Alaşehir Bağcılığında Bitki Koruma Ürünleri Kullanımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bu çalışmada, Türkiye’deki araştırmalardan elde edilen bulguların ışığında Alaşehir bağcılığında bitki koruma ürünleri kullanımı, yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri derlenmiştir. Bitki koruma ürünleri öneriler dışında kullanıldıklarında insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Bu bağlamda bağ üreticilerinin bitki koruma ürünleri ile ilgili davranış biçimleri, bu alanda daha önce yapılmış anket sonuçlarına göre değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 2011-2015 yılları arasında Alaşehir’den Rusya Federasyonu’na yapılan üzüm dış satımında, gönderilen partilerin %11,6’sında pestisit kalıntısına rastlanmıştır. Bitki koruma ürünlerine bağlı olarak, üzümde ülkelere göre MRL değerleri 0,05 ile 50 mg/kg arasında değişmektedir. Biyolojik kökenli olan bitki koruma ürünlerinde ise MRL değeri aranmamaktadır. Hasat aralıkları da 0 ile 90 gün arasında değişebilmektedir. Kalıntı limitleri ve insan sağlığına uygunluk gibi kriterler hedeflenen ülkenin pazarına göre değiştiği için, üretimden dış satıma dek tüm aşamaların kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Dayanıklılık sorunu özellikle tek yer engelleyici kimyasalların ortaya çıkışından bu yana artmıştır. Bitki koruma ürünlerinin etkililiğini uzatmak ve dayanıklılık oluşması durumunda ürün kayıplarını sınırlamak için etki grubu kodları farklı olan bitki koruma ürünlerinin seçilmesi ve dönüşümlü kullanılması en önemli stratejilerden biri olacaktır.

Application of Plant Protection Products Problems and Recommendations for Viticulture in Alaşehir

The application of plant protection products, problems and recommendations for viticulture in Alaşehir are discussed according to findings of the studies that have been reported in Turkey. Plant protection products may cause advers effects on human and environmental health when used outside of the recommendations. For this reason, the behavior patterns of farmers have been evaluated regarding to plant protection products according to the results of previous surveys in this area and suggestions are made. Between the years of 2011-2015, the export of grapes made from Alaşehir to the Russian Federation was assessed in terms of pesticide residues, and it has been determined that there were pesticide residues in 11.6% of the sending parties. Depending on the crop protection products, the national MRL values in grape range from 0,05 to 50 mg / kg. MRL values are not required for plant protection products of biological origin, and harvest intervals can vary from 0 to 90 days. As the criteria such as pesticide residue limits and suitable for human health are changed according to the market, it is necessary the control of all stages from production to export. The problem of resistance to pesticides has increased since the introduction of the chemicals with one-site inhibitors. In order to prolong the effectiveness of plant protection products, one of the most important strategies will be to choose and use alternately ones with different effect code groups.

Kaynakça

Anonim. 2006. Kimya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu, Tarım İlaçları Çalışma Grubu Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013).

Anonim. 2011. Güzel Şehir Alaşehir. Manisa Tarım ve Gıda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Dergisi 1 (3): 30.

Anonim. 2016. Ege Bölgesi 2015-2016 Rekolte Tahmini Raporu. İzmir Ticaret Borsası.

Anonim. 2017a. Alaşehir Tarım İlçe Müdürlüğü Tarımsal İstatistik Raporları, Alaşehir.

Anonim. 2017b. Alaşehir Devlet Hastanesi Veri Tabanı. Alaşehir.

Anonim. 2017c. Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı. (https://bku.tarim.gov.tr/).

Anonymous. 2017a. Group code-FRAC (http://www.phibase. org/images/fracCodeList.pdf ).

Anonymous. 2017b. International Survey of Herbicide Resistant Weeds (HRAC). (http://www.weedscience. org/Documents/ShowDocuments.aspx?DocumentID=11 93).

