Anksiyete, duygudurum ve psikotik belirtilerin lisans eğitimi sürecindeki gidişi

Amaç: Araştırmanın temel amacı anksiyete (somatizasyon, obsesif-kompulsif, anksiyete ve fobik anksiyete), duygudurum (kişilerarası duyarlık, depresyon ve öfke ve düşmanlık) ve psikotik (paranoid düşünce ve psikotizm) belirtilerin lisans eğitimi sürecinde nasıl bir gidiş izlediğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda lisans eğitiminin ruhsal belirtiler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu test edilmiştir. Araştırmanın bir diğer amacı da hangi ruhsal belirti veya belirtilerin bu süreçte en yüksek düzeyde görüldüğünü belirlemektir. Yöntem: Araştırma, aynı kişilerin zama- na bağlı olarak ruhsal belirtilerindeki değişimin nasıl olduğunu belirlemeyi amaçladığından tarama araştırma türle- rinden olan ‘boylamsal araştırma ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler Ruhsal Belirtileri Tarama Ölçeği kulla- nılarak elde edilmiştir. Araştırma tamamen gönüllü katılım temeline dayalı olarak belirlenmiş 120 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Lisans birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda anksiyete, duygudurum ve psikotik belirtiler giderek artmakta, dördüncü sınıfta ise azalmaktadır. Anksiyete, duygudurum ve psikotik belirtiler en çok üçüncü sınıfta artış göstermektedir. Üçüncü sınıfta en çok gözlenen ruhsal belirtiler obsesif-kompulsif, kişilerarası duyarlık, depresyon, paranoid düşünce, anksiyete, psikotizm, somatizasyon, öfke ve düşmanlıktır. Fobik anksiye- te belirtilerine hiçbir sınıf düzeyinde rastlanmamıştır. Sonuç ve Tartışma: Lisans eğitimi sürecinde ruhsal belirtiler dış bükey grafik şeklinde bir gidiş izlemektedir. Grafiğin tepe noktasında lisans üçüncü sınıf düzeyi bulunmaktadır.

The progress of anxiety, mood, and psychotic symptoms during undergraduate education

Objective: The basic aim of the study is to determine the outcome of anxiety (somatization, obsessive-compul- sive, anxiety, and phobic anxiety), mood (interpersonal sensitivity, depression, and hostility) and psychotic symp- toms (paranoid ideation and psychoticism) during undergraduate education. In this context, the effect of under- graduate education on psychological symptoms has been tested. Another aim of the study is to determine which psychological symptom or symptoms occur mostly in this period. Methods: The temporal change in the psycholo- gical symptoms of same people was aimed to be determined. In order to reach this aim the study was planned as a ‘longitudinal study’ which is one type of scanning research. Data had been collected by Symptom Check List- 90-R. Study had been conducted on 120 volunteer students. Results: Anxiety, mood and psychotic symptoms gradually increase at undergraduate 1st , 2nd and 3rd grade and decrease at 4th grade. Anxiety, mood and psychotic symptoms increase at 3rd grade mostly. Psychological symptoms which occur mostly at 3rd grade respectively are: obsessive-compulsive, interpersonal sensitivity, depression, paranoid ideation, anxiety, psychoticism, somatiza- tion and hostility. Phobic anxiety had not been found atdraw the shape of a convex graph during undergraduateany grade level. Conclusion: Psychological symptoms education. Third grade is the peak point of the graph.

Kaynakça

1. Gündoğar D, Sallan Gül S, Uskun E, Demirci S, Keçeci D. Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yorda- yan etkenlerin incelenmesi. Klinik Psikiyatri 2007; 10:14-27.

2. Korkmaz S. Üniversite Öğrencilerinde Depresyonun Yordanması: Sosyodemografik Değişkenler, Olumsuz Yaşam Olayları, Algılanan Beklentiler, Algılanan İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006.

3. Dündar S. Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelen- mesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2009; 24:139-50.

4. Koç M, Ümit P. Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2006;3:1-22.

5. Koç M, İskender M, Çolak TS, Bayraktar B. Üniversite öğrencilerinin duygusal dışa vurum düzeyleri ve psiko- patolojileri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17(Özel Sayı):519-34.

6. Gizir CA. Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğren- cilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniver- sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2005;1:196-213.

7. Erkan S, Özbay Y, Cihangir Çankaya Z, Terzi Ş. Üni- versite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psiko- lojik yardım arama gönüllülükleri. Eğitim ve Bilim 2012;37:94-107.

8. Özkan S, Yılmaz E. Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları (Bandırma örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010;5:153-71.

9. Duman S, Taşğın Ö, Özdağ S. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğren- cilerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 2009;11:27-32.

10. Ceyhan AA, Ceyhan E, Kurtyılmaz Y. Üniversite öğren- cilerinin depresyonlarının incelenmesi. Eğitim Araştır- maları Dergisi 2009; 36:75-90.

11. Özdel L, Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. Üni- versite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemog- rafik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Derg 2002;3:155-61.

12. Çırakoğlu OC, Uluç S, Uluç BN. How do university stu- dents perceive depressive symptoms? A qualitative study on perceived causes, cures and helping behave- ours of depression. TAF Prev Med Bull 2008;7:119-26.

13. Özbay G. Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, KTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.

14. Yüksel G. Üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeyle- rini etkileyen faktörler. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2002;22:37-57.

