konusunda ergenlerle çalışan uzmanların kimlik ile ilgili özellikleri göz önünde bulundurmalarının yararlı olacağını göstermiştir. Ergenlerin interneti kimlik yapılandırmalarından kaçınmak için mi, yoksa araştırma sürecine saplandıkları için mi kullandıklarını belirlemeleri tedavi sürecinde yararlı olabilir. Son olarak da araştırma sürecine saplanan ergenlere içsel yatırımlar oluşturmaları konusunda destek sağlanması tedavi sürecine büyük katkı sağlayabilir

Internet addiction in adolescence period: its relations with identity style and ruminative exploration

Objective: Nowadays, internet has been main components of daily life. Internet provides a great support to our lives in terms of information, entertainment and communication. However, over use of the internet affects people’s lives negatively. The main aim of this study is to investigate relations between internet addiction and identity styles and dimension of ruminative exploration. Methods: The research group consisted of 315 (165 female, 150 male) university students and their age are between 18-23 years old (mean=19.88±0.91). Internet Dependency Scale, Identity Style Inventory and Dimensions of Identity Development Scale were used to collect data. Results: It was found that 18.6% of participants have high scores in internet dependency. Results of this study revealed that normative style predicted internet addiction in negative way, avoidant style and dimension of ruminative exploration predicted internet addiction in positive way. Results of this study revealed that informational style did not significantly predict internet addiction. Discussion: The result of this study showed that it may be helpful to consider identity characteristics of adolescents when specialists worked with adolescents about internet addiction. It will be useful to determine whether adolescents use internet to avoid identity construction or to stuck exploration process in treatment process. Finally to support adolescents to make commitment may provide great contrubition in treatment process

Kaynakça

1. Griffiths MD. Does internet and computer "addiction" exist? Some case study evidence. Cyberpsychol Behav 2000; 3:211-218.

2. Griffiths MD. A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. J Substance Use 2005; 10:191-197.

3. Byun S, Ruffini B, Mills JE, Douglas AC, Niang M, Stepchenkova S, et al. Internet addiction: Metasynthesis of 1996-2006. Cyberpsychol Behav 2009; 12:203-207.

4. Young KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behav 1998; 1:237-244.

5. Greenfield DN. The nature of internet addiction: psychological factors in compulsive Internet use. Paper presentation at the American Psychological Association Convention, Boston, MA, 1999.

6. Durak Batıgün A, Kılıç N. Internet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi 2011; 26:1-10.

7. Nalwa K, Anand A. Internet addiction in students: A cause of concern, Cyberpsychol Behav 2003; 6:111-125.

8. Durak Batıgün A, Hasta D. Internet bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:213-219.

9. Eijnden RJJM, Meerkerk GJ, Vermulst AA, Spijkerman R, Engels CME. Online communication, compulsive internet use, and psychosocial well-being among adolescents: A longitudinal study. Dev Psychol 2008; 44:655-665.

10. Willoughby T. A short-term longitudinal study of internet and computer game use by adolescent boys and girls: Prevalence, frequency of use, and psychosocial predictors. Dev Psychol 2008; 44:195-204.

11. Erikson EH. Identity: Youth and crisis. New York: WW Norton, 1968.

12. Marcia JE. Identity in adolescence. J Adelson (Ed.), Handbook of Adolescent Psychology. New York: Wiley, 1980, p.159-187.

13. Coté JM, Levine C. A formulation of Erikson’s theory of ego identity formation. Dev Rev 1987; 7:273-325.

14. van Hoof A. The identity status approach: In need of fundamental revision and qualitative change. Dev Rev 1999; 19:622-647.

15. Bosma HA, Kunnen ES. Determinants and mechanisms in ego identity development: A review and synthesis. Dev Rev 2001; 21:39-66.

16. Luyckx K, Schwartz SJ, Berzonsky MD, Soenens B, Vansteenkiste M, Smits I, et al. Capturing ruminative exploration: Extending the fourdimensional model of identity formation in late adolescence. J Res Pers 2008; 42:58-82.

17. Luyckx K, Schwartz SJ, Goossens L, Pollock S. Employment, sense of coherence, and identity formation: Contextual and psychological processes on the pathway to sense of adulthood. J Adoles Res 2008; 23:566-591.

18. Luyckx K, Schwartz SJ, Goossens L, Soenens B. The relationship between identity development and adjustment in the transition to adulthood: Variable-centered and person centered approaches. J Res Adoles 2008; 18:595-619.

19. Luyckx K, Seiffge-Krenke I, Schwartz SJ, Goossens L, Weets I, Hendrieckx C. Identity formation, coping, and adjustment in emerging adults with a chronic illness: The sample case of type I diabetes. J Adoles Health 2008; 43:451-458.

20. Crocetti E, Rubini M, Luyckx K, Meeus W. Identity formation in early and middle adolescents from various ethnic groups: From three dimensions to five statuses. J Youth Adoles 2008; 37:983-996.

21. Berzonsky MD. A process perspective on identity and stress management. GR Adams, RM Montemarory (Eds.), Adolescent Identity Formation, Newbury: Park Sage, 1992, p.193-215.

22. Berzonsky MD. Identity styles and hypothesistesting strategies. J Soc Psychol 1999; 139:784- 789.

23. Berzonsky MD, Kuk LS. Identity status, identity processing style, and transition to university. J Adoles Res 2000; 15:81-98.

24. Wolfradt U, Doll J. Motives of adolescents to use the Internet as a function of personality traits, personal and social factors. J Edu Computing Res 2001; 24:13-27.

25. Mazalin D, Moore S. Internet use, identity development and social anxiety among young adults. Behav Change 2004; 21:90-102.

26. Ceyhan E. Predictiveness of identity status, main internet use purposes and gender on university students’ the problematic internet use. Educational Sciences: Theory & Practice 2010; 10:1343- 1355.

27. Arabzadeh M, Bayanati M, Nikdel F, Nadery MS, Naimi G. The relationship of internet addiction with loneliness and identity styles. J Science Today’s World 2013; 1:59-70.

28. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Haber Bülteni, 20 Kasım 2007, Sayı:186.

29. Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behav 1998; 1:237-244.

30. Bayraktar F. Ergenlik Döneminde İnternet Kullanımının Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

31. Berzonsky MD. Identity style inventory (ISI3) revised version. Unpublished manuscript, 1992.

32. Derelioğlu Y, Demir İ. Kimlik stili envanteri (Gözden geçirilmiş formu): Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. VI. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi, 12-15 Eylül, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2007.

33. Morsünbül Ü. Ergenlikte Özerkliğin ve Kimlik Biçimlenmesinin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011.

34. Israelashvili M, Kim T, Bukobza G. Adolescent’s over use of the cyber world-Internet addiction or identity exploration? J Adoles 2012; 35:417-424.

35. Wallace P. The Psychology of the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

36. Niemz K, Griffiths M, Banyard P. Prevalence of pathological internet use among university students and correlations with self-esteem, the general health questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychol Behav 2005; 8:562-573.

37. Turkle S. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon and Schuster, 1995.

38. Valkenburg PM, K Soeter. Children’s positive and negative experiences with the internet. Communication Res 2001; 28:653-676.

39. Chen P, Liu S, Luo L. A study on the psychological health of internet addiction disorder of college students. Chinese J Clinical Psychol 2007; 15:40-42.

40. Tsai C, Lin SJ. Analysis of attitudes toward computer networks and internet addiction of Taiwanese adolescents. Cyberpsychol Behav 2001; 4:373-376.

Kaynak Göster