Türkiye'nin toprak sorunları

Bu makalede toprakların kirlenmesine ve kaybolmasına neden olan etmenler tartışılmaktadır. Sanayi, atıkları ile toprakların verimsizleşmesi, gübreleme, pestisitler ve erozyondan kaynaklanan toprak kayıpları incelenmiş ve bütün bu sorunlara karşı alınabilecek tedbirler ve yapılabilecek çalışmalar genel bir çerçeve içersinde ifade edilmiştir.

Soil problems of Turkey

The causes of soil pollution and losses have been discussed in this article. Fertilization, pesticides, unproductiveness of soil caused by industrial wastes and soil losses resulted from erosion were investigated and possible measures and works which could be taken against all these problems have been expressed in general perspective.

Kaynakça

Altan, T. 1988. Türkiye'nin doğal bitki örtüsü. Çukurova Ü. Zir. Fak. Ders Kit. No. 70. Adana.

Anonim. 1981. Topraksu istatistik bülteni. Topraksu Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.

Anonim.1989. Environmental profile of Turkey'89. Environmental Problems Foundation of Turkey, Ankara.

Anonim. 1991. Türkiye'nin çevre sorunları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara.

Çepel, N. 1992. Doğa, çevre, ekoloji. Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.

Doğan, O. 1995. Türkiye'de toprak kaynaklan, sorunları ve çözümler. Standart Dergisi No. 34.

Keleş, R. 1992. İnsan, çevre, toplum. İmge Kitabevi, Ankara.

Kışlalıoğlu, M. ve F. Berkes. 1993. Çevre ve ekoloji. Remzi Kitabevi, İstanbul.

Somersan, S. 1993. Türkiye'de çevre ve siyaset. Metis Yeşil Kitaplar, İstanbul.

Tuncay, H. 1983. Türkiye topraklan ders notları. Ege Ü. Zir. Fak. Teksiri No: 69-2. İzmir.

Ünver, İ. 1994.Erozyondan korkuyorum, geç kalmaktan da. Özel Çevre Dergisi. No. 6.

Kaynak Göster