15. Mayda AS, Gerçek ÇG, Güneş C, Hüseyinoğlu A, Güler MB, Yıldırım A. Tıp fakültesi öğrencilerinde depresif belirti sıklığının demografik özellikler, sigara, alkol, madde kullanımı, baskın el ve şiddete maruz kalma ile ilişkisi. TÜBAV Bilim 2009; 2:476-483.

16. Ceyhun AG, Ceyhun B. Lise ve üniversite öğrenci- lerinde intihar olasılığının değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri 2003; 6:217-224.

17. Kacur M, Atak M. Üniversite öğrencilerinin sorun alan- ları ve sorunlarla baş etme yolları: Erciyes Üniversitesi örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011;31:273-97.

18. Terzi Ş. Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008;35:297-306.

19. Keskin G, Orgun F. Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal fobi yaşama durumlarının ve başa çıkma strateji- lerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Derg 2007;8:262-70.

20. Kılıç M. Değişik Psikolojik Arazlara Sahip Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları. Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987.

21. Tanrıverdi D, Ekinci M. Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal sorunlara sahip olma durumları ve problem alanlarının saptanması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yükseko- kulu Dergisi 2007; 10:42-51.

22. Erdoğan S, Şanlı HS, Şimşek Bekir H. Gazi Üniversi- tesi Eğitim Fakültesi öğrencilerin üniversite yaşamına uyum durumları.Kastamaonu Eğitim Dergisi 2005;3:479-96.

23. Yeşilyaprak B. Üniversite öğrencilerinin psikolojik sorun- ları. Türk Psikoloji Dergisi 1986;20:80-5.

24. Özbay Y. Üniversite öğrencilerinin problem alanları ile yardım arama tutumları arasındaki ilişki. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi (1996, İstanbul), Tam Metin Kitabı, İstanbul, 1996, s.175-189,

25. Koç M, Bayraktar B, Çolak TS. Üniversite öğrencile- rinde boyun eğici davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010;28:257-80.

26. Cansız E. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özellik- lerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

27. Singer DG, Singer JL. Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi. N Cihanşümul (çev.), İstanbul, Gendaş AŞ, 1998.

28. Morgan M. Psikolojiye Giriş. S karakaş, R Eski (Ed), Konya, Eğitim Akademi Yayınları, 2010.

29. Gerrig RJ, Zimbardo PG. Psikoloji ve Yaşam: Psikolo- jiye Giriş. G Sart (çev.), Ankara, Nobel Yayın, 2012.

30. Öztürk N, Ulusoy H. Lisans ve Yüksek Lisans hemşi- relik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleş- tirel düşünmeyi etkileyen faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2008;1:15-25.

Kaynak Göster

Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1302-6631
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

12.8b10.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Marfan sendromunda Şizo-obsesyon

Evrim ÖZKORUMAK, Ahmet TİRYAKİ, Hülya KILIÇ YILMAZ, Mevlit İKBAL, İsmet DURMUŞ, Adem TÜRK

Düzelme dönemindeki bipolar bozukluk hastalarının kalıntı belirtilerinin klinik özellikler ve iĢlevselliğe etkisi

Mustafa CANBAZOĞLU, CENGİZ AKKAYA, ŞENGÜL CANGÜR, SELÇUK KIRLI

İş yerinde yıldırmaya maruz kalımı ölçmek için kullanılan Olumsuz Davranışlar Anketi Türkçe formunun güvenilirliği

Elif KARAAHMET, Sibel KIRAN, LEVENT ATİK, Nuray ATASOY, ÖZGE SARAÇLI, HANDAN ANKARALI, NUMAN KONUK

Obsesif-kompulsif bozukluğu olan hastalarda yanlıĢ yorumlama, inançlar ve düĢünce kontrol yöntemleri

ORÇUN YORULMAZ, GÜLBAHAR BAŞTUĞ, Verda TÜZER, Erol GÖKA

Seçici serotonin geri-alım inhibitörü kullanımının vücut ağırlığı ve metabolik parametreler ile ilişkisi

Ahmet YOSMAOĞLU, Nurhan FISTIKÇI, ALİ KEYVAN, Münevver HACIOĞLU, EVRİM ERTEN, Ömer SAATÇİOĞLU, Kaan KORA

Fibromiyaljisi olan kadın hastalarda cinsel iĢlev bozuklukları çocukluk çağı travmalarıyla ilişkilidir

M. İlhan ATAGÜN, Zeliha ATAGÜN, Cüneyt EVREN, E. Yılmaz YALÇINKAYA, Kadriye ÖNEŞ, Sultan DOĞAN

Anksiyete, duygudurum ve psikotik belirtilerin lisans eğitimi sürecindeki gidişi

Mustafa KOÇ, TUĞBA SEDA ÇOLAK, Betül DÜŞÜNCELİ

Depresif ucun sınıflandırılmasında kimlik ve mizaç özellikleri

Bilge Yaşar ŞAİR, İBRAHİM FERHAN DEREBOY, Sermin KESEBİR

Alkol bağımlılığı baĢlangıç yaĢı ve aile öyküsünün dürtüsellik ve kompülsivite ile ilişkisi

Buket Belkız GÜNGÖR, Şeref GÜLSEREN, Arzu DALMIŞ, Nabi ZORLU

Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet

FERİDE GÖKBEN HIZLI SAYAR, OĞUZ TAN, Gül ERYILMAZ, EYLEM ÖZTEN, Celal ŞALÇİNİ, KAŞİF NEVZAT TARHAN