Anonymous. 2017c. Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) Mode of Action Classification Sheme (IRAC) (http://www.irac-online.org/documents/moaclassification/).

Anonymous. 2017d. U. S. National Library of Medicine. Toxicology Data Network. TOXNET. https://toxnet. nlm.nih.gov/.

Arı, M. 1986. Ege Bölgesinde Bağ Küllemesi (Uncinula necator (Schwein) Burr.)’nin Önerilen Sistemik Fungisitlere Karşı Dayanıklılığı Üzerinde Çalışmalar. Doktora Tezi, Ege Üniv. Ziraat Fak. Fen Bilimleri Enst. Bornova-İzmir.

Arslan, S. 2016. Ürün raporu'' Üzüm''. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. TEPGE Yayın No: 268.

Burçak, A. A., A. U. Duru, M. Kaya, E. Çönger, Ö. Tatlı, Ö. Gölge and S. Dokumacı. 2013. Establishment of national maximum residue limits of pesticides used in grapes. lOBC-WPRS Bulletin 91: 557-558.

Cangi, R., A. Yağcı. 2017. Bağdan sofraya yemeklik asma yaprak üretimi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6: 137-148.

Cangi, R., Y. Yanar, A. Yağcı, N. Topçu, S. Sucu, D. Dülgeroğlu. 2014. Narince Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Farklı Fungusit Uygulamaları ve Salamura Yöntemlerine Bağlı Olarak Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Jafag 31 (2): 23-30.

Cangi, R., C. Kaya, D. Kılıç, M. Yıldız. 2005. Tokat yöresinde Salamuralık Asma Yaprak Üretimi, Hasat ve İşlenmedeKarşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 6. Ulusal Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül, Bildiri kitabı 2: 632-640. Tekirdağ.

Delen, N. 2009. Fungisitler. Nobel Akademik Yayıncılık, 318 s.

Delen, N., and N. Tosun. 1996. Reduced sensitivity in Botrytis cinerea to thiram and mancozeb. XIth International Botrytis Symposium. 23-27 June, 1996. Wageningen, Programme and Book of Abstracts. 31.

Demircan, V. ve H. Yılmaz. 2005. Isparta ili elma üretiminde tarımsal ilaç kullanımının çevresel duyarlılık ve ekonomik açıdan analizi. Ekoloji Dergisi 15: 38-48.

Ertürk, A. 2009. Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Yapıncak Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Salamura Öncesi ve Sonrası Fungisit Kalıntı miktarı. NKÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Güngör, T., T. Urkun ve E. Er. 2002. Gıdalarda katkı kalıntı ve bulaşanların izlenmesi. Bursa Gıda Kontrol Araştırma Enstitüsü Yayını, Bursa.

Karakuyu, M. ve A. Özçağlar. 2005. Alaşehir ilçesinin Tarımsal Yapısı ve Planlamasına Dair Öneriler. Coğrafi Bilimler Dergisi 3 (2): 1-17.

Karataş, E. ve Ö. Alaoğlu. 2011. Manisa ilinde üreticilerin bitki koruma uygulamaları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48 (3): 183-189.

Kılıç, D., R. Cangi, C. Kaya, 2007. Tokat’ta Üzümün Değerlendirilmesi ve Üzümden Elde Edilen Ürünler. 5.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül, 2: 345- 348, Erzurum.

Koplay, C., N. Delen, and P. Kınay. 2004. Studies on the chemical control of Botrytis cinerea bunch rots on Sultanina table grapes. XIII. International Botrytis Symposium, 25-31 October 2004, Antalya, Turkey. Abstracts. p. 35.

Köycü, N. D. 2007. Bağlarda kurşuni küf hastalığı etmeni (Botrytis cinerea Pers Ex. Fr)’nin kullanılan fungisitlere karşı duyarlılık düzeyinin belirlenmesi ve kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi. Namık Kemal Üniv. Fen Bilimleri Enst. Bitki Koruma Anabilim Dalı, Tekirdağ.

