Türkiye tütün populasyonlarında bazı özelliklerin saptanması I: Marmara ve Karadeniz Bölgesi

Bu çalışmada Marmara ve Karadeniz tütün üretim bölgelerinden toplanan 256 adet tütün örneği (populasyonlan) üzerinde bazı morfolojik gözlem ve ölçümler yapılmıştır. 13 karakter bakımından İncelenen örneklere ana bileşen çoklu analiz yöntemi uygulanmış ve ele alınan karakterler bakımından örneklerin bölgelere göre dağılımı-ortaya konmuştur. Karakterler arası korelasyon değerleri saptanmış ve çoğu istdtistiki açıdan önemli bulunmuştur.

The identification of some characteristics in Turkish tobacco population I: Marmara and Black Sea Regions

In this study, 256 tobacco samples collected from Marmara- Trakya and Black Sea regions -were morphologically, observed. These populations were studied in terms of 13 morphological characteristics. Principal Component Analysis was applied for the samples observed by regions and the share of samples were identified in terms of characteristics in question. The correlation values of the characteristics vere identified and most of them were found statistically significant.

Kaynakça

Anitia, N , and I. Ioan. 1960. The Fundemental Morphological Charasteristics For The Botanical Description of Tobacco. CORESTA Inf. Bullt. No: 4 s: 17-32

İncekara, F. 1979. Endüstri Bitkileri 4.Cilt (Keyf Bitkileri), Ege Ü Z. F . Yay. No. 84, Bornova.

Kara, Ş. M. 1997. Tütünde bazı özelliklerin kalıtımının diallel analizi Ege Ü Fen Bil. Enst. Doktora tezi, Bornova-İzmir.

Nersesyan, P. M. 1986. Phenotypic correlation of some quantitative characters and their use in breeding tobacco. Plant Breeding Abst.. Vol: 11. Abst No: 10857

Otan, H. ve R. Apti. 1989. "TÜTÜN", T.O.K.İ.B. Ege Tar. Araş. Enst. Yay. No: 83 Menemen- İZMİR.

Sarıoğlu, M. 1980. Türk Tütünleri. Tekel Genel Müdürlüğü Yay. İstanbul.

Shyu, C. C, D. C. Lai, and E. Y. Chang. 1975. Estimates of herytability for some important characters in various tobacco crosses CORESTA, No: 3-4, s. 83.

Tsaı, S. N. 1986. Correlation of characters in tobacco. Plant Breeding Abst., vol: 11. Abst. No: 10858.

Kaynak Göster

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1300-0225
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1991

9.1b8.3b