Yaş İncir (Mor Güz - Sarı Lop) Çekirdek ve Çekirdek Yağlarının Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Bu araştırmada, Türkiye de Aydın ilinde farklı lokasyonlardan toplanan (Gencelli, Feslek ve Kurtuluş ilçeleri) yaş incirlerin (Mor Güz ve Sarı Lop) çekirdekleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, taze Mor Güz cinsine ait çekirdek ve çekirdek yağlarının fiziko-kimyasal açıdan, lokasyon ortalamaları çekirdek sayısı, nem , kül, bindane ağırlığı, yabancı madde, en, boy ve yağ içerikleri sırasıyla 947 adet, % 9,70, %4,12, 3,75 gr, % 0,40, 1,23 mm, 1,40 mm ve % 23,53 bulunmuştur. Çekirdek yağlarında önemli yağ asitleri palmitik, oleik, linoleik ve linolenik yağ asitleri olarak sırasıyla % 7,06 , % 15,78 , % 31,87 ve % 40,88 tespit edilmiştir. Diğer taraftan, taze Sarı Lop cinsine ait çekirdek ve çekirdek yağlarının fiziko-kimyasal açıdan, lokasyon ortalamaları çekirdek sayısı, nem , kül, bindane ağırlığı, yabancı madde, en, boy, ve yağ içerikleri ise sırasıyla 957 adet, % 11,81, % 3,31 , 3,90 gr, % 0,43, 1,40 mm, 1,55 mm ve % 20,54 bulunmuştur. Çekirdek yağlarında önemli yağ asitleri palmitik, oleik, linoleik ve linolenik yağ asitleri olarak sırasıyla% 6,96, % 15,98, % 30,33 ve % 42,11 tespit edilmiştir. Bu yönüyle incir çekirdek yağlarının serbest yağ asitliği düşürüldükten sonra insan gıdası olarak tüketiminin uygun olduğu ve incir çekirdek yağının, keten tohumu yağı gibi iyi bir linolenik asit kaynağı olduğu belirlenmiştir.

Physico-Chemical Properties of Fresh Fig (Mor Güz - Sarı Lop) Seed and Seed Oil

In this study, we used to fresh fig seeds (Mor Güz and Sarı Lop) collected from Gencelli, Feslek and Kurtuluş town different location in Aydın Province in Turkey. Due to this study, Genus of fresh Mor Güz fig’s seeds and oils’ have found some physicochemical characteristics of average values; seeds number, moisture content, ash, 1000 seed weight, foreing matter, wıdth, length and oil content respectively, 947 pieces, 9.70 %, 4.12 %, 3.75 gr, 0.40 %, 1.23 mm, 1.40 mm and 23.53 %. Important fatty acids found palmitic, oleic, linoleic and linolenic respectively 7.06 %, 15.78 %, 31.87 % and 40.88 %. On the other hand, genus of Sarı Lop fig’s dry seeds and oils’ have found some physicochemical characteristics of average values diffrerent locaton seeds number, moisture content, ash, 1000 seed weight, foreing matter, wıdth, length and oil content respectively, 957 pieces, 11.81 %, 3.31 %, 3.90 gr, 0.43 %, 1.40 mm, 1.55 mm ve 20.54 %. Important fatty acids found palmitic, oleic, linoleic and linolenic respectively% 6.96 %, 15.98 %, 30.33 % and 42.11 %. In this respect, fig seed oils’ has been determined to suitable for consumption as human food after reduce free fatty acid and also its determined to good linolenic acid source as flaxseed oil.

Kaynakça

Yazıcıoğlu, T. ve A. Karaali. 1983. Türk Bitkisel Yağlarının Yağ Asitleri Bileşimleri. Tübitak Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Beslenme ve Gıda Tek. Bölümü Yayın No: 70, Gebze, 105s.

Vinson, J. A. 1999. The functional food properties of figs. Cereal Food World 4: 82-87.

Uylaşer V. ve F. Başoğlu. 2000. Gıda Analizleri 1-2.Uygulama Kılavuzu. Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, 2000.

Tuğ Y. 2002. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Kuru İncir Raporu [www.tarim.gov.tr/uretim/urun_ raporlari/ k_incir/k_incir.htm].

Trichopoulou, A., E. Vasilopoulou, K. Georga, S. Soukara, and V. Dilis, V. 2006. Traditional foods: Why and how to sustain them. Trends Food Sci. Tech. 17: 498-504.

Polat, A. A., and O. Çalışkan. 2008. Fruitcharacteristics of tablefig (Ficus carica) cultivars in subtropical climate conditions of the Mediterranean Region. New Zealand J. Crop Hort. Sci. 36: 107-115.

Özbek, S. 1978. Özel Meyvecilik. Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Yayınları, No:128, Adana. 486 s.

Nas, S. 2001. Bitkisel Yağ Teknolojisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Denizli, 298s.

Kayahan, M. 1975. Yağlarda meydana gelen oksidatif bozulmalar ve önleme çareleri, Ankara Üni. Zir. Fak. Yayınları: 601. Derleme s. 4-18. Ankara.

