Peyami Safa’nın Server Bedi Adıyla Yazdığı Masallarının Genel Bir Değerlendirmesi

Peyami Safa, Türk edebiyatının önemli romancılarından biri olmakla birlikte çok sayıda hikâye ve masal da kaleme almıştır. Peyami Safa’nın hikâyeleri ve masalları okurlar tarafından pek bilinmemektedir. Bunun sebebi, büyük ihtimalle masallarını edebi kaygı taşımadan yazmasıdır. O, Server Bedi takma adıyla yazdığı masallarını geçimini sağlamak amacıyla gazetelerde ve dergilerde tefrika olarak yayımlanmıştır. Bu yazıda Peyami Safa’nın Server Bedi imzası ile yazdığı masallarının çocuk edebiyatı açısından genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, yazarın Server Bedi takma adıyla yazdığı masallarının çoğu, çocuklara kazandırdığı değerler, dil ve anlatım açısından uygun bulunmuştur. Server Bedi’nin edebi kaygı taşımadan yazdığı masalların aslında çocuklar için edebiyat zevki oluşturabilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

A General Evaluation of Tales Written by Peyami Safa Using the Pen Name Server Bedi

Peyami Safa, besides being an important novelist in Turkish literature, wrote many stories and tales as well. The stories and tales of Peyami Safa are not well known by readers. Most probably the reason for this is that he wrote his stories without having a literary concern. He wrote his tales under the pen name Server Bedi solely to be published in newspapers and magazines to make a living. In this article, an evaluation of the tales written by Peyami Safa under the pen name Sever Bedi was done. The results showed that most of the tales he wrote, using the pen name Server Bedi were found to be appropriate in terms of the values they instilled in children, language, and narrative. It was determined that the tales of written by Server Bedi without having financial concerns were able to create a taste for literature in children.

Kaynakça

Safa, P. (2016).Deniz Kızı. Roman, Hikâye ve Masal Dizisi-6. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Havaya Uçan At: Roman, Hikâye ve Masal Dizisi-5. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Cesur Çocuklar: Roman, Hikâye ve Masal Dizisi-4. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Küçük Alp’in Yıldızı: Roman, Hikâye ve Masal Dizisi-3. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Bir Varmış Bir Yokmuş: Roman, Hikâye ve Masal Dizisi-2. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Gökten Bir Yıldız: Zümrüdüanka Serisi-8. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Hayvanların Dili: Zümrüdüanka Serisi-7. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Çoban Paşa: Zümrüdüanka Serisi-6. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Peri Kızı İle Şehzade: Zümrüdüanka Serisi-5. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Billur Köşk: Zümrüdüanka Serisi-4. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Paşa Kızı ile Köylü Çocuğu: Zümrüdüanka Serisi-3. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Ağlayan Nar ile Gülen Ayva: Zümrüdüanka Serisi-2. İstanbul: Damla yayınevi.

Safa, P. (2016). Zümrüdüanka Kuşu: Zümrüdüanka Serisi-1. İstanbul: Damla yayınevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.

Yıkan, Z. U. (2004). Peyami Safa’nın Server Bedi İmzalı Romanları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.

Şirin, M. R. (2000). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Şimşek, T. (2016). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı, El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları

Şahin, A., Arıcı, A.F., Celepoğlu, A., Dursunoğlu, H., Toz, H., Erdal, K. ve ark. (2015). Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.

Sakaoğlu, S. (2013). Halk Masalları. (Çev. A.B. Alptekin). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri

Oğuzkan, F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Günay, U. (1979). “Çocuk Eğitimi ve Masallar”, Divan Dergisi, 1 (8),17-18.

Güleryüz, H. (2013). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, 7’den 77’ye Yeniden Doğuşun Kitabı. Ankara: Edge Akademi Yayınları.

Güler, Z., Temizyürek, F. ve Şahbaz, N. K. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Basımevi.

Göze, E.(1972). Peyami Safa Nazım Hikmet Kavgası. İstanbul: Yağmur Yayınları

H.Tanju, E. (2015). Edebi Türler Açısından Çocuk Edebiyatı. M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyatı (3. Baskı) (ss.99), Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Elçin, Ş. (1986). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Dilidüzgün, S. (2007). Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Boratav, P. N. (2006). Az Gittik Uz Gittik. Ankara: İmge Kitabevi.

Birinci N. (1985). Türk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul: Karakuşak Yayınları.

Ayvazoğlu, B. (1998). Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı, “Doğumunun Yüzüncü Yılına Armağan”. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Arıcı, A. F. (2015). Hayale Dayalı Türler. Ö. Yılar, L. Turan (Ed.), Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (5. Baskı) (ss. 122), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Kaynak Göster