Yazma Becerisi Etkinliklerinde Algısal Öğrenme ve Drama İlişkisi

Bu çalışmada, yazma becerisi etkinliklerinde algısal öğrenme ve drama ilişkisini, algı çeşitliliği, anlatım zenginliği ve kullanılan kelime sayısı yönleriyle belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma, gerçek deneme modellerinden ön-test son-test kontrol gruplu model ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017/2018 eğitim öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesi Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya İlkokulu’nda öğrenim gören 51 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yazılı anlatım kâğıdı kullanılmıştır ve veriler, içerik analizi tekniğinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın verilerinden hareketle yazma becerisinde drama ve algısal öğrenmenin ilişkili olduğu görülmüştür. Drama ve algısal öğrenmenin birlikte yer aldığı yazma becerisi etkinliklerinde algıda çeşitlilik, anlatımda zenginlik ve kullanılan kelime sayısında artış olduğu tespit edilmiştir.

Relationship between Perceptual Learning and Drama in Writing Skill Activities

The purpose of this study was to determine the relationship between perceptual learning and drama, richness of perception, richness of expression, and the number of words used in writing skill activities. The study was designed as a pre-test post-test control group which is one type of quantitative research models. The study group of the study consisted of 51 3rd grade students in the Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya Elementary School in the Altındağ district of the Ankara province in the 2017/2018 academic year. Written expression paper was used as the data collection tool, and data were analyzed, using content analysis technique. It was seen that drama and perceptual learning were related in the writing ability. In the writing activities in which drama and perceptual learning occur together, richness of perception, richness of expression, and an increase in the number of words used were observed.

___

Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2012). Tiyatro ve canlandırma. Ankara: Akçağ Yayıncılık.

Veznedaroğlu, L. R. ve Oytun Özgür, A. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve görevleri. İlköğretim On-line, 4 (2), 1-16.

Uşaklı, H. (2014). Drama ve iletişim becerileri. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1), 461-472.

Ulubey, Ö. ve Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 195-220.

Terry, W. , S. (2012). Öğrenme & bellek. (Çev. B. Cangöz). Ankara: Anı Yayıncılık.

Şimşek, Ö. (2007). Marmara öğrenme stilleri ölçeğinin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Rumney, P. , Buttress, J. ve Kuksa, I. (2016). Seeing, doing, writing: the write here project, 1–11. doi: 10.1177/2158244016628590

Poulsen, J. , C. , S. (1998). Efficacy of drama based teaching on children with learning disabilities. (Doctoral Dissertation). doi: http://dx.doi.org/10.5072/PRISM/20215

Özkan, (2013). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Özgen, E. (2004). Language, learning, and color perception. Current Directions in Psychological Science, 13 (3), 95-98.

Önder, F. (2012). İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Nutku, Ö. (1988). Oyun çocuk tiyatro. İstanbul: Özgür Yayıncılık.

Nuhoğlu, M. ve Çakmakçı, C. (2007). İlköğretim birinci kademede drama ve etkinlikler. Zonguldak: Kök Yayıncılık.

Kaya Güler, İ. (2008). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin etkililiği. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

İnceoğlu, M. (2004). Tutum algı iletişim. Ankara: Kesit Tanıtım.

İnal, S. , Büyükyavuz, O. ve Tekin, M. (2015). A study on preferred learning styles of Turkish EFL teacher trainees. Australian Journal of Teacher Education, 40 (3), 52-67.

Forgus, R. , H. (1966). Perception. United States of America: McGraw-Hill.

Demiray, K. ve Köker, Ö. (2017). İlkokul fen bilimleri ders kitabı. Ankara: Korza Yayıncılık.

Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi örneği). İnternetten 15 Nisan 2018’de http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/demir_tazegul.pdf adresinden alınmıştır.

Çer, E. (2017). İlkokul öğrencilerinin yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42 (190), 379-400. doi: 10.15390/EB.2017.7015

Cüceloğlu, D. (2002). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cormack, R. (2003). Creative drama in the writing process: the impact on elementary students’ short stories. Canada: York University, Unpublished Master’s Thesis.

Bowell, P. ve Heap, S. , B. (2001). Planning process drama. London: David Fulton Publishers.

Beck, C. , R. (2001). Matching teaching strategies to learning style preferences. The Teacher Educator, 37 (1), 1-15. doi: 10.1080/08878730109555276

Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. DEUHFED, 9 (1), 23-28.

Bağçeci, E. (2015). Developing writing skills through drama in EFL classroom. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-15.

Bacanlı, H. (2014). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akdemi.

Aytaş, G. (2016). Türkçe eğitiminde algı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.

Aytaş, G. (2013). Yaratıcı dramanın algısal öğrenmedeki rolü. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 101-106.

Aytaş, G. (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama etkinlik ve uygulamaları. Ankara: Akçağ Yayıncılık.

Arıkan, Y. (2011). İlköğretim için uygulamalı tiyatro ve drama eğitimi. İstanbul: Pozitif Yayıncılık.

Arı, R. (2010). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Adıgüzel, Ö. , H. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1), 17-29.

___