Köycü, N. D., N. Özer ve N. Delen. 2009. Bağlarda kurşuni küf hastalığı etmeni (Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr.)’nin kullanılan fungisitlere karşı duyarlılık düzeyinin belirlenmesi ve kimyasal mücadelesi üzerinde çalışmalar. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van. s.150.

Örnek, H. 2008. Ege Bölgesi Bağlarında Elde Edilen Yaş ve Kuru üzümlerde bazı pestisit kalıntılarının ve risk durumunun araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Savaş, N. Ç. 2012. Ege Bölgesi bağlarında sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinde Alternaria spp.’nin durumu ve savaşım olanakları. Doktora Tezi. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enst. Bitki Koruma Anabilim Dalı. Bornova-İzmir.

Tosun, N. ve E. Onan. 2014. Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri 2014/2015. Hasat Yayıncılık 280 s.

Uygun, N. ve E. Şekeroğlu. 1993. Göksu deltasında tarımsal gelişim ve doğa koruma. Uluslararası Göksu Deltası Çevresel Kalkınma Semineri, Doğal Hayatı Koruma Derneği. 162s. İstanbul.

Yanar, Y. ve R. Cangi. 2013. Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 27.

Yıldırım, E. 2000. Tarımsal Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve Kullanılan İlaçlar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 345 s. Erzurum.

Kaynak Göster

307 177

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Control of Water Pollution by Natural Wastewater Treatment in Streams

BİLAL TUNÇSİPER

Effects of Propolis on Immune System

HAYRİYE ALP

The Effect of Different Plant Growth Regulators on Callus Induction from Hypocotyl Explants and Plantlet Regeneration Through Somatic Embryo in Cotton (Gossypium hirsutum L.) Genotype Nazilli-143

Şadiye HAYTA SMEDLEY, Nedim ÖZBEK, Arif ANSIZ, MELTEM BAYRAKTAR, AYNUR GÜREL

Bal ve Bombus Arısı Tozlaşmasının ve Doğal Tozlayıcıların Kirazda Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Erkan TOPAL, BANU YÜCEL, Engin ALTUNOĞLU, Ali Alptekin ACAR, Mustafa KÖSOĞLU, F. Ekmel TEKİNTAŞ

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Uzun Süreli Su Baskınlarının Bayrak Yaprağı Klorofil İçeriğine Etkisi

İzzet ÖZSEVEN, Temel GENÇTAN

Türkiye Ana Arı Üretim Maliyeti ve Karlılık Analizi

Üzeyir KARACA, SÜLEYMAN KARAMAN

Türkiye Arazi Gen Bankaları

Lerzan AYKAS, Güçer KAFA, Mehmet UZUN, Adnan DOĞAN, Mehmet ÖZDEMİR, Remzi̇ UĞUR, Erol KÜÇÜK, Turgay SEYMEN, Hüseyin VURGUN, HÜSEYİN İRFAN BALIK, Mehmet ÇİÇEK, Şule SARIÇAM, Arzu AYAR, İdris MACİT, Nedim GÜLTEKİN, Metin KESGİN, Kürşat ÖZYURT, Tamer UYSAL, Hülya KAYA

In Vitro Shoot Proliferation via Immature Embryos of Iris kirkwoodiae Chaudhary

Selay DOGAN, Gülat ÇAĞLAR

Marmara Bölgesi’ndeki Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) Populasyonlarının Uçucu Yağ Bileşenleri, Toplam Antioksidan Aktivite, Toplam Fenolik ve Flavonoid Madde Miktarlarının Belirlenmesi

Ünal KARİK, Ayşe Canan SAĞLAM

Alaşehir Bağcılığında Bitki Koruma Ürünleri Kullanımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ummahan ÖZ ARIK, EMİN ONAN, Şenay AYDIN