Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışına Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Görevlendirme Politikasının Yıllara Göre Değerlendirilmesi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarının ana dillerini yaşatmaları, kültürlerinden kopmamaları için Millî Eğitim Bakanlığı her yıl öğretmen görevlendirmesi yapmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı ilk kez 1965'te Almanya'ya 17 öğretmen ile başlattığı bu politikasını günümüze kadar devam ettirmiştir. Son yıllarda ortalama 400 öğretmen Bakanlıkça görevlendirilmektedir. Yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin aldıkları sorumluluğun önemi nispetinde seçimlerinin de titizlikle yapılması gerekmektedir. Çalışma bu önemden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Çalışmada "Geçmişten günümüze Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı teşkilatlarında görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminde nasıl bir politika izlemiştir, bu politika yıllara göre değişim göstermekte midir?" sorularına yanıt aranmıştır. Nitel araştırma kapsamında yapılan çalışmanın verileri doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışma kapsamında ulaşılan verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma, Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatlarında öğretmen görevlendirmesi yaptığı 2010-2019 yılları ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma sonucunda ön plana çıkan sonuçlar arasında seçilecek öğretmenlerin branşlarında bir standardın olmadığı, her sene farklı branşlardan öğretmenlerin görevlendirildiği görülmüştür.

Evaluation of Turkish and Turkish Culture Teacher Assigment Policy of The Ministry of National Education by Periods

The Ministry of National Education has maintained this policy for the first time in 1965 with 17 teachers in Germany until 2019. In recent years an average 400 teachers have been assigned by Ministry. Teachers who will be working abroad need to be meticulous about their responsibilities as well as their choices. The study was formed from this importance. “What kind of policy has the Ministry of National Education pursued in the selection of the teachers to be appointed in the foreign organizations from past to present, does this policy change according to years?” The answers has been searched in these study. The study is descriptive research. The data of the study were obtained through a document review. Descriptive analysis was used in the analysis of the data obtained within the scope of the study. The study area was limited to between 2010-2019 years when the Ministry of National Education appointed teachers in the foreign organizations. Among the important results of the study, it was seen that there was no standard in the branches of the teachers to be chosen and teachers from different branches were assigned each year.

Kaynakça

Arı, T. G. (2015). İki dilli Türk çocuklarının ve velilerin ana dili Türkçeyi öğrenme tutumları (Aisne bölgesiFransa örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Arıci, B. ve Kırkkılıç H. A. (2017). Yurt dışında görev yapan Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerinin Türkçe ve Türk kültürü derslerine ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 480-500.

Burgul Adıgüzel, F. ve Şen, Ü. (2018). Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenlerinin yurt dışı görevlerine ilişkin kaygı ve hazırbulunuşluk durumları. Trakya Eğitim Dergisi, 8 (4), 822-839.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü. (2003). Resmî gazete. S. 25157.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü. (2011). Resmî gazete. S. 28054.

Çelik, Y. ve Gülcü, İ. (2016). Yurt dışında kullanılan Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 287- 296.

Demirbaş, H. (2014). Eğitim-kültür açısından Avrupa’daki Türk çocukları - sorunlar ve çözümler. (1.Baskı), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ekmekçi, V. (2012). Belçika’da Türkçe dersinin problemleri hakkında öğretmen görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 2, 1-13.

İnce, B. (2011). Yurt dışında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin içinde bulundukları çalışma şartlarına yönelik memnuniyet düzeyleri. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, Ankara: Pegem A.

Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (2012). Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlik sınavı ve temsil yeteneği mülakatı kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (2013). Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı ile temsil yeteneği mülakatı kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (2014). Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği mülakatı kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (2015). Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği mülakatı başvuru kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (2019). Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman seçme sınavı başvuru kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (2010). Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı ile temsil yeteneği mülakat kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (2011). Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı ile temsil yeteneği mülakat kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü (2016). Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı ve görevlendirme kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü (2017). Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği mülakatı başvuru kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (2018). Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği mülakatı başvuru kılavuzu. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı (KAGEP). Türkçe/Türk kültürü dersi mevcut durum analizi. Ankara: MEB.

Şen, Ü. ve Burgul Adıgüzel, F. (2018). Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenlerinin yurt dışı görevini tercih etme nedenleri ve görevlerine ilişkin beklentileri. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 3 (1), 67-90.

Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (1), 33-51.

Yağımlı, A. (2015.) İki dilli öğrencilerin Türkçe eğitimi ve öğretmenlerinin nitelikleri. II. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı İkidilli ve Çokdilli Eğitim veren Öğretmenlerin Yeterlikleri. Güleç, İ. Ve İnce, B. (Haz.). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, C. ve Çakır, M. (2016). Almanya’daki Türk öğretmenlerin bu ülkede verdikleri Türkçe ve Türk kültürü dersinin uygulanmasına ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar (içinde) (s.27-37). Sakarya: Sakarya TÖMER.

Yılmaz, M. Y. (2014). İki dillilik olgusu ve Almanya'daki Türklerin iki dilli eğitim sorunu. Turkish Studies, 9(3), 1641-1651.

Kaynak Göster