Jeong, W. S., and P. A. Lachance. 2001. Phytosterols and fatty acids in fig (Ficus carica var. mission) fruit and tree components. Food Chemistry and Toxicology 66: 278-281.

İşleroğlu, H., Z. Yıldırım ve M. Yıldırım. 2005. Fonksiyonel Bir Gıda Olarak Keten Tohumu, G.O.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (2): 23-30

Gökalp, H. Y. 2001. Bitkisel Yağ Teknolojisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Denizli-2001, 303s.

Ennouri, M., B. Evelyne, M. Laurence, and A. Hamadi. 2005. Fatty acid composition and rheological behaviour of prickly pear seed oils Food Chemistry 93: 431-437

Çalışkan, O., and A. A. Polat. 2012. Morphological diversity among fig (Ficus carica L.) accessions sampled from the eastern Mediterranean region of Turkey. Turk. J. Agric. For. 36: 179-193.

Anonymous. 1989. American Oil Chemists’ Society Peroxide Value Offical Method Cd8-53 (93) Volume-1. Boelhouwer, C. 1983. Trends in chemistry and technology of lipids. J. Am. Oil Chem. Soc. 60 (2): 457-462.

Anonymous. 1976. International Commission on Illumination Colorimetry (CIE): Official Recommendations of the International Commission on Illumination. Publication CIE No.15 (E-1.3.1) Paris, France: Bureau Central de la CIE.

Anonim. 2012b. TKB Bitki adı ile anılan yemeklik yağlar tebliği. www.kkgm.gov.tr/ TGK/Teblig/ (Erişim Tarihi: 10.06.2016).

Anonim. 2012a. Akdeniz İhracatçı Birlikleri. Yaş Meyve - Sebze İhracatçı Birliği Değerlendirme Raporu. http://www.yms.gov.tr/istatistik.aspx (Erişim tarihi: 15.07.2016).

Anonim. 2004. Türk Standartları Enstitüsü, TS 4960 EN ISO 6320 / Refraktif İndeks Analizi Standardı

Anonim. 2002. Türk gıda kodeksi baharat tebliği (Tebliğ No:2000 /16).

Anonim. 1987. Türk Standartları Enstitüsü, TS 2134 Nem Analizi Standardı. Anonim. 1990. Türk Standartları Enstitüsü, TS 1564 Kül Analizi Standardı.

Aksoy, U., H. C. Zafer, B. Meyvacı, F. Şen. 2007. Kuru İncir: Türk Sultanları Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru İncir ve Kuru Kayısı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 139 s.

Aksoy, U., H. Z. Can, S. Hepaksoy, N. Şahin. 2001. İncir Yetiştiriciliği, Tübitak TARP (Türkiye Tarımsal Araştırmalar Projesi) Yayınları, İzmir.

Aksoy, U. 1991. Kuru İncir Üretiminde Kaliteyi Etkileyen Faktörler, İncirde Verimlilik Paneli, MPM, Aydın.

Kaynak Göster

648 388

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Determination of Some Characteristics of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Populations Collected from Natural Areas of Eskisehir for Breeding Purposes

İlker ERDOĞDU, A. Levent SEVER, Celalettin AYGÜN, METİN TUNA

Reproduction of Ficus pumila L. (Climbing Fig) with Tissue Culture

Elif KAYA SAHIN

Türlerarası Melezleme Yoluyla Lahana Kök Uru (Plasmodiophora brassicae Woronin)'na Karşı Dayanıklı Hatların Geliştirilmesinde Embriyo Kültür Tekniğinin Kullanım İmkanı

ORHAN KURT, Ayten DEMİR

Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata Say.(Coleoptera: Chrysomelidae)]’nin Nevşehir İlinde Yaşamsal Etkileşim ve Çeşitliliği Üzerine Bir Ön Çalışma

AYSEL KEKİLLİOĞLU, Mevlidiye YILMAZ

Intra-Genetic Variation within Olive Cultivar 'Nabali' in Palestine by Microsatellite and Random Amplified Polymorphic DNA

Aziz SALAMEH, Soha GEZAEIL, Alaa LAHLOOH, Dina ARAFAT

The Density Status of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. & Scheng. Species Showing Natural Distribution in Adiyaman Province and the Comparison of Different Locality Populations in terms of Essential Oil Contents

MEMET İNAN, AHMET ZAFER TEL

Effect of NaCl and PEG-Induced Osmotic Stress on Germination and Seedling Growth Properties in Wild Mustard (Sinapis arvensis L.)

Fatma KAYAÇETİN, Banu EFEOĞLU, Behrouz ALIZADEH

Estimation of Biodiversity of Eastern Black Sea Mixed Forests in Turkey

NURAY MISIR, Sinem SATIROGLU, MEHMET MISIR

Determination of Some Characteristics of Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) Populations Collected from Natural Areas of Eskisehir for Breeding Purposes

İlker ERDOĞDU, A. Levent SEVER, Celalettin AYGÜN, METİN TUNA

Identification and Evaluation of Propagation Techniques of Dianthus orientalis Adams.

DENİZ HAZAR, İbrahim BAKTIR