Nitel Makalelerde Tartışma ve Sonuç Bölümünün Yapılandırılması Üzerine Bir Analiz Çalışması

Son yıllarda, eğitim alanındaki bilimsel dergilerde gittikçe artan oranda nitel araştırmanın yayımlandığı gözlemlenmektedir. Ancak, nitel araştırma sayısında görülen artış, bu araştırma yöntemlerinin dayandığı paradigmanın yeterince anlaşılması ve çalışmaların bu felsefeye dayalı olarak yürütülmesi ile anlam kazanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de eğitim bilimleri alanında uluslararsı indeksler (SSCI, ERIC) tarafından taranan üç dergide yayımlanan makaleler incelenmiş ve bu makalelerin tartışma ve sonuç kısımları nitel araştırma yöntemlerinin doğasına uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan üç dergide yayımlanan 271 makale içerisinden, nitel araştırma yöntemleri esas alınarak yürütüldüğü belirtilen 42 makale araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Belirlenen makaleler, nitel araştırma yöntemleri ve ilkelerinden yola çıkarak araştırmacılar tarafından oluşturulan beş kriter kapsamında doküman analizi deseni doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; incelenen çalışmaların büyük kısmının, nitel araştırma geleneğinin dayandığı pozitivizm sonrası yorumsamacı gelenek yerine, önceki paradigma olan pozitivizmin etkisinde tasarlandığı belirlenmiştir. Nitel olarak ifade edilmesine karşın, bir çeşit nitel görünümlü nicel çalışma örneklernin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Birçok araştırmada, nicel araştırma geleneğine uygun olarak tesadüfi örneklem seçilmekte veya amaçlı örnekleme yapılmamakta, sıkça sayısallaştırmaya başvurulmakta, sadece literatür karşılaştırmasıyla yetinilmekte, istatistiki genelleme tercih edilmekte ve kuram oluşturma çabası içine girilmemektedir.

An Analysis on Structure of Qualitative Articles’ Discussion and Conclusion Section

In recent years, more and more qualitative research has been published in scientific journals in the field of education. However, the increase in the number of qualitative research becomes meaningful by understanding the paradigm on which these research methods are based and carrying out the studies based on this philosophy. This study aims to analyze conclusion and discussion parts of qualitatively designed articles to reveal to what extend they bound to post positivism paradigm of interpretative approach. Articles published in three journals which are indexed internationally (SSCI, ERIC) were analyzed depending on the criterions developed based on post positivism paradigm of qualitative methods. Document analysis was used for the study. It could be concluded that many of the articles analyzed seem to have a tendency of quantitative research methodology although they were alleged to be qualitatively designed. Furthermore; some studies were conducted by random sampling rather than purposive sampling, ended up with literature comparisons instead of rich and detailed interpretation, included statistical analysis rather than exploration and had no or limited endeavor for theory development process in discussion and conclusion section.

Kaynakça

Ahmed, J. U. (2010). Documentary research method: new dimensions. Indus Journal of Management & Social Sciences, 4 (1),1-14.

Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40.

Chism, N. V. N., Douglas, E. and Hilson, W. J. H. (2008). Qualitative research basics: a guide for engineering educators. Rigorous Research in Engineering Education, NSF DUE-0341127.

Christensen, L. B., Johnson, R. B. and Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çev. Ed. Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayınları.

Corbin, J. and Straus, A. (2008). Basics of Qualitative Research. California: Sage Publication.

Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2018). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 29–71.

Ekiz, D. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.

Farquhuar, J. (2012). A Quality Framework For Case Study Research: "Convincingness". In Leroy Robinson (Ed.), Marketing Dynamism & Sustainability: Things Change, Things Stay the Same. New Orleans: Academy of Marketing Science, 346-349.

Kılıç, A., Aydın, M., Ökmen, B. ve Şahin, Ş. (2019). Kuramdan Uygulamaya İhtiyaç Belirleme. Ankara: Pegem Akademi.

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J. and Westmorland, M. (2007). Guidelines for Critical Review Form: Qualitative Studies (Version 2.0). https://srs-mcmaster.ca/wp-content/uploads/2015/05/Guidelines-for-Critical-Review-Form-Qualitative-Studies.pdf adresinden 20.04.2019 tarihinde erişilmiştir.

Lietz, C. A. and Zayas, L. E. (2010). Evaluating qualitative research for social work practitioners. Advances in Social Work, 11 (2), 188-202.

Marvasti, A. B. (2004). Oualitative Research in Sociology. London: Sage.

Maxwell, J. A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62 (3), 279-300.

McCulloch, G. (2017). Dökümanter Metodlar (Çev. Işıl Tekin). İçinde Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodolojileri (Çev. Ed. Atılgan Erözkan ve Engin Büyüköksüz). Ankara: Anı Yayınları, 245-356

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınları.

Wach, E and Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. IDS Practice Paper In Brief,13, 1-10. Brighton, UK: Institute of Development Studies.

Kaynak Göster

APA Ataman, O , Aslanargun, E . (2021). Nitel Makalelerde Tartışma ve Sonuç Bölümünün Yapılandırılması Üzerine Bir Analiz Çalışması . AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction , 9 (1) , 96